Effectief drugsbeleid vraagt om een lange adem en een structurele inzet. Daarom is het belangrijk dat het budget voor enkele jaren wordt gereserveerd, bij voorkeur over verschillende collegetermijnen heen.

Naast menskracht en budget voor uit te voeren interventies en maatregelen, is er budget nodig voor:

  • projectleiderschap
  • het creëren van bestuurlijk en publiek draagvlak (communicatie, publiciteit)
  • het monitoren en evalueren
  • het eventueel inhuren van externe deskundigheid.

Tips

  • Voorkom dat drugsbeleid en alcoholbeleid elkaar beconcurreren.
  • Ga na of drugsbeleid kan worden gefinancierd met gelden voor gerelateerde doelen, zoals communicatie, evenementen, toerisme, jeugd of politie en justitie.

Financiering verslavingszorg

De verslavingszorg, belangrijke partner bij drugspreventie, wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WmoWet maatschappelijke ondersteuning ), de Zorgverzekeringswet (ZvwZorgverzekeringswet ) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Verschillende voorzieningen vallen onder verschillende wettelijke regelingen. De verslavingszorg is een onderdeel van de GGZGeestelijke gezondheidszorg. De behandeling in de klinische verslavingszorg wordt in het eerste jaar betaald uit de Zorgverzekeringswet. Als er een langere behandeling noodzakelijk is, wordt die betaald vanuit de AWBZ. Hoewel de verslavingszorg voor een groot deel ambulante zorg biedt, zal ook in de verslavingszorg het aantal bedden worden afgebouwd. Er wordt meer ingezet op ambulante behandeling, behandeling door de huisarts en e-health ([1] ).

EUEuropese unie-gelden

In sommige gevallen bestaan er mogelijkheden voor subsidie van handhaving vanuit de EU. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij grensgemeenten en Schiphol. Vaak is het mogelijk hier ook een budget voor preventie aan te koppelen.

Fondsen

Er zijn verschillende fondsen in Nederland die met name jongerenprojecten steunen. U vindt alle fondsen in het fondsenboek.

Meer informatie

Referenties en bronnen

  1. Van Laar MW, Cruts AA, Van Ooyen-Houben MM, Meijer RF, Croes EA, Ketelaars AP. Nationale Drug Monitor 2012. 2013.