U bent hier

Een integrale aanpak tabakspreventie

Een effectieve tabakspreventie vraagt om een integrale aanpak. Dat betekent dat u zich samen met uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties richt op de verschillende factoren die van invloed zijn op roken. Zo worden verschillende soorten maatregelen en hun interventies in samenhang ingezet voor diverse doelgroepen en hun omgeving. Om deze aanpak lokaal vorm te geven, kunt u de pijlers voor een integrale aanpak gebruiken. Per pijler vindt u mogelijkheden voor een concrete invulling.

Integrale aanpak in het kort

Pijler 1: fysieke en sociale omgeving

Belangrijkste doelen bij deze pijler zijn: burgers zo veel mogelijk beschermen tegen meeroken en tegelijkertijd uitdragen dat de norm ‘niet roken’ is. Deze doelen kunnen worden bereikt door bijvoorbeeld het bevorderen van rookvrije publieke ruimten, scholen en sportomgevingen. Daarnaast helpt een actief rookbeleid werkgevers om de productiviteit te verhogen en het ziekteverzuim terug te brengen. Zie pijler Fysieke en sociale omgeving.

Pijler 2: regelgeving en handhaving

Gemeenten kunnen horecabedrijven helpen om rookvrij te worden en te blijven, bijvoorbeeld bij het behandelen van terrasvergunningen en bouwaanvragen voor rookruimten. Bij het afgeven van vergunningen voor evenementen kan een gemeente bedingen dat er bij bepaalde activiteiten (waar bijvoorbeeld kinderen aanwezig zijn) niet gerookt mag worden. Gemeenten hebben op grond van de Tabakswet geen handhavingstaken, maar kunnen buitengewoon opsporingsambtenaren wel opdracht geven om overtredingen te signaleren en melden. Zie pijler Regelgeving en handhaving.

Pijler 3: voorlichting en educatie

Alleen voorlichting is onvoldoende om roken of meeroken te voorkomen. Wel is het belangrijk om de risico's van roken over te brengen en vaardigheden voor gedragsverandering aan te reiken. Dit kan bijvoorbeeld via het verstrekken van informatie over stoppen met roken en het stimuleren van lesprogramma's. Activiteiten of interventies op school op het gebied van roken hebben meer kans van slagen als ouders betrokken worden. Zie pijler Voorlichting en educatie.

Pijler 4 en 5: signalering, advies en ondersteuning

80% van alle rokers geeft aan ooit te willen stoppen. Maar het verslavende karakter van nicotine maakt dat lastig. Interventies kunnen stoppogingen stimuleren, meeroken terugdringen en voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Voorbeelden zijn: een zorgprotocol voor scholen, ondersteuning voor ouders, een stopadvies met zorgtraject, stoppen-met-rokencursussen etc. Zie pijler Signalering, advies en ondersteuning.

Voorbeeld: Amsterdams tabaksontmoedigingsbeleid

Amsterdam heeft in haar nota tabaksbeleid 2016-2019 gekozen voor een integrale aanpak van de tabaksproblematiek. Door in te zetten op voorlichting, regelgeving en handhaving probeert de gemeente het aantal jonge rokers terug te dringen de komende jaren. Amsterdam haakt daarbij ook aan op de rookvrije generatie campagne.

 

Effect van tabakspreventie

De optelsom van alle landelijke, regionale en lokale maatregelen en acties is effectief. Een eenmalig stoppen-met-rokenadvies van huisartsen aan de rokers in hun praktijk resulteert in 6% stoppers. De opbrengst ligt nog hoger als huisartsen de frequentie van hun adviezen opvoeren, patiënten doorverwijzen naar ondersteuning of zelf ondersteuning bieden. Van de rokende vrouwen die tijdens hun zwangerschap werden ondersteund via de methode ‘Stoppen met roken voor de verloskundigenpraktijk’, was 21% zes weken na de bevalling gestopt met roken, tegen 12% in de controlegroep.

Aanbevolen interventies

In het interventieoverzicht vindt u aanbevolen interventies voor tabakspreventie. Dit zijn erkende interventies: onderzoek heeft aangetoond dat ze effect hebben, professionals hebben vastgesteld dat ze uitvoerbaar zijn.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer