Evenementen zijn belangrijk voor de promotie van een stad en zijn een bron van vermaak voor de inwoners. Sommige evenementen gaan echter gepaard met risico’s met betrekking tot zowel veiligheid als gezondheid.

Evenementenbeleid en vergunningverlening

Gemeenten kunnen in hun evenementenbeleid en vergunningverlening de evenementen reguleren. Een goed evenementenbeleid zorgt dat er per evenement wordt vastgesteld welke maatregelen nodig zijn. Een gemeente kan hierbij onderscheid maken tussen evenementen met een laag risico en evenementen met een hoog risico. Voor evenementen met een zeer laag risico kan een melding bij de gemeente volstaan. Voor evenementen met een hoger risico is een vergunning verplicht. Hierin kunnen voorwaarden worden gesteld aan de organisatie.

Voorbeeld: Risicoanalyse vooraf

Om onderscheid te kunnen maken tussen hoog en laag risico evenementen is het van belang om van tevoren een goede risicoanalyse uit te voeren. Een risicoanalyse is ook een belangrijk hulpmiddel voor gemeente (onder andere voor de vergunningverlening), organisatoren en eerstehulpverleners. Een analyse maakt duidelijk welke veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen nodig zijn, afhankelijk van het alcohol- en drugsgebruik dat verwacht wordt. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) adviseert de gemeente bij de aanvraag van een dergelijke risicoanalyse; experts van instellingen voor verslavingszorg kunnen adviseren over het te verwachten middelengebruik. Sommige dance evenementen kennen jaarlijkse edities. Evaluaties van voorgaande jaren vormen de basis van de risicoanalyse.

Vergunning voor evenementen

De wettelijke kaders voor een evenement zijn:

  • De Gemeentewet (artikel 174).
  • De Wet veiligheidsregio's.
  • De APVAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) .

In de APV moet een vergunningplicht worden opgenomen. In deze vergunning kunnen eisen worden gesteld aan de veiligheidsmaatregelen op een evenement. Ook alcoholmatiging en drugspreventie kunnen worden opgenomen in de vergunning.

Organisatoren van evenementen en feesten vragen een vergunning aan bij de burgemeester. Het is van belang dat uw gemeente beleidsregels opstelt zodat duidelijk is voor welke manifestaties en onder welke voorwaarden een vergunning wordt verleend. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op overlast, verkeersveiligheid, verantwoorde alcoholverstrekking, maar ook op drugs en maatregelen die gezondheidsincidenten met drugs kunnen beperken. De gemeente Amsterdam verwoordt haar beleidsregels voor dance evenementen in het Beleidskader Dance.

Voorbeeld: maatregelen om gezondheidsincidenten te beperken

Het is niet altijd mogelijk om drugsgebruik op een evenement volledig uit te sluiten. In die gevallen kunnen er andere maatregelen genomen worden ter voorkoming of beperking van gezondheidsincidenten door drugsgebruik. Voorbeelden hiervan zijn het gratis water verstrekken, een goede klimaatbeheersing, het inzetten van peer-teams (voorlichting door leeftijdsgenoten) en goed uitgeruste EHBO-posten. Het is van belang dat EHBO'ers, beveiligingspersoneel en ondernemers getraind zijn in het herkennen van drugs gerelateerde aandoeningen.

Voetbalwedstrijden

Voetbalwedstrijden geven soms een groot risico op overlast zoals vandalisme en rellen. Niet alleen gebruiken sommige voetbalsupporters veel alcohol, ook drugsgebruik komt relatief vaak voor. De harde kern van voetbalsupporters gebruikt soms stimulerende drugs zoals cocaïne om zich 'op te laden' voor een ontmoeting met de tegenpartij.

De burgemeester beslist over de inzet van politie. Het is belangrijk dat u weet welke risico's u kunt verwachten en dat er een goed alcohol- en drugsbeleid is. Bij dat beleid kunt u de voetbalverenigingen betrekken.

Tip: beleidskader voor voetbal en veiligheid

Politie, Openbaar Ministerie, KNVB, gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben een beleidskader ontwikkeld om een goed verloop van de wedstrijden stimuleren: Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid (rijksoverheid.nl).

Meer informatie

  • Leidraad voor gemeenten: Alcohol en drugs bij evenementen. Hoe zorg je als gemeente dat een evenement of festival veilig en gezond verloopt, liefst zonder incidenten met alcohol, drugs, geweld of overlast?
  • De Handreiking Veilige Evenementen (infopuntveiligheid.nl) voor gemeenten, brandweer, GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en politie, kunt u als hulpmiddel gebruiken bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van evenementen. De handreiking is vastgesteld door het Veiligheidsberaad.
  • De Stichting Evenementenhandboek Veiligheid ontwikkelt als samenwerkingsverband tussen gemeenten, organisatoren en evenementenorganisatoren een praktisch handboek voor de overheid en de evenementenbranche, gericht op het organiseren van veilige en gezonde evenementen.