U bent hier

Overgewicht: Preventie en zorg verbinden

Samenwerking preventie en zorg

Het verbinden van preventie met zorg op lokaal niveau gaat over het organiseren van een samenhangend preventieaanbod of een doorlopende preventiezorgketen. De preventie en behandeling van overgewicht vindt plaats op meerdere niveaus en wordt uitgevoerd door verschillende partijen zoals de eerstelijnszorg, GGD, CJG, JGZ, welzijnsorganisaties, sport- en beweegaanbieders en scholen. En ook steeds meer door welzijnspartners. Het is wenselijk dat deze partijen afstemmen en onderling afspraken maken.

De verbinding van preventie en zorg versterkt de kwaliteit en de effectiviteit van de ketenaanpak. Door preventieve activiteiten en zorgactiviteiten met elkaar te verbinden leren verschillende professionals elkaar kennen en gaan ze met elkaar samenwerken. Er kan dan een sluitende keten ontstaan, waarbij het perspectief van het kind/gezin centraal staat. Hierdoor wordt overgewicht en obesitas op tijd gesignaleerd en over de hele keten eenduidig aangepakt.

De gemeente heeft in deze samenwerking vaak een initiërende en faciliterende rol. Omdat zowel de gemeente als de zorgverzekeraar een verantwoordelijkheid hebben in het financieren en bekostigen van preventie- en zorgactiviteiten voor kinderen met overgewicht en obesitas, gaat de gemeente het gesprek aan met de zorgverzekeraar(s).

Verkenning naar financiering ketenaanpak van kinderen met overgewicht

Het rapport ‘Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas’ (augustus 2015) biedt handvatten aan gemeenten, (zorg)professionals en zorgverzekeraars om tot lokale en landelijke afspraken te komen over de ketenzorg, waaronder een rekenmodel. 

NHG-Zorgmodule Leefstijl 

De NHG-Zorgmodules Leefstijl geven richtlijnen over de advisering en begeleiding van patiënten als het gaat om alcoholproblematiek, bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. De modules geven een beschrijving van het zorgpad van de patiënt en de taakverdeling van de verschillende zorgverleners in de eerste lijn. De NHG-Zorgmodules Leefstijl bieden gemeenten, buurtsportcoaches en sportaanbieders aanknopingspunten om in gesprek te gaan en tot samenwerking te komen. Naar de NHG-Zorgmodule Leefstijl Voeding

Voorbeeld: Overgewicht daadkrachtig aanpakken

De gemeente Smallingerland koos voor Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Bij JOGG is de verbinding tussen preventie en zorg een belangrijke pijler. Praktijkondersteuner Anneke van der Wal merkt dat een klein team het prettigst werkt. "Dat maakt je daadkrachtiger." Verder is het van belang dat leefstijlprogramma's laagdrempelig zijn. Lees verder

De verbinding tussen preventie met zorg gaat bijvoorbeeld over:

  • Het maken van afspraken over de signalering van kinderen met (ernstig) overgewicht door jeugdartsen of huisarts en de toeleiding naar het preventieve aanbod.
  • Het maken van afspraken tussen fysiotherapeuten en lokale sportverenigingen over de overgang van een patiënt naar het reguliere sportaanbod.
  • Het afstemmen van het aanbod aan gezondheidsbevorderende activiteiten in de wijk door bijvoorbeeld fysiotherapeuten, GGD en thuiszorg.

’s Hertogenbosch werkt samen aan een ketenaanpak ‘Overgewicht bij kinderen’

Overgewicht bij kinderen van 4 tot 12 jaar wordt in Den Bosch gezamenlijk aangepakt met het project ‘Bossche Jeugd in Balans’. Verschillende professionals van oa Centrum voor Jeugd en Gezin en haar partners, het Jeroen Bosch ziekenhuis, huisarts en basisscholen werken samen aan een klimaat voor kinderen waarin een gezonde leefstijl normaal is. Deze aanpak heeft in 2014 de Innovatieprijs van de Stichting Godshuizen gewonnen. In het filmpje vertellen de professionals hier meer over.

Werken aan een ketenaanpak

Werken aan een ketenaanpak waarbij de ‘route’ van preventie naar zorg helemaal wordt gedekt, is volop in ontwikkeling. Uitgangspunt is dat er wordt gestart met de minst ingrijpende en minst kostbare ondersteuning in de gemeente of wijk. Bij de ontwikkeling van een ketenaanpak kan gebruik worden gemaakt van zorgstandaarden en richtlijnen.

Zorgstandaarden en ketenzorg 

Zorgstandaarden richten zich niet alleen op geïndiceerde en zorggerelateerde preventie (voor mensen met gezondheidsklachten), maar geven ook aan hoe de koppeling wordt gemaakt met selectieve preventie (gericht op mensen zonder klachten die behoren tot een risicogroep).

Er bestaan inmiddels zorgstandaarden voor verschillende gezondheidsproblemen waaronder diabetes en obesitas. Deze laatste is ontwikkeld door het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). Deze zorgstandaard Obesitas beschrijft wat de minimaal benodigde zorg is voor kinderen en volwassenen met overgewicht en obesitas.

Gecombineerde leefstijlinterventies

De eerste keus bij de behandeling van kinderen envolwassenen met obesitas is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Uitgangspunt is om altijd te starten met een kortdurende GLI.

Een GLI bestaat uit drie componenten: advisering over en begeleiding bij voeding/eetgewoonten, beweging en gedragsverandering. De patiënt krijgt deze drie componenten in samenhang aangeboden. Duur en intensiteit van de componenten afzonderlijk én van de interventie als geheel hangen af van de indicatie, de mogelijkheden en wensen van de patiënt. Voorbeelden van erkende GLI zijn:

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is niet opgenomen in de basisverzekering. Om vragen te beantwoorden over de financiering van GLI voor volwassenen is de toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie ontwikkeld.

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer