U bent hier

Wijk in beeld

Het wijkgezondheidsprofiel brengt wijk, buurt of dorp in kaart op twee manieren:
  • Ervaringen, signalen, wensen en behoeften van bewoners en professionals maken duidelijk wat er speelt in de wijk (kwalitatieve informatie).
  • Cijfers en registraties waarmee de wijk in kaart wordt gebracht geven een overzicht (kwantitatieve gegevens).

Lees meer over kwalitatieve informatie en het verzamelen van gegevens.

Aanleiding en doel van het wijkgezondheidsprofiel bepalen de inhoud

Welke informatie en gegevens van belang zijn voor het wijkgezondheidsprofiel, hangt af van de aanleiding en het doel van het op te stellen profiel. De volgende stappen kunt u doorlopen met uw samenwerkingspartners:

  • Bepaal het gebied. Is dat de viercijferige postcode, een stadsdeel, het hele dorp, het gebied van een sociaal wijkteam of ingeschrevenen van een bepaalde huisarts of zorgverzekeraar? In de handreiking wordt voor een geografisch of organisatorisch gebied de term 'wijk' gebruikt.
  • Bepaal met partners en (vertegenwoordigers van) inwoners welke onderwerpen relevant zijn om op te nemen in het profiel, en welke indicatoren hiervoor geschikt zijn.
  • Bepaal per indicator welke kwalitatieve methodieken u inzet en welke bronnen cijfers beschikbaar hebben op wijkniveau.
  • Bespreek wie welke informatie kan aanleveren en verzamelen.
  • Combineer de verschillende informatieproducten en bronnen.

Tip

 

Gebruik voor het opstellen van een integraal wijkgezondheidsprofiel naast gezondheidsinformatie ook andere gegevens. Bijvoorbeeld over armoede, inkomen, veiligheid, leefomgeving en sociale participatie en fysieke omgeving.

Een gezondere regio: Aan de slag met de informatie uit de VTV-2014

De handreiking ‘Een gezondere regio’, met daarin de online game en andere werkvormen en materialen, biedt handvatten om met de informatie uit de VTV-2014 aan de slag te gaan. De handreiking helpt om de afwegingen tussen gezondheidsproblemen, politieke doelen en maatschappelijke waarden met elkaar op speelse wijze te bespreken, om zo tot (integrale) besluit- en beleidsvorming te komen. Bijvoorbeeld in het kader van een regionale VTV, wijkgezondheidsprofiel of lokale danwel regionale volksgezondheidnota. Ook andere toepassingen zijn denkbaar. Zo is de informatie uit de VTV bruikbaar bij het formuleren van doelen of visie van de organisatie of om aansluiting te zoeken bij nieuwe samenwerkingspartners (zoals het sociale domein), maar ook te gebruiken voor het inspelen op lokale of regionale ontwikkelingen (transities, verbinden Wpg en Wmo).

Voorbeelden van thema's

In onderstaand schema vindt u een overzicht van onderwerpen die u kunt opnemen in een wijkgezondheidsprofiel. Het gaat om kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Bron o.a.: [1]

 

 
Bevolking Gezondheid Determinanten en omgeving Wat gebeurt er al in de wijk? Wensen en behoeften
Bevolkingssamenstelling Lichaamsfuncties Persoonsgebonden factoren Voorzieningen Behoeften en signalen van bewoners
Bevolkingsprognose Mentale functies en -beleving Preventie, leefstijl, gedrag Lopende activiteiten Behoeften en signalen van professionals
Inkomen Spirituele dimensie Sociale omgeving (sociale samenhang, meedoen) Wat dragen bewoners al bij? Mening van bewoners over de wijk
Opleiding Kwaliteit van leven Fysieke omgeving (milieu, openbare ruimte) Bestaande samenwerkingsverbanden  
SES Sociaal-maatschappelijke participatie Zorggebruik    
Etniciteit Dagelijks functioneren      

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer