Sportakkoord

In juni 2018 heeft het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met partijen uit sport, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties het Nationale sportakkoord gesloten. Onder het motto ‘sport verenigt Nederland’ moet het sportakkoord de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig maken. Het akkoord is een belangrijke bron voor landelijk sportbeleid in de komende jaren en omvat 6 thema’s:

 • inclusief sporten en bewegen: belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie wegnemen.
 • duurzame sportinfrastructuur: Nederland voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.
 • vitale sportaanbieders: alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.
 • positieve sportcultuur: iedereen kan overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten.
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen: meer kinderen gaan aan de beweegnorm voldoen en hun motorische vaardigheden gaan toenemen.
 • Topsport die inspireert. Daarbij is de strekking dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport.

 

 

Beleidsbrief Sport

De beleidsbrief Sport (mei 2011) beschrijft in hoofdlijnen het landelijke sport- en beweegbeleid.

De beleidsbrief wijst voor de komende jaren drie prioriteiten aan voor het sport- en beweegbeleid:

 • Sport en Bewegen in de Buurt
 • Werken aan een veiliger sportklimaat
 • Uitblinken in sport

In de Voortgangsbrief Sport (november 2017) informeert minister Schippers de Tweede Kamer over de voortgang op het terrein van sport:

 1. Voortzetting programma Sport en Bewegen in de Buurt 2017-2018.
 2. Voortzetting actieplan naar een Veiliger Sportklimaat 2017-2018.

Verder komt in deze brief Topsportbeleid 2017 en Stand van zaken van de Kennisagenda Sport aan de orde. In de Voortgangsbrief Sport van november 2017 leest u meer over de inzet van extra middelen van de sportbegroting, de voortgang van de programma’s ‘Sport en Bewegen in de Buurt’, ‘Grenzeloos Actief’ en het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat'.

Voortzetting programma Sport en Bewegen in de Buurt 2017-2018

Het Programma Sport en Bewegen in de Buurt (2012-2016, verlenging 2017-2018) van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een uitwerking van de beleidsbrief Sport. Het uitgangspunt is dat de gezonde keuze de makkelijke keuze moet zijn. Mensen moeten dus dichtbij en veilig kunnen sporten en bewegen. Daarom rust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en stimulering van lokaal maatwerk.

Het programma bevat de volgende onderdelen:

 • Sportimpuls: een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen, met daarin bijzondere aandacht voor sport- en beweegparticipatie van jeugd met overgewicht (Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht) en van jongeren uit gezinnen met een laag inkomen (Sportimpuls jeugd in lage inkomensbuurten)
 • Uitbreiding en/of bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches.
 • Effectief accommodatiegebruik: de gemeente zoekt samen met sport- en beweegaanbieders naar mogelijkheden om aanbod te verzorgen op incourante uren of locaties van lokale partners, zoals een verzorgingshuis. VSG en NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie houden zich hier op landelijk niveau mee bezig.
 • Buurtactieplan: de vertaling van gemeentelijk (sport)beleid naar een uitvoeringsplan op het niveau van een buurt, gebaseerd op een buurtanalyse. Om gemeenten hierbij te ondersteunen, hebben VSG en en Kenniscentrum Sport de buurtscan ontwikkeld.

In 2017-2018 worden een aantal verbeterpunten aangebracht in het programma Sport en Bewegen in de Buurt, onderdeel Sportimpuls:

 • Meer aandacht voor ouderen, chronisch zieken en  mensen met een beperking.
 • Extra ruimte om het aantal succesvolle sportimpulsprojecten te kunnen vergroten en om in te kunnen spelen op reeds gesignaleerde en toekomstige vraagstukken en uitdagingen.
 • Naast financiering via de Sportimpuls wordt ook cofinanciering via andere subsidieregelingen gestimuleerd om de kans op borging van het nieuwe aanbod te vergroten.

Daarnaast komt er extra focus op scholing van de buurtsportcoaches.

Brede Regeling Combinatiefuncties

De Brede Impuls Combinatiefuncties wordt per 1 januari 2019 De Brede Regeling Combinatiefuncties en het aantal fte wordt uitgebreid met 725 fte. De rijksgelden worden per 2019 voor vier jaar toegekend, dus niet meer jaarlijks. Gemeenten worden wel nog steeds geacht om 60% cofinanciering te organiseren. De doelstellingen zijn in overleg met stakeholders en gemeenten verbreed. Twee belangrijke inhoudelijke wijzigingen in de kaders zijn als volgt:

 • Het normbedrag per fte is een richtlijn. Dit wil zeggen dat gemeenten het rijksgeld dienen uit te geven, maar dat het hen vrijstaat om meer of minder fte in te zetten dan het toegewezen aantal, afhankelijk van bijvoorbeeld het opleidingsniveau en de ervaring van de buurtsportcoaches die zij nodig achten. In de monitoring (verantwoording) dient hierover gerapporteerd te worden.
 • Bij voorkeur 2% van de middelen dient beschikbaar te zijn voor opleidingen en het versterken van de kwaliteit van buurtsportcoaches.

Voortzetting actieplan naar een Veiliger Sportklimaat 2017-2018

Het Actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en VenJ is gericht op het creëren van een veiliger sportklimaat, waarbij iedereen met plezier kan sporten zonder last te hebben van intimidatie of geweld. Het programma heeft tot 2016 veel mensen bereikt. Ruim 6.000 verenigingen hebben in de afgelopen jaren actief gewerkt aan een veiliger sportklimaat en ruim 16.000 scheidsrechters hebben een weerbaarheidstraining gevolgd. Ondanks dat het aantal excessen neemt sinds het seizoen 2011-2012 gestaag afneemt heeft de minister toch besloten ook dit programma voort te zetten.

Voor 2017-2018 worden de volgende speerpunten gekozen:

 • Inzet op zwakke verenigingen
 • Goed bestuur bij verenigingen

Sport- en beweegbeleid in onderwijs

In november 2016 is voor de ontwikkeling van Gezonde School een vervolgprogramma 2017-2020 gepubliceerd (stuurgroep Gezonde School 2016). Dit plan geeft namens de stuurgroep Gezonde School richting aan de uitvoering van Gezonde School in de periode 2017-2020. De Gezonde School-aanpak bestaat uit vier ‘pijlers’: educatie, omgeving, signaleren en beleid. Als voor een thema wordt gewerkt aan deze vier pijlers, is er sprake van een integrale aanpak. Het programma richt zich op alle scholen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar scholen met een kwetsbare leerlingenpopulatie. Dat zijn kinderen uit gezinnen met een lage social economische status en kinderen uit het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs.

Gehandicaptensportbeleid

In 2015 heeft het ministerie van VWS een nieuw gehandicaptensportbeleid (2015-2018) in gang gezet: “Grenzeloos actief”. Het sportaanbod voor mensen met een beperking moet dichtbij huis beschikbaar zijn, in de eigen buurt, zoveel mogelijk bij bestaande sportverenigingen.

Gecombineerde leefstijlinterventie

Door een nieuwe beleidsregel van de Nederlandse Zorg Autoriteit worden vanaf 1 januari 2019 gecombineerde leefstijlinterventies aangeboden vanuit de basiszorgverzekering. In deze interventies worden mensen met overgewicht begeleid bij het verweven en behouden van een gezonde leefstijl. De vergoeding door de basiszorgverzekering zal vooral terechtkomen bij zorgverleners, het lokale sportaanbod (inclusief de buurtsportcoach) zal echter een belangrijke rol spelen bij het laten slagen van een gecombineerde leefstijlinterventie. Lees meer