U bent hier

Informatieproducten en bronnen


Informatieproducten

Enkele voorbeelden van informatieproducten. Hierin zijn gegevens uit verschillende bronnen op gemeente dan wel wijkniveau bij elkaar gezet, ofwel door trends in de tijd te presenteren, ofwel door gemeentelijke cijfers te vergelijken met regio- en landelijke gemiddelden. ( [1], [2])

 • Gemeentelijke gezondheidsprofielen (RIVM): Diverse bronnen zijn op gemeentelijk niveau inzichtelijk gemaakt. Soms ook op postcode of wijkniveau. Opgenomen zijn bijvoorbeeld demografische gegevens (CBS), doodsoorzaken (CBS) en gezondheidsdeterminanten (zoals roken, drinken en overgewicht) (GGD). Ook zijn cijfers opgenomen over binnen gemeentelijke verschillen van sociaaleconomische status (SCP) en leefbaarheid (BZK). Vergelijkingen met het GGD-gemiddelde en landelijke trends zijn mogelijk.
 • GGD Gezondheidsapp (GGD GHOR): In deze app staan per gemeente cijfers (per leeftijdscategorie) over gezondheidsthema’s, zoals alcohol, overgewicht, roken, maar ook over ervaren gezondheid. Vergelijking met andere gemeenten of landelijke gemiddelde is mogelijk.
 • Waar staat je gemeente (waarstaatjegemeente.nl): een instrument waarmee gemeenten hun prestaties vergelijken met die van collega-gemeenten. Er staat informatie over verschillende thema’s zoals veiligheid, leefbaarheid, gezondheidsverschillen en dienstverlening.
 • Regionaal Kompas Volksgezondheid (regionaalkompas.nl): Combinatie van lokale, regionale en landelijke informatie aan de hand van gezondheidsthema’s.
 • Regionale informatie in Volksgezondheidenzorg.info  (voorheen o.a. Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans): Informatie over ziekten, gezondheid en zorg en kosten per GGD-regio en per gemeente.
 • Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV): Lokale, regionale en landelijke gegevens over volksgezondheid en zorg worden bij elkaar gebracht en geïnterpreteerd.

  Bronnen

  Voorbeelden van bronnen met ruwe data, ingedeeld naar publieke gezondheid en demografie, jeugd en sociaal domein. Meer bronnen zijn te vinden op: www.zorggegevens.nl


  Publieke gezondheid & demografie

  • Gezondheidsmonitor (2012): gezamenlijke data van de GGD-en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over een achttal gezondheids- en leefstijl gerelateerde onderwerpen. De GGD verzamelt voor gemeenten door middel van onder andere vragenlijsten gegevens over de bevolking. In het kader van de Wet publieke gezondheid worden minstens één keer in de vier jaar gegevens verzameld voor verschillende leeftijdsgroepen.

  Landelijke afstemming

  Sinds 2012 is er een landelijke afstemming in gegevensverzameling over de gezondheid van de bevolking door dezelfde methode (zoals het moment van gegevensverzameling) en vraagstellingen te gebruiken. Met alle GGD-en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM zijn in het najaar van 2012 gegevens onder bijna 400.000 volwassenen (19 jaar en ouder) verzameld. Door de afstemming zijn vergelijkingen mogelijk tussen gemeenten, regio’s en met landelijke cijfers. In het najaar van 2015 vindt een gezamenlijke dataverzameling van de GGD'en plaats onder jongeren van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Voor volwassenen is de volgende ronde in 2016.

   
  • Statline (CBS): Databank met data op gemeente en wijkniveau over thema’s als: demografische gegevens, sociale kwetsbaarheid van huishoudens, per gemeente mate van gebruik maken van regelingen en voorzieningen op het gebied van arbeidsparticipatie, inkomensondersteuning, onderwijs, welzijn en zorg en jeugdzorg.
  • De Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) (nivel.nl): biedt inzicht in de geschatte vraag naar en aanbod van eerstelijnsgezondheidszorg voor een geselecteerd gebied (op regio-, gemeente- en postcodeniveau).
  • ROS wijkscan (ros-netwerk.nl): biedt inzicht in de wijk over vergrijzing, verjonging, inkomensniveau, leefbaarheid en ziektebeelden en toont welke zorg nu aanwezig is. Ook Primos cijfers (abfresearch.nl) over demografische prognoses zijn in deze scan op wijkniveau beschikbaar.
  • Wijk- en Praktijkscan (JVEI.nl): brengt de praktijkpopulatie in kaart te en vergelijkt de cijfers met de populatie in de omliggende wijken in van het werkgebied van de eerstelijns praktijk.
  • Vektis (vektis.nl): Database met informatie over gedeclareerde zorg uit de basisverzekering, zoals medisch specialistische zorg, farmacie, GGZ, huisartsen, hulpmiddelen, mondzorg (voor kinderen), paramedische zorg en kraamzorg. Zorgkosten zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, het aantal verzekerde jaren en de eerste drie cijfers van de postcode.

  Naar boven


  Jeugd

  • CBS Jeugdmonitor (jeugdmonitor.cbs.nl): geeft inzicht in het aantal jeugdigden per zorgvorm. U vindt er informatie over het aantal jeugdzorgcliënten, de jeugdzorgvoorzieningen en het soort gebruik of indicatie.
  • Databoek Kinderen in Tel (kinderenintel.nl): met data over de leefsituatie van de Nederlandse jeugd per provincie, gemeente en wijk voor twaalf indicatoren.
  • De website voordejeugd.nl (Transitiebureau): biedt cijfers voor gemeenten rond de transitie en transformatie in het jeugdstelsel (vooral jeugdhulp).

  Naar boven


  Sociaal domein

  • Leefbaarometer werkt met leefbaarheidsscores, zoals veiligheid, voorzieningenniveau en sociale samenhang, voor alle woongebieden in Nederland. Met kaarten op wijkniveau worden verschillen met andere wijken en gemeenten zichtbaar gemaakt.
  • Wmo-cijfers van het CAK: Informatie over zorggebruik aan de hand van inzicht in de eigen bijdrage voor de Wmo, Wlz en de ouderbijdrage voor de Jeugdwet.
  • Armoedesignalement (scp.nl): Jaarlijkse publicatie van SCP en CBS met de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. De ontwikkeling van het armoedepercentage wordt beschreven voor de totale bevolking en de belangrijkste risicogroepen. Ook de spreiding van armoede over gemeenten en de mate waarin mensen zelf aangeven armoede te ervaren, komen aan bod.
  • Veiligheidsmonitor (veiligheidsmonitor.nl): jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.
  • Gemeentelijke monitor sociaal domein: biedt inzicht in gebruik, early warning items, clientervaring en toegankelijkheid op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De monitor wordt vanaf augustus 2015 tweemaal per jaar gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl
  • Stapelingsmonitor (Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) met cijfers (ook op wijkniveau) over het gebruik en stapeling van regelingen en voorzieningen in het sociale domein.

  Naar boven


  Lokale registraties

  Lokale registraties kunnen een goede aanvulling zijn op diverse monitors. Bijvoorbeeld registraties van apothekers, informatiesystemen van huisartsen, wijkverpleegkundigen (o.a. Tweetraps OuderenScreening), CJG, sociale wijkteam en de jeugdgezondheidszorg (digitaal kinddossier). Ook GGD-gegevens uit geluidskaarten en luchtkwaliteitrapportages zijn bruikbaar.

  Naar boven


  Overige materialen

  • Wijkscan 'Gezondheid, sport en zorg': De wijkscan presenteert data op wijkniveau ten aanzien van de demografie in de wijk, de inrichting van de wijk en de gezondheidscijfers in de wijk. De wijkscan helpt sportaanbieders, gemeenten en zorgverleners bij een goede analyse van de wijk en voor het ontwikkelen van beleid of initiatieven op het gebied van gezondheid, sport en zorg. 
  • Wijktoets Buurtscan (Kenniscentrum Sport): De buurtscan is een database met instrumenten en ondersteunt bij het analyseren van het sport en beweegaanbod in een buurt.
  • Beweeg Vriendelijke Omgeving Scan (Kenniscentrum Sport): Geeft op een snelle en simpele manier inzicht in de beweegvriendelijkheid van een buurt of wijk. Maar ook om het onderwerp ‘ruimte voor bewegen’ op de agenda te zetten en hierover in discussie te gaan.

  Naar boven

  voorkant monitor sociaal kwetsbare groepen

  Zicht op sociaal kwetsbare doelgroepen

  De monitor sociaal kwetsbare groepen bundelt de beschikbare informatiebronnen waarmee u inzicht krijgt in de omvang, problematiek en zorgbehoefte van de kwetsbare doelgroepen in de gemeente, wijk of regio. Dit biedt de basis om gericht en integraal het beleid in het sociaal domein vorm te geven. De publicatie helpt gemeenten en GGD’en om de aard en omvang van de problematiek van kwetsbare burgers in beeld te brengen.

   
  afbeelding e-boek preventie en zorg verbinden

  E-boek: Handvatten voor verbinden preventie en zorg

  Het e-boek "Preventie en zorg verbinden in de praktijk" bundelt informatie, ervaringen, voorbeelden en tips van zeven Brabantse pilotwijken waar plannen zijn gemaakt voor gezondheid en welzijn aan de hand van een wijkgezondheidsprofiel en een beleidsdialoog volgens 7-stappen.

  Meer informatie

   

   

  Ook gevonden

  Afdrukken:

  Via printer