U bent hier

Jongeren Op Gezond Gewicht

De integrale JOGG-aanpak geeft de omgeving van jongeren opnieuw vorm

De JOGG-aanpak is een integrale aanpak waarbij lokale samenwerkingen tussen private en publieke partijen zich inzetten voor een gezonder gewicht onder jongeren (0 – 19 jaar) in wijken waar het percentage overgewicht hoog is. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die lokale samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging.

De JOGG-aanpak wordt uitgevoerd door gemeenten die zich aansluiten bij de landelijke organisatie Jongeren Op Gezond Gewicht. Deze stichting zet zich in voor een gezonde omgeving waarin jongeren en volwassenen leven en werken, zoals de school, de wijk, de sportvereniging en de werkvloer.

JOGG-aanpak steunt op vijf pijlers

  • Politiek-bestuurlijk draagvlak: een gezond gewicht heeft een belangrijke plaats in het programma van het college van burgemeester en wethouders.
  • Publiek-Private Samenwerking (PPS): een gezonde jeugd in een gezonde omgeving is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Meer kinderen op gezond gewicht kun je alleen voor elkaar krijgen door met publieke én private partijen samen te werken. Samen met relevante maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan de doelstellingen. Ook het bedrijfsleven heeft grote impact op de leefomgeving waarin kinderen opgroeien en partnerships kunnen iets unieks tot stand brengen. Publiek-Private Samenwerking is dan ook één van de vijf pijlers van de JOGG-aanpak.
  • Sociale marketing: door met de doelgroep in gesprek te gaan sluit de JOGG-aanpak aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. Zie ook Sociale marketing.
  • Monitoring en evaluatie: de activiteiten binnen de JOGG-aanpak worden gemonitord, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.
  • Verbinding preventie en zorg: het streven is lokaal te komen tot een sluitende ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, waarin preventieve activiteiten en zorgactiviteiten op elkaar zijn afgestemd. Zo wordt overgewicht in een vroeg stadium gesignaleerd, waardoor kinderen of jongeren (en hun ouders) die advies of zorg nodig hebben direct op de plek in de keten terechtkomen waar zij de juiste ondersteuning ontvangen, die aansluit bij hun behoeften.

De Handreiking Gezonde Gemeente biedt informatie over bestuurlijk draagvlak, publiek - private samenwerking, sociale marketing, evaluatie en de verbinding preventie en zorg.  

Thema’s en programma's

Jongeren Op Gezond Gewicht biedt landelijk drie thema’s aan: Gratis Bewegen, gewoon doen, DrinkWater en Groente… zet je tanden erin!.

Via de programma’s Team:Fit, samen voor een gezondere sportkantine en De Gezonde Werkvloer is er volop aandacht voor het creëren van een gezonde omgeving. Jongeren Op Gezond Gewicht promoot ook actief het programma De Gezonde Schoolkantine, Gezonde School en zet zich door middel van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen in voor het een gezonder voedingsaanbod op scholen.

JOGG-gemeenten

Steeds meer gemeenten maken gebruik van de JOGG-aanpak. Kijk hier voor het huidige aantal JOGG-gemeenten. De JOGG-gemeenten helpen elkaar, wisselen kennis en ervaring uit en versterken elkaar.

Om aan de slag te gaan met de JOGG-aanpak sluit een gemeente een samenwerkingsovereenkomst af met Jongeren Op Gezond Gewicht. Hierin wordt vastgelegd dat de gemeente de JOGG-aanpak gaat inzetten en dat Jongeren Op Gezond Gewicht hierbij ondersteuning biedt. De gemeente stelt voor minstens 16 uur per week een JOGG-regisseur aan en voor 4 uur een JOGG-beleidsmedewerker. Om gebruik te kunnen maken van het ondersteuningsaanbod van Jongeren Op Gezond Gewicht, bestaande uit advies, kennis, materialen, trainingen en een breed netwerk, betaalt een gemeente aan Jongeren Op Gezond Gewicht een jaarlijkse fee.

Voorbeeld: project Gezonde Stad Zwolle

Het project Zwolle Gezonde Stad gaat samen met kinderen overgewicht te lijf. Dit initiatief is de Zwolse vertaling van de JOGG-aanpak. Bekijk het filmpje over Gezonde Stad Zwolle.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer