U bent hier

Landelijke kaders overgewicht

Beleidsbrief Sport

De beleidsbrief Sport (mei 2011) beschrijft in hoofdlijnen het landelijke sport- en beweegbeleid. Een van de prioriteiten voor het sport- en beweegbeleid voor de komende jaren is het Programma Sport en bewegen in de buurt.

In de Voortgangsbrief Sport (november 2017) informeert Minister Schippers (VWS) de Tweede Kamer over een aantal actuele ontwikkelingen op het terrein van sport.

Programma Sport en Bewegen in de Buurt

Het Programma Sport en Bewegen in de Buurt (2012-2016, verlenging 2017-2018) van het ministerie van VWS is een uitwerking van de beleidsbrief Sport. Het uitgangspunt is dat de gezonde keuze de makkelijke keuze moet zijn. Daarom rust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en stimulering van lokaal maatwerk. Het programma bevat de volgende onderdelen:

 • Sportimpuls: een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen, met daarin bijzondere aandacht voor de sport- en beweegparticipatie van jeugd met overgewicht (Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht) en van jongeren uit gezinnen met een laag inkomen (Sportimpuls jeugd in lage inkomensbuurten)
 • Buurtsportcoach: deze heeft de opdracht om sport- en beweegaanbod in de buurt te organiseren en een verbinding te maken tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals (jeugd)zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs. 
 • Buurtactieplan: de vertaling van gemeentelijk (sport)beleid naar een uitvoeringsplan op het niveau van een buurt, gebaseerd op een buurtanalyse. Om gemeenten hierbij te ondersteunen, hebben VSG en Kenniscentrum Sport de buurtscan ontwikkeld.

  Jongeren op Gezond Gewicht en Care for Obesity

  Jongeren Op Gezond Gewicht en het project Care for Obesity (C4O) werken al langer samen aan de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen. Jongeren Op Gezond Gewicht richt zich op preventie (en in de pijler Verbinding Preventie en Zorg ook op zorg); C4O sluit hierop aan en richt zich op de preventie van obesitas én de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. De gezamenlijke ambitie is dat voor ieder kind met overgewicht of obesitas zorg gerealiseerd kan worden, gericht op verbetering van de gezondheid. Waarbij uiteindelijk de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van kinderen met overgewicht en obesitas wordt bevorderd. Care for Obesity werkt daarnaast nauw samen met Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). In het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken zorgverleners en patiëntenorganisaties samen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. Lees meer over de verschillende activiteiten van Care for Obesity

  Intensivering aanpak kinderobesitas

  Het kabinet zet in op de aanpak van kinderobesitas. Middelen worden ingezet op vijf verschillende trajecten:

  1. Versterking van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
  2. Gezonde school
  3. Kinderen sportief op gewicht
  4. Extra contactmoment met tieners in de jeugdgezondheidszorg
  5. De website Stichtingopvoeden.nl

  Landelijke programma’s ter preventie overgewicht 

  Gezonde kinderopvang

  Met Gezonde kinderopvang kunnen kinderopvangorganisaties structureel en integraal werken aan de gezondheid en een gezonde leefstijl van kinderen en de deskundigheid van medewerkers. 

  Gezonde School

  Met de Gezonde School-aanpak kunnen scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs structureel en integraal werken aan een gezonde leefstijl bij leerlingen. Scholen kiezen een of meerdere gezondheidsthema's, zoals voeding, bewegen en sport en welbevinden, en gaan voor elk thema op de pijlers Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, Signaleren en beleid aan de slag. 

  Nationaal programma preventie en Alles is gezondheid

  Langer leven in een betere gezondheid is het doel van het Nationaal Programma Preventie. Met het NPP geeft het kabinet richting aan verschillende initiatieven en programma’s door twee maatschappelijke opgaven centraal te stellen: het verminderen van de groei van het aantal mensen met chronische ziekten en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. De focus ligt op de speerpunten uit de landelijke nota gezondheidsbeleid: minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen. Onderdeel van het NPP is Alles is Gezondheid..., waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk preventie-initiatieven te ontwikkelen. Lees meer over het NPP en Alles is Gezondheid

  GIDS/ Gezond In

  Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het programma biedt de gemeenten vier jaar lang advies, praktische instrumenten en landelijke- en regionale bijeenkomsten. Lees meer over Gezond In en overgewicht 

   

  Ook gevonden

  Afdrukken:

  Via printer