Om een goed beeld te krijgen van de lokale situatie, is het van belang om lokaal te inventariseren in welke mate er sprake is van overgewicht. Een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing is nodig voor het bepalen van prioriteiten en doelstellingen en kan u helpen bij het maken van een wijkgezondheidsprofiel. Daarnaast kunt u de lokale probleemanalyse gebruiken om te zien welke resultaten het lokale beleid oplevert. Zo nodig kunt u waar nodig doelstellingen aanscherpen en/of de focus verleggen van uw beleid en uitvoering.

Bronnen voor een lokale analyse

Hoe specifieker de cijfers voor een gemeente zijn, hoe beter. Enkele belangrijke bronnen voor inzichten en cijfers op het gebied van voeding, beweging en overgewicht:

 • De buurtscan en het buurtactieplan helpen gemeenten bij het ontwikkelen van een plan van aanpak voor een buurtgericht sport- en beweegaanbod dat aansluit op bestaand beleid.
 • GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst: gemeentelijke (overgewicht)cijfers inclusief resultaten van de periodieke gezondheidsonderzoeken van de jeugdgezondheidszorg (de GGD maakt ook schoolprofielen).
 • Waarstaatjegemeente.nl, met lokale cijfers voor gemeenten.
 • Overgewicht per GGD regio.
 • Omnibus van de gemeente: tevredenheid van burgers.
 • Welzijnswerk: gesprekken met sleutelfiguren in de wijk.
 • Sectoren binnen de gemeente: visie en plannen voor bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte.
 • Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning: regionale trends.
 • Regionaal kompas volksgezondheid: inzicht in gezondheidsproblematiek in regio en mogelijkheden voor lokaal beleid.
 • Lokale sportersmonitor/ KISSKennis Informatie Systeem Sport (KISS) gegevens (NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie).
 • ROSS: draagt bij aan de organisatie van een geïntegreerde eerstelijnszorg.
 • Wijkgezondheidsprofiel: een overzicht van de gezondheid en leefomgeving van burgers in de wijk, gezondheidsbevorderende activiteiten in de wijk en wensen van de burgers in de wijk op het gebied van hun gezondheid en leefomgeving.

Geraadpleegde literatuur

'Zijn er binnen Nederland verschillen naar regio?' In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid [1]

Referenties en bronnen

 1. Van Bakel AM. Zijn er binnen Nederland verschillen naar regio?. 2015.