Kamerbrief over Meerjarenprogramma depressiepreventie

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tekende op 15 februari 2017 een deal met 19 organisaties uit de preventieve en curatieve gezondheidszorg met als doel een forse afname van mensen met depressie in 2030 met 30 procent. Het programma heeft een looptijd van minimaal vijf jaar. Lees de Kamerbrief over het Meerjarenprogramma depressie (15 februari 2017).

Kamerbrief over Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (2016-2019)

In december 2015 is de kamerbrief over de Landelijke nota gezondheidsbeleid (2016-2019) verschenen. De uitgangspunten uit de vorige nota ‘Gezondheid Dichtbij’ blijven van kracht:

 • De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven.
 • Preventie een prominente plaats geven in de gezondheidszorg.
 • Gezondheidsbescherming op peil houden en nieuwe bedreigingen het hoofd bieden.
 • Stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.

Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid... (2014-2016)

Alles is Gezondheid...’ is het nationale programma waarin overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoekers samenwerken aan een gezonder en vitaler Nederland. Het programma bouwt voort op eerder gekozen speerpunten: roken, alcohol, overgewicht, depressie en diabetes. Voor depressiepreventie betekent dit inzet op een programmatische aanpak voor hoogrisicogroepen, zie het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • Pas bevallen moeders met een verhoogd risico op perinatale depressie
 • Jongeren (met name scholieren en kinderen van ouders met een psychisch probleem)
 • De beroepsbevolking, met name groepen met stress en burn-out, in de werksetting
 • Patiënten die zich met depressieve gevoelens of recidiverende depressies presenteren bij de huisarts
 • Ouderen (met chronische lichamelijke ziekten)
 • Mantelzorgers

De actieplannen zijn gericht op:

 • Meer preventie in de zorg; zorgverleners richten zich steeds meer op het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid.
 • Preventie in de wijk; gemeenten, zorginstanties en woningcorporaties pakken problemen aan rond wonen, werken, schulden, leren, integreren en veiligheid.
 • Preventie op school; scholen, ouders, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners werken aan een gezonde leefstijl van jongeren.
 • Preventie op het werk; voor onder meer een gezonde leefstijl op het werk werkt de overheid samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Met een belofte (‘pledge’) verbinden organisaties zich aan de doelen van het Nationaal Programma Preventie en maken daarvoor afspraken. Op Allesisgezondheid.nl schrijven organisaties die een pledge doen over hun activiteiten voor een gezonder en vitaler Nederland.

Decentralisaties

De decentralisaties per 1-1-2015 op het gebied van jeugdzorg, participatie en WmoWet maatschappelijke ondersteuning hebben ook gevolgen voor de gemeentelijke preventietaken op het gebied van depressie. Een meer geïntegreerde aanpak wordt mogelijk. Psychische problemen hangen nauw samen met sociale, fysieke, en maatschappelijke problemen. De decentralisaties bieden kansen voor de ondersteuning van sociale netwerken, burgerinitiatieven en andere zaken die de fysieke én de psychische gezondheid van burgers bevorderen. Zie voor voorbeelden: Een integrale aanpak.

Stelselwijziging GGZ

Op 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZGeestelijke gezondheidszorg) omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. Uitgangspunt is dat patiënten dichtbij huis en minder zwaar - een daarmee goedkoper- worden behandeld.

Onderdelen nieuwe stelsel:

 • Huisartsenzorg met ondersteuning van de POHPraktijkondersteuner Huisartsen GGZ: voor lichte psychische klachten
 • Generalistische Basis GGZ: voor lichte tot matige, niet complexe psychische problemen
 • Specialistische GGZ: voor complexe en vaak langduriger psychische problemen

Strategische verkenning GGZ preventie

De strategische verkenning ‘GGZ- en verslavingspreventie in het nieuwe zorglandschap' (Trimbos.nl.) geeft de resultaten van een verkennend onderzoek naar de gevolgen van de herindeling van de GGZGeestelijke gezondheidszorg voor de uitvoering van het preventieaanbod en het aanbieden van erkende preventieve interventies door gemeenten, huisartsen en de GGZ.

Suïcidepreventie op de agenda

Suïcidepreventie staat al jaren hoog op de politieke agenda. Begin 2014 presenteerde het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief een nieuwe Landelijke agenda suïcidepreventie en de Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit 2013.

Maart 2016 meldt de minister in een brief aan de Kamer de cijfers over het aantal suïcides in Nederland over 2014: het aantal suïcides blijkt na jaren van stijging in 2014 te zijn gedaald met ongeveer 1%, van 1857 in 2013 naar 1839 suïcides in 2014. Het grootste aantal suïcides vindt plaats binnen de leeftijdscategorie van 45 tot 60 jaar. Onder jongeren beneden de 20 jaar is het aantal suïcides in 2014 licht gedaald. Het lopende actieplan bestaat onder meer uit een verruiming van middelen en menskracht van Stichting 113Online, kennis opbouwen vanuit het onderzoeksprogramma bij ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie en het opzetten van een publiekscampagne om signalen van een depressie (onder jongeren en jonge vrouwen) eerder en beter te herkennen.

Zie voor voorbeelden van lokale suïcidepreventie: Lokale aanpak suïcidepreventie.