Naast het inzetten op de drie pijlers voor universele preventie (regelgeving, voorlichting & educatie en handhaving) is het van belang om adequaat te kunnen reageren op problemen die ontstaan bij drugsgebruikers. Voor een effectieve inzet op het gebied van vroegsignalering bij jongeren is het noodzakelijk dat ‘de omgeving’ in staat is drugsgebruik te herkennen. Als een probleem in een vroeg stadium wordt ontdekt en er goede ondersteuning wordt geboden, is de kans op herstel het grootst en kan ernstiger schade worden voorkomen. Hoe eerder er hulp wordt geboden, hoe groter het effect en hoe lager de kosten. Een goede verbinding tussen preventie en zorg is daarbij essentieel.

Rollen en taken van de gemeente

  • Doelstellingen opnemen in de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid om gebruik tegen te gaan en het aantal probleemgebruikers te verminderen.
  • Hoogrisicogroepen en interventiemogelijkheden in de gemeente inventariseren. Dat levert een overzicht op van de epidemiologie van probleemgebruik op lokaal niveau, de hoogrisicogroepen en de zorgpartijen die betrokken kunnen worden bij de uitvoering.
  • Zorgen voor een basisaanbod op het gebied van vroegsignalering en kortdurende interventies.
  • Zorgen voor activiteiten die het mogelijk maken om doelgroepen met een hoog risico op te sporen en toe te leiden naar effectieve interventies of zorg.
  • Stimuleren dat een systeem wordt opgezet waardoor probleemgebruikers eerder in beeld komen en naar de eerstelijnszorg, gespecialiseerde verslavingszorg of zelfhulp worden doorverwezen.
  • Stimuleren dat er verbinding wordt gelegd met preventieve interventies in de eerste en tweede lijn.