Een integrale aanpak van sport en bewegen vereist een goede samenwerking tussen meerdere partijen. Dat geldt zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Zo bundelt u de krachten van bijvoorbeeld andere gemeenten in de regio, verschillende beleidsterreinen, lokale partners, de zorgsector en burgers.

Direct naar:

Hoe vindt u geschikte samenwerkingspartners? En hoe houdt u ze betrokken? Kijk voor tips bij de algemene informatie over samenwerken aan gezondheid.

Intersectorale samenwerking sport en bewegen

Sport en bewegen zijn gebaat bij intersectorale samenwerking. Een integrale aanpak raakt namelijk aan verschillende beleidsterreinen, zoals sport, ruimtelijke ordening, verkeer, sociaal beleid, onderwijs en welzijn. Het is van belang dat u deze sectoren in een vroeg stadium betrekt. En dat u voordelen en doelen van sport- en beweegbeleid vanuit hun gezichtspunt benoemt.

De recente decentralisaties, waarbij de gemeente een veel belangrijkere rol hebben gekregen op het gebied van zorg aan langdurig zieken en ouderen, werk en inkomen en jeugdzorg, bieden veel aanknopingspunten om sport en bewegen in te zetten voor het behalen van doelstellingen. Ook de Omgevingswet vraagt een vergelijkbare werkwijze voor beleidsambtenaren Sport. Lees meer over intersectorale samenwerking.

Voorbeeld: de wijk in topvorm met VIA VVV in Venlo

Met het project ‘De Wijk in Topvorm’ wil VIA VVV in Venlo kwetsbare gezinnen stimuleren gezonde keuzes te maken. Naast gezonde voeding en sport en bewegen wordt ook ingezet op mentale gezondheid bij de doelgroep. De aanpak is integraal: er is samenwerking met partners vanuit de zorg, het onderwijs en de gemeente.

De wijk in topvorm met VIA VVV is een project binnen het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO, dat bijdraagt aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden.

Verbinden preventie met zorg

Verbinding van preventie met zorg om daarmee sport en bewegen vroegtijdig in te zetten is nodig om mensen met gezondheidsrisico's naar gezonder gedrag te begeleiden. Samenwerking maakt het mogelijk om vroegtijdig in te spelen op gezondheidsrisico's en middelen efficiënter in te zetten. Gemeenten hebben daarbij vaak een initiërende en faciliterende rol. Daarnaast gaan zij het gesprek aan met zorgverzekeraar en werkgevers over financiering van de verbinding tussen preventie en zorg. In samenwerking met de eerstelijnszorg zijn gecombineerde leefstijlinterventies (GLIGecombineerde Leefstijlinterventie 's) ontwikkeld, die zich richten op meer bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering. Lees meer over het verbinden van preventie en zorg.

Samenwerking met lokale partners via de buurtsportcoach

Samenwerking tussen verschillende partijen in de buurt is essentieel bij het stimuleren van sport en bewegen en de bijdrage van sport en bewegen aan maatschappelijke doelen. Er zijn lokaal verschillende functies die gericht zijn op de samenwerking tussen partijen, zoals buurtsportcoaches, soms bekend onder de naam combinatiefunctionaris en gezondheidsmakelaar. Door samen te werken met lokale partners krijgt een gemeente zicht op de actuele stand van zaken en de knelpunten en mogelijkheden lokaal. Lees meer over de buurtsportcoach.

Voorbeeld: Project Sport JIJ ook?

Sport JIJ ook? is een initiatief van Sportief Hoogeveen, waarin buurtsportcoaches samenwerken met het onderwijs. Scholen inventariseren welke leerlingen in groep 6, 7 en 8 lid zijn van een sportvereniging. De buurtsportcoach benadert de ouders van inactieve kinderen en bespreekt de reden van inactiviteit en de mogelijkheden om te gaan sporten. Samen kijken ze voor een passende sport, een aanvraag bij het Jeugdsportfonds of een oplossing voor vervoer. Sinds 2014 zijn zo'n 100 inactieve kinderen structureel gaan sporten. Door het project is de bekendheid van het Jeugdsportfonds flink gegroeid: het aantal aanvragen steeg van 253 in 2014 naar 446 in 2017. - Harold Wassink, Sportief Hoogeveen

Kansen sport en bewegen in sociaal domein

De aanstaande decentralisaties van langdurende zorg en jeugdzorg geeft de sportsector kansen om een rol te spelen in het sociaal domein. Buurtsportcoaches spelen een verbindende rol tussen sport- en beweegaanbieders en sectoren als (jeugd)zorg en welzijn(swerk).