Naast menskracht en tijd is ook voldoende financiële dekking nodig. Dit houdt in dat er op de langere termijn middelen worden gereserveerd voor bijvoorbeeld het creëren van publiek draagvlak, de inzet van interventie, monitoring en evaluatie. Integraal seksueel gezondheidsbeleid hoeft niet kostbaarder te zijn en vraagt niet altijd om extra investeringen. Een duidelijke visie op seksuele gezondheidsbevordering en preventie dwingt tot het maken van keuzes en beleidsprioritering en daarmee tot het gericht inzetten van middelen. Door het versterken van de samenhang tussen de diverse activiteiten kunnen meer resultaten worden behaald. Daarnaast kan een investering in preventie op langere termijn een enorme kostenbesparing opleveren.

Financieringsbronnen

Er zijn verschillende financieringsbronnen mogelijk:

  • De gemeente kan structureel budget vrijmaken in verschillende budgetten voor openbare gezondheidszorg.
  • De WmoWet maatschappelijke ondersteuning  biedt kansen om budget uit verschillende beleidsterreinen (bijvoorbeeld zorg en welzijn) te bundelen, bijvoorbeeld bij de aanpak van seksueel geweld of de preventie van ongewenste (tiener)zwangerschappen.
  • De gemeente kan met beleid voor de bevordering van seksuele gezondheid aansluiten bij de subsidieregeling van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. Deze maakt soaSeksueel overdraagbare aandoeningen-poliklinieken voor hoogrisicogroepen van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst mogelijk en de aanvullende seksualiteitshulpverlening (Sense-spreekuren en out reach activiteiten voor jongeren tot en met 24 jaar over seksualiteit, anticonceptie en soa/hivhumaan immunodeficiëntievirus ).
  • Voor de financiering van innovatieve projecten kunnen gemeenten desgewenst een beroep doen op ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, zorgverzekeraars of vermogensfondsen zoals het AidsAcquired immune deficiency syndrome (aids) Fonds (vernieuwingsprojecten aidsbestrijding).
  • Sommige zorgverzekeraars gaan samenwerkingsverbanden met gemeenten aan en investeren in innovatieve preventieprojecten.

Voorbeeld: Steun van stadsdeel en zorgverzekeraar

In drie gezondheidscentra in Amsterdam Zuid-Oost zijn in 2010 spreekuren voor seksuele gezondheid gestart. Deze spreekuren zijn mogelijk gemaakt met steun van het stadsdeel en Agis Zorgverzekeringen. De spreekuren vinden plaats in een achterstandswijk met veel etnische minderheden en richten zich op jongeren, jongvolwassenen en tienermoeders. Er is niet alleen aandacht voor de preventie van ongewenste zwangerschap, seksueel geweld en soaSeksueel overdraagbare aandoeningen, maar ook voor een positieve seksuele beleving. - Gemeente Amsterdam Zuid-Oost