Bij het bevorderen van seksuele gezondheid kan de gemeente aansluiten bij enkele wettelijke taken:

  • Een deel van deze taken bepaalt het handelen van professionals. Zij voeren wettelijk verplichte taken uit. Zoals bron- en contactopsporing bij een infectie met hivhumaan immunodeficiëntievirus  of een andere soaSeksueel overdraagbare aandoeningen.
  • Een ander deel van de wettelijke taken bestaat uit het bewaken van wettelijke grenzen: de politie en bijzondere opsporingsdiensten zijn verantwoordelijk voor het opsporen van daders en de signalering van seksuele uitbuiting of grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld slachtoffers van mensenhandel bij prostitutiecontroles).
  • Een gemeente kan onder bepaalde voorwaarden vergunningen verstrekken (bijvoorbeeld op het terrein van prostitutie) en toezien op de uitvoering en handhaving.
  • Daarnaast kan met regelgeving invloed op enkele settings worden uitgeoefend, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de hygiëne of mogelijkheden om veilig te vrijen op locaties waar seks plaatsvindt en vervolgens te controleren of aan die eisen wordt voldaan.

Rol van de gemeente

  • Als onderdeel van de lokale probleemanalyse vaststellen of professionals in de eigen gemeente voldoen aan de wettelijke taken.
  • Vaststellen of overschrijdingen van de wet in de eigen gemeente voldoende worden opgespoord en of herhaling ervan voldoende wordt voorkomen.
  • Eisen formuleren waaraan relevante settings moeten voldoen, die eisen opnemen in regelgeving en vervolgens controleren of aan de eisen wordt voldaan.

Ambitie: Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet meer getolereerd in een bepaalde wijk. Mogelijke activiteit:

De wijkagent ziet toe op seksueel grensoverschrijdend gedrag, stelt gedragsregels op, werkt samen met jongerenwerk aan preventie en ziet toe op de handhaving ervan.

Ambitie: Het protocol voor de preventie van zwangere leerlingen en tienermoeders breed inzetten. Mogelijke activiteit:

Directie, docenten, decanen, leerlingbegeleiders, vertrouwenspersonen, leerplichtfunctionarissen, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en maatschappelijk werk zijn geïnformeerd en maken gebruik van het verzuimprotocol en rapporteren periodiek over de resultaten. Ze verbinden resultaten met afdeling onderwijs en agenderen noodzaak van preventie.

Ambitie: Commerciële sekslocaties motiveren om te voldoen aan de eisen voor hygiëne en veilig vrijen. Mogelijke activiteiten:

  • Richtlijnen over hygiëne en veilig vrijen en de controle daarop in bordelen worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APVAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) ). Het opstellen van richtlijnen over hygiëne en veilig vrijen in vergunningen voor locaties buiten bordelen waar seks plaatsvindt. De GGD voert hierop controle uit.
  • Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-LCHV heeft samen met de GGD’en, SoaSeksueel overdraagbare aandoeningen AidsAcquired immune deficiency syndrome (aids) Nederland, Schorer en exploitanten hygiënerichtlijnen voor seksinrichtingen (RivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl) ontwikkeld.