U bent hier

Capaciteit en budget preventie overgewicht

Capaciteit

Omdat iedere gemeente een beperkte capaciteit heeft (menskracht, geld en deskundigheid) is het van belang om prioriteiten te stellen. Dat kan een gemeente samen met lokale partners doen door met hen te inventariseren wat hun bijdrage kan zijn aan de beleidsdoelstellingen. Welke activiteiten worden er al gedaan in de gemeente en wat is er aanvullend nodig?

Coördinatie en uitvoering

Omdat resultaten van preventiebeleid niet van het ene op het andere moment worden bereikt, is het nodig om budget voor enkele jaren te reserveren, bij voorkeur over verschillende collegetermijnen heen. Zorg daarbij ook voor budget voor de coördinatie van het programma en de uitvoerende activiteiten.

Tips capaciteit en budget

 
  • Coördinatie: naast de bekostiging van het projectleiderschap is er voldoende werkbudget nodig voor het creëren van publiek draagvlak (communicatie, publiciteit), het stelselmatig monitoren en evalueren, en het inhuren van externe deskundigheid.
  • Voor de uitvoerende activiteiten kan een gemeente bij lokale partners achterhalen wat hun kosten en bijdragen zijn. Een belangrijk aandachtspunt daarbij: zijn er aanvullende acties nodig om aan de randvoorwaarden te voldoen, zoals deskundigheidsbevordering, netwerkontwikkeling of extra menskracht?
  • Voor kleine gemeenten met een tekort aan menskracht op de beleidsafdeling kan de GGD of de provinciale sportorganisatie niet alleen een adviserende maar ook een ondersteunende rol spelen.
  • Ondersteuning en zorg verschillen per persoon met overgewicht en daardoor ook de financiering. Zo heeft het ene kind ondersteuning bij bewegen nodig, omdat een motorische beperking reden is voor beperkte beweging. In dat geval is fysiotherapie geïndiceerd, dat gefinancierd kan worden uit de Zvw. Bij een ander kind met obesitas is gebrek aan zelfvertrouwen de reden dat het kind beweging vermijdt. Dan kan psychosociale begeleiding bij bewegen in een niet-competitieve omgeving een oplossing bieden. Dit valt onder de Jeugd GGZ (Jeugdwet) en betaalt de gemeente. Bron: c4o

Budget

Voor het bekostigen van integraal beleid kunnen landelijke subsidies of bestaande geldstromen worden gebruikt. Zoals begrotingen van andere beleidsterreinen: onderwijs, sport en ruimtelijke ordening. Door geldstromen uit verschillende sectoren te bundelen en geldstromen te verleggen naar de preventie van overgewicht, ontstaat een duurzaam budget.

Andere geldstromen

Verschillende (tijdelijke) initiatieven stimuleren lokale kennisontwikkeling of projecten die een duurzame bijdrage leveren aan het voorkomen of terugdringen van overgewicht van burgers. Voorbeelden zijn:

voorkant financiering basismodel ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas

Financiering ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas

Het concept landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas beschrijft welke activiteiten en partners nodig zijn, welke rol iedere partner heeft en hoe de onderlinge samenwerking eruit ziet. De aanpak is uitvoerbaar binnen bestaande financieringsmogelijkheden van gemeente en zorgverzekeraar. Vanuit de huidige wettelijke kaders zijn alle benodigde onderdelen in de keten te financieren. Lees de toelichting op de financiering van de ketenaanpak

Kostenmonitor biedt inzicht

Met de 'kostenmonitor integrale aanpak overgewicht jeugd', ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam, kunnen gemeenten inzicht krijgen in de kosten van de activiteiten die zij (gaan) uitvoeren in het kader van de integrale aanpak van overgewicht bij kinderen en jongeren. 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer