U bent hier

Landelijke kaders overgewicht

Beleidsbrief Sport

De beleidsbrief Sport (mei 2011) beschrijft in hoofdlijnen het landelijke sport- en beweegbeleid. Een van de prioriteiten voor het sport- en beweegbeleid voor de komende jaren is het Programma Sport en bewegen in de buurt.

In de Voortgangsbrief Sport (juni 2016) informeert Minister Schippers (VWS) de Tweede Kamer over een aantal actuele ontwikkelingen op het terrein van sport.

Programma Sport en Bewegen in de Buurt

Het Programma Sport en Bewegen in de Buurt (2012-2016, verlenging 2017-2018) van het ministerie van VWS is een uitwerking van de beleidsbrief Sport. Het uitgangspunt is dat de gezonde keuze de makkelijke keuze moet zijn. Daarom rust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en stimulering van lokaal maatwerk. Het programma bevat de volgende onderdelen:

  • Sportimpuls: een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen, met daarin bijzondere aandacht voor de sport- en beweegparticipatie van jeugd met overgewicht (Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht) en van jongeren uit gezinnen met een laag inkomen (Sportimpuls jeugd in lage inkomensbuurten)
  • Uitbreiding en/of bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches.
  • Buurtactieplan: de vertaling van gemeentelijk (sport)beleid naar een uitvoeringsplan op het niveau van een buurt, gebaseerd op een buurtanalyse. Om gemeenten hierbij te ondersteunen, hebben VSG en Kenniscentrum Sport de buurtscan ontwikkeld.

Intensivering aanpak kinderobesitas

Het kabinet zet in op de aanpak van kinderobesitas. Middelen worden ingezet op vijf verschillende trajecten:

  1. Versterking van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
  2. Gezonde school
  3. Kinderen sportief op gewicht
  4. Extra contactmoment met tieners in de jeugdgezondheidszorg
  5. De website Stichtingopvoeden.nl

Jongeren op Gezond Gewicht en Care for Obesity

Jongeren Op Gezond Gewicht en het project Care for Obesity (C4O) werken al langer samen aan de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen. Jongeren Op Gezond Gewicht richt zich op preventie (en in de pijler Verbinding Preventie en Zorg ook op zorg); C4O sluit hierop aan en richt zich op de preventie van obesitas én de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. De gezamenlijke ambitie is dat voor ieder kind met overgewicht of obesitas zorg gerealiseerd kan worden, gericht op verbetering van de gezondheid. Waarbij uiteindelijk de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van kinderen met overgewicht en obesitas wordt bevorderd. Care for Obesity werkt daarnaast nauw samen met Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). In het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken zorgverleners en patiëntenorganisaties samen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. Lees meer over de verschillende activiteiten van Care for Obesity

Landelijk beleid gericht op beweegstimulering van ouderen

In de nota ouderenbeleid ‘In het perspectief van de vergrijzing’ (Min VWS, 2005) wordt o.a. genoemd dat de factoren overgewicht, ongezonde voeding en bewegingsarmoede bezig zijn roken als gezondheidsprobleem te verdringen. Dat creëert grote toekomstige gezondheidsrisico’s. Van belang is ook de samenhang met de aanpak van overgewicht bij lage Sociaal Economische Status (SES). Lees ook de Kamerbrief over Ouderen en preventie, waarin Staatssecretaris van Rijn de Tweede Kamer informeert over zijn vervolgstappen ten aanzien van ouderen en preventie. 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer