Gegevens over depressie en psychisch welbevinden worden door de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst lokaal in kaart gebracht via de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid voor verschillende leeftijdscategorieën. Gegevens uit deze monitors worden landelijk verzameld, zodat vergelijkingen tussen regio’s mogelijk zijn. In de Gezondheidsenquête van het CBSgebruikt men deels dezelfde instrumenten, zodat ook deze gegevens vergelijkbaar zijn. Zij vormen belangrijke input voor de beleidsvoorbereiding.

Voorbeeld: Lage SES doelgroep platteland anders dan in de stad

“De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid heeft via sociale marketing onderzocht hoe zij de volwassenen met lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. op het platteland kunnen stimuleren om mentaal fitter te worden. Er is eerst kwalitatief onderzoek gedaan naar kenmerken van deze doelgroep. Hieruit werd duidelijk dat de groep lage SES op het platteland qua kenmerken verschilt van die in de stad. Zo is nu onder andere bekend dat voetbal een belangrijke rol speelt, dat veel mensen vrijwilligerswerk doen en dat ze relatief veel negatieve levensgebeurtenissen hebben meegemaakt. Dankzij het onderzoek kunnen we gericht aan de slag met deze doelgroep”. Anne van Dorst, Dienst Gezondheid & Jeugd.

Lees meer over Sociale marketing

De volgende tabel geeft een overzicht van de indicatoren (risicofactoren) die van belang zijn voor lokaal beleid op het gebied van depressiepreventie. Het gaat om indicatoren die beschikbaar zijn in de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid én relevant en bruikbaar zijn. De indicatoren worden gebruikt om risicogroepen te identificeren in bepaalde gebieden of wijken. Ook worden ze ingezet bij het evalueren van beleid. In het Stappenplan lokaal beleid depressiepreventie (Pdf 385 Kb) van het Partnership Depressiepreventie vindt u een nadere uitleg van deze tabel.

tabel

Monitor Indicatoren
Monitor Jeugdgezondheid (0-19 jaar)
 • armoede (werksituatie en inkomen)
 • ingrijpende gebeurtenissen
 • opvoeding en opvoedingsondersteuning
 • psychosociale gezondheid
 • kwaliteit van leven 8- tot 19-jarigen
Monitor Volksgezondheid (19-65 jaar)
 • angststoornissen en depressies
 • eenzaamheid
 • kwaliteit van leven
 • chronische aandoeningen
 • huiselijk geweld
 • zorggebruik
Monitor Ouderen (65 jaar en ouder)
 • angststoornissen en depressies
 • eenzaamheid
 • kwaliteit van leven
 • sociaal netwerk
 • huishoudsamenstelling
 • chronische aandoeningen
 • fysieke beperkingen (gezichtsvermogen, gehoor, mobiliteit)
 • beperkingen huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL)
 • inkomen
 • geslacht
 • zorggebruik

Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning

Een toenemend aantal gemeenten bundelt de krachten en geven de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst opdracht tot het maken van een regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning (rVTVregionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV) ). Op dezelfde manier als in de landelijke VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. wordt hierin de regionale gezondheidstoestand van de bevolking weergegeven met de belangrijkste indicatoren. Zo worden nog duidelijker aanknopingspunten gegeven voor het lokaal gezondheidsbeleid. Risico voor depressie, angststoornissen en eenzaamheid zijn meestal onderdeel van een rVTV.