U bent hier

Evalueren van overgewichtpreventie

Een evaluatie geeft inzicht in het effect van lokale overgewichtpreventie en het verloop van het proces. Niet alleen achteraf, maar ook tussentijds, zodat het mogelijk is om bij te sturen. De adviezen en voorbeelden die u hier vindt, vormen een aanvulling op de algemene informatie over Evalueren in gemeente en wijk.

Soorten evaluaties

 • Procesevaluatie: beoordelen of activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
 • Effectevaluatie: nagaan of een interventie het gewenste effect heeft.
 • Monitoring: een reeks metingen op verschillende momenten, waardoor u inzicht krijgt in ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over de verschillende soorten evaluatie en de doelen waarvoor u ze kunt toepassen? Kijk bij de algemene informatie over soorten evaluaties.

Het evaluatieplan: onderwerpen en indicatoren

Een evaluatieplan beschrijft hoe en wat u wilt gaan evalueren:
 • Hoe: de rol- en taakverdelingen, budgetten, verantwoordelijkheden en plannen voor dataverzameling, -verwerking en -rapportage.
 • Wat: een beschrijving van wat u gaat evalueren. Het volgende overzicht laat zien welke indicatoren u in uw evaluatie kunt gebruiken om inzicht te krijgen in de vorderingen.

De onderdelen van het evaluatieplan overgewicht

 
Onderwerp Voorbeelden Voorbeelden van indicatoren
Inzet: de middelen (mensen, materiaal, plannen en geld) die de gemeente inzet om de beleidsdoelstellingen te behalen. Hoeveel ambtenaren zijn er betrokken en hoeveel uren overleggen ze?
 • Zijn er budgetten overschreden?
 • Is het aantal mensuren voldoende?
 • Is het beleidsplan goed of zijn er aanpassingen nodig?
Proces: manier van samenwerken, planning, samenwerkingspartners, betrokkenheid van beleidsterreinen, randvoorwaarden. Welke partners hebben op welke wijze meegewerkt? Is alles volgens plan verlopen? Hoe verliep de samenwerking met andere organisaties?
 • Beschrijving van samenwerkingsstructuren.
 • Beschrijving van besluitvormingsprocessen.
 • Mate van tevredenheid onder samenwerkingspartners.
 • Groei in netwerken en het aantal samenwerkingspartners.
Resultaten: de uitvoering van de lokale mix van interventies, de prestaties die worden geleverd om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Welke interventies zijn uitgevoerd? Welke routes zijn aangelegd voor bijvoorbeeld skaters en wandelaars? Welke scholen doen mee met De Gezonde Schoolkantine?
 • Deelnemersaantallen, zo specifiek mogelijk per interventie.
 • Is de doelgroep bereikt (etniciteit, SES, leeftijd, geslacht)?
 • Frequentie van activiteiten, tevredenheid van deelnemers.
 • Mate van participatie door deelnemers.
 • Aantal speelplekken, fietsroutes, beweegtoestellen.
 • Aantal (intersectorale) beleidsmaatregelen.
Effect: het maatschappelijk effect dat de gemeente met de beleidsdoelstellingen nastreeft. Wordt er meer bewogen? Is het voedselaanbod verbeterd? Is er minder overgewicht?
 • Verandering van het gedrag van deelnemers, eventueel op wijkniveau.
 • Ervaren gezondheid.
 • Overgewicht (BM-cijfers) en beweegcijfers zoals gemeten met de lokale gezondheidsmonitors (GGD)
 • Aantallen lidmaatschappen van sportverenigingen.
Omgeving: mogelijk externe factoren die invloed hebben op het beleid. Een extreem strenge winter heeft de aanleg van een skaterspark vertraagd.  Een natte zomer heeft invloed op de buitenspelactiviteiten voor kinderen.
 • Met een goed opgezette procesevaluatie kunt u dit achteraf vaststellen; een logboek voor de evaluatie is een pre.

Communicatie over de voortgang

Blijkt uit de evaluatie dat er voortgang is? Overgewichtpreventie is een zaak van lange adem. Tussentijdse mijlpalen vormen een goede aanleiding om te communiceren over successen. Als dat op een aansprekende manier gebeurt, levert het de nodige media-aandacht op en houdt u belanghebbenden betrokken en enthousiast. Neem communicatie daarom op in het evaluatieplan.

 

Aandachtspunten en basisstappen

Een evaluatie hoeft niet groot of duur te zijn. Er is niet één juiste vorm van evalueren. De manier van evalueren hangt af van wat u wilt weten en waarom. Begin tijdig met het maken van plannen voor de evaluatie, zodat u alle acties vanaf het begin kunt volgen. Kijk voor tips bij de algemene informatie over aandachtspunten en de basisstappen voor evalueren of in het artikel Meten= (z)weten! Een stappenplan.  

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer