Capaciteit

Omdat iedere gemeente een beperkte capaciteit heeft (menskracht, geld en deskundigheid) is prioriteiten stellen belangrijk. Dat kan een gemeente samen met lokale partners doen door met hen te inventariseren wat hun bijdrage kan zijn aan de beleidsdoelstellingen. Welke activiteiten worden er al uitgevoerd in de gemeente en wat is er aanvullend nodig?

Coördinatie

Denk bij coördinatie aan het invullen van de projectleiding, eventuele werkgroepen of klankbordgroepen, procedures ten aanzien van besluitvorming, voldoende beschikbare ambtelijke capaciteit, een administratieve ondersteuning en een overlegstructuur. Taken van een coördinator zouden kunnen zijn: bewaken van werkbudget, netwerken om partijen te verbinden, controleren van uitvoering, informatie verzamelen en aanspreekpunt zijn. Naast een individu als coördinator kan ook gekozen worden voor een team waarin de coördinatie plaatsvindt.

Uitvoering

Aan de uitvoering van gemeentelijk sportbeleid kunnen diverse partijen bijdragen zoals: sportverenigingen, sportaanbieders als fitness-, bootcamp- en squashcentra, buurt- en clubhuizen, scholen en welzijnsorganisaties. Maak helder wat u als gemeente van de uitvoeringspartners verwacht. Geef aan wat de voordelen zijn voor deelname aan de activiteiten en projecten. Sportverenigingen en andere sportaanbieders zijn een belangrijke partner bij de organisatie van sportstimuleringsactiviteiten voor diverse doelgroepen. Voor een sportaanbieder is dit een kans om meer leden/klanten en daardoor contributie/omzet binnen te halen.

Tip: Vrijwilligers inzetten

Het sport- en beweegveld heeft relatief veel te maken met vrijwilligers. Dat vraagt aandacht bij de inzet van bijvoorbeeld sportverenigingen. Voorkom dat u vrijwilligers overvraagt.

Lees meer:

Budget

De benodigde middelen voor het uitvoeren van beleid hoeven niet alleen vanuit het budget voor sport te komen. Sport en bewegen wordt steeds vaker integraal opgepakt en sport en bewegen wordt vaker als middel ingezet. Andere beleidsterreinen kunnen profiteren van de inzet van sport en bewegen en zodoende ook bijdragen in de kosten. Budget kan bijvoorbeeld komen vanuit gezondheid, onderwijs, jeugd en, wmoWet maatschappelijke ondersteuning ,  maar en zelfs vanuit ruimtelijke ordening. Door geldstromen uit verschillende sectoren te bundelen en geldstromen te verleggen naar overgewicht of sport en bewegen, ontstaat een duurzaam budget. Omdat resultaten van preventiebeleid niet van het ene op het andere moment worden bereikt, is het nodig om budget voor enkele jaren te reserveren, bij voorkeur over verschillende collegetermijnen heen.

Financieringswijzer Sport en Bewegen

De Financieringswijzer Sport en Bewegen is een inspiratiedocument voor gemeenten die (delen van) de financiering van het sport- en beweegbeleid willen aanpassen. In de Financieringswijzer staat een stappenplan waarin het proces van vernieuwing beschreven is. Verder is er verdiepende informatie te vinden over financieringsvraagstukken, worden tips gegeven en worden succes- en faalfactoren benoemd. Bekijk de Financieringswijzer Sport & Bewegen.

Sociaaleconomische waarde sport

Sport en bewegen kan leiden tot diverse positieve (maar soms ook negatieve) effecten. De economische waarde van die effecten is echter veelal onbekend. Het rapport ‘de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen’ geeft een indicatie van de baten en lasten indien een (gemiddelde) Nederlander blijvend gaat sporten en bewegen.

Beleidsondersteunend Rekenmodel reïntegratie

Het stimuleren van sport en bewegen kan leiden tot een kostenbesparing, omdat het arbeidsparticipatie en zelfredzaamheid bevordert. Kenniscentrum Sport heeft in dit kader een Beleidsondersteunend Rekenmodel (BOR) reïntegratie ontwikkeld. Gemeenten kunnen met dit model de maatschappelijke meerwaarde van de inzet van sport bij arbeidsmarktbeleid zichtbaar maken.

Cofinanciering

Naast een eigen bijdrage van de gemeente (sport- en andere budgetten) kunt u op zoek gaangegaan naar belanghebbenden die willen investeren, zoals wooncorporaties (investering, exploitatie, beheer) of commerciële sportaanbieders. Maar ook (sport)verenigingen en andere (lokale) organisaties kunnen meebetalen aan het uitvoeren van sportbeleid.

Andere geldstromen

Soms stellen provincies middelen beschikbaar via subsidieregelingen. Ook zijn er fondsen die subsidie beschikbaar stellen om sport en bewegen te stimuleren. De Rijksoverheid stelt via landelijke programma’s ook middelen beschikbaar. De Sportimpuls, onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt, is daar een voorbeeld van en wordt in 2017-2018 voortgezet.

Financiering gecombineerde leefstijlinterventies

Er bestaan veel interventies om mensen met overgewicht en gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico’s te begeleiden naar een gezonde leefstijl. Erkende Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI’s) worden vanaf 1 januari 2019 opgenomen in de basis zorgverzekering. In de 'Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie (GLIGecombineerde Leefstijlinterventie )' vindt u ter inspiratielandelijk beschikbare kennis en ervaring. De Toolbox helpt u bij vragen over de financiering van een GLI.