Preventie van depressie

Een (ernstige) depressieve stoornis kan voorkomen worden door vroegtijdige signalering en vroegtijdig ingrijpen. Belangrijk is dat zorgverleners de risicofactoren en signalen van een depressie herkennen, maar ook van een subklinische depressie.

Bij subklinische depressie zijn enkele symptomen van een depressie aanwezig, zonder dat al van een echte, klinische depressie gesproken kan worden. Vanuit preventief oogpunt is dit een belangrijke groep: de kans op een depressie binnen een tot twee jaar is bij mensen met een subklinische depressie zes keer zo hoog als bij mensen zonder deze klachten.

Onderzoek toont aan dat depressie 20-30% minder voorkomt door de inzet van preventieve interventies. Het aanbieden van preventieve interventies volgens een stepped care methode kan de incidentie zelfs verminderen met 50%. Dit effect duurt twee jaar.

Voor verschillende doelgroepen met beginnende depressieve klachten zijn er effectieve interventies zowel in groepsverband als online. Zie: integrale aanpak pijler 4 en 5 en Interventieoverzicht.

Versterken van positieve gezondheid en metaal vermogen

Depressiepreventie kan zich richten op het verminderen van risicofactoren maar (tegelijkertijd) ook op het versterken van het mentaal vermogen van mensen.

De mentaal vermogen benadering is erop gericht de emotionele, cognitieve en sociale vaardigheden van mensen te versterken. Dit vergroot het gevoel van welbevinden en daarmee de geestelijke gezondheid die de voorwaarden schept voor een optimale participatie van mensen. Daarmee biedt mentaal vermogen belangrijke aanknopingspunten voor het lokaal gezondheidsbeleid en de preventie van depressie. Lees meer over positieve psychologie.

Ook preventieve aandacht voor de kinderen van mensen met depressie

Kinderen van ouders met een depressie (of andere psychische aandoening) hebben een 3 tot 13 keer zo grote kans om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Conform de KOPP-Richtlijn voor de Jeugdzorg dient voor ieder kind van een ouder met psychische problemen een risico-inschatting te worden gemaakt en bepaald te worden of, en zo ja welke ondersteuning gewenst is. Zie voor meer informatie Handreiking KOPP/KVO gemeenten.

Behandeling

Een depressie is meestal goed te behandelen. Er zijn meerdere behandelingen beschikbaar. Deze staan omschreven in de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie. Helaas zoekt ongeveer een derde van de mensen met een depressie geen hulp. De eerste stap naar hulpverlening ontbreekt vaak. Voorlichtings- en bewustwordingscampagnes vergroten de kennis en bewustwording onder de bevolking die nodig is om de eerste stap naar de hulpverlening te zetten. Deze campagnes vinden bij voorkeur plaats binnen een integrale aanpak. Hierbij worden diverse interventies voor verschillende doelgroepen (bjjvoorbeeld zowel ouders als kinderen als school) gecombineerd.

De behandelingen zijn te verdelen in:

  • Eerste-stap-interventies (bibliotherapie, (online) zelfhulp of zelfmanagement interventie, beweging-, counseling- en psychosociale interventies). Deze kunnen ook worden uitgevoerd door gemeentelijke instellingen als welzijnsorganisaties.
  • Psychotherapeutische interventies (zoals probleemoplossende therapie, systematische kortdurende behandeling, cognitieve (gedrags)therapie, gedragstherapie, interpersoonlijke therapie).
  • Medicatie (antidepressiva).
  • Een combinatie van bovenstaande behandelingen.

De basisinterventies psycho educatie, actief volgen en dagstructurering worden aan alle patiënten gegeven, onafhankelijk van de ernst van de aandoening of eventueel aanwezige comorbiditeit. De stapsgewijze benadering van de behandeling van depressie vindt u in de Handleiding bouwstenen zorgpaden basis GGZ.

Meer informatie

Informatie over stemmingsstoornissen op volksgezondheidenzorg.info.