U bent hier

Gemeente en tabakspreventie

Het voorkomen van meeroken

Voor het voorkomen van meeroken zijn er lokaal mogelijkheden op het terrein van handhaving, ondersteuning en agendasetting. Per 1 januari 2013 is het toezicht op de Drank en Horeca Wet gedecentraliseerd en een taak van de gemeente geworden. Naast het geven van het goede voorbeeld kan de gemeente in overlegsituaties, bijvoorbeeld met plaatselijke horecaondernemers, het belang van het instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod benadrukken en bij overtreding van de Tabakswet, zo nodig een melding doen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zie pijler 2: regelgeving en handhaving.

Het voorkomen van nieuwe rokers

Om te voorkomen dat jongeren gaan roken, zijn er interventies beschikbaar voor kinderen en hun ouders. Deze interventies worden voornamelijk op school uitgevoerd.  Gemeenten kunnen stimuleren dat deze interventies op scholen worden uitgevoerd, eventueel met extra aandacht voor vmbo-scholen (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). Daarnaast kan de gemeente erop toezien dat roken onderwerp is en blijft in de contactmomenten van scholieren met de JGZ (Jeugdgezondheidszorg). Zie pijler 3: voorlichting en educatie.

Stoppen met roken

Met lokale inspanning is het mogelijk om iedere roker die gaat stoppen toe te leiden naar een voor hem of haar passende methode. De verantwoordelijkheid voor voldoende en toegankelijk aanbod ligt primair bij zorgaanbieders (eerste en tweede lijn, verslavingsinstellingen) en verzekeraars. De gemeente kan een belangrijke rol vervullen in het bereiken van rokers met een lage opleiding en hen stimuleren om te stoppen met roken. Zie pijlers 4 en 5: signalering, advies en ondersteuning.

Verzekerde zorg

Gedragsmatige begeleiding bij stoppen met roken is in 2013 opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Dat houdt in dat deze vormen van behandeling van tabaksverslaving vergoed worden. Medicamenteuze behandeling wordt vergoed, mits in combinatie met gedragsmatige begeleiding. Zorgverzekeraars stellen hoge kwaliteitseisen aan de behandelaars en de producten die voor vergoeding in aanmerking komen. Het Partnership Stop met Roken (Partnershipstopmetroken.nl) ontwikkelt hiervoor een kwaliteitsregister.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer