U bent hier

Lokale doelstellingen seksuele gezondheid

Op basis van landelijke kaders en de lokale cijfers, signalen en behoeften, worden de prioriteiten en doelstellingen in het beleid bepaald. In plaats van preventie gericht op alle burgers, kan de gemeente ook kiezen voor preventie die gericht is op een of meer specifieke doelgroepen of thema’s.

Sommige gemeenten kiezen voor de groepen die het meest kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn (zoals kinderen en jongeren) of groepen die het hoogste risico lopen (zoals laagopgeleiden, mensen met een lage sociaaleconomische status, allochtonen of verslaafden). Soms kan een wijkgerichte aanpak effectief zijn, of de keuze voor een seksueel netwerk waarin het aantal infecties hoog ligt. 

Seksuele gezondheidsbevordering is een kwestie van lange adem en vraagt om een langdurige investering. Daarbij kan niet worden verwacht dat seksuele problemen bijvoorbeeld al na vier jaar zijn opgelost. Seksuele gezondheidsbevordering vraagt daarom om doelstellingen op de korte en lange termijn.

Van ambitie naar doelstellingen

 • Formuleer eerst een ambitie, samen met relevante samenwerkingspartners.
 • Bepaal uw doelgroepen en doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn.
 • Formuleer de doelen zo ‘SMART’ mogelijk op proces- en resultaatniveau.

Voorbeelden van lokale doelstellingen, doelgroepen en thema’s

Hieronder treft u enkele voorbeelden aan van concrete doelen voor specifieke doelgroepen. Jongeren zijn op het terrein van seksuele gezondheid een relevante doelgroep omdat zij vaak op jonge leeftijd nog beïnvloedbaar zijn en op jonge leeftijd extra risico’s lopen. Dit geldt met name voor laagopgeleide en allochtone groepen.

Doelgroep: jongeren 10-18 jaar

 • ‘Laagopgeleide jongeren hebben adequate kennis, houding en vaardigheden nodig om veilige, prettige en gewenste seksuele contacten aan te gaan. In het vmbo en het jongerenwerk gaan interventies van start om de seksuele gezondheid in de komende vier jaar te bevorderen.’
 • ‘Voor jongeren is laagdrempelige hulpverlening en zorg beschikbaar en toegankelijk op het terrein van seksuele gezondheidsproblemen (soa/hiv, ongewenste zwangerschap en seksuele dwang).’
 • ‘Jongeren kunnen bij de politie aangifte doen van seksueel geweld in de eigen regio. De politie houdt de komende drie jaar een aparte registratie bij van seksuele grensoverschrijding onder deze leeftijdsgroep.’
 • ‘Hulpverleners, docenten en ouders signaleren tijdig wanneer er sprake is van seksuele grensoverschrijding, besmetting met soa/hiv en ongewenste zwangerschap bij jongeren. Bovendien weten zij waar ze jongeren naartoe kunnen verwijzen.’

Doelgroep: MSM (mannen die seks hebben met mannen)

 • ‘De seksuele gezondheid van mannen die seks hebben met mannen in de regio neemt toe.’
 • ‘Het aantal circulerende soa onder MSM in de regio neemt af.’

Subdoelen:

 • ‘Meer MSM volgen het landelijk gedragsadvies over condoomgebruik, testen en vaccineren.’
 • ‘De sociale norm op het gebied van condoomgebruik en hiv-testen is bekend onder MSM.’
 • ‘Samenwerkingspartners zijn actief in het verbeteren van de seksuele gezondheid van MSM.’

Doelgroep: allochtone groepen

 • ‘Asielzoekers uit met name Somalië, Afghanistan en Irak krijgen in het asielzoekerscentrum informatie over seksuele risico’s. Zij weten hoe zij veilig kunnen vrijen en waar zij hulp kunnen krijgen bij seksuele problemen.’
 • ‘30% van de Surinaamse en Antilliaanse mannen en vrouwen in de leeftijd van 18-30 jaar laat zich eerder testen en behandelen op soa/hiv.’
 • ‘80% van de Surinaamse en Antilliaanse jongeren in de leeftijd van 12-19 jaar in wijk X en Y heeft in drie jaar tijd zo veel kennis en vaardigheden ontwikkeld dat het aantal onbedoelde zwangerschappen en tienermoeders eind 2014 met 30% is gedaald.’

Lees meer voorbeelden van ambities en doelstellingen voor seksuele gezondheid.

Voorbeelden van procesdoelstellingen

Procesdoelstellingen liggen vooral op het terrein van afspraken tussen bijvoorbeeld partners die betrokkenen bij preventie, zorg of welzijn om tot een goede en geïntegreerde ketenaanpak te komen. Enkele voorbeelden:

 • ‘Op 1 januari 2015 weet 90% van de bestuurders, ambtenaren en professionals van de interne projectgroep en betrokken partijen dat de gemeente een campagne voert op het gebied van de preventie van tienerzwangerschap.’
 • ‘Eind 2014 hebben opvoedingsondersteuners en zelforganisaties uit de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap voldoende kennis om Surinaamse en Antilliaanse ouders te ondersteunen bij de seksuele opvoeding van hun kinderen.’
 • ‘Docenten van twee voortgezette opleidingen en een ROC besteden aandacht in hun lessen aan de preventie van tienerzwangerschappen en effectief anticonceptiegebruik, en zijn alert op schoolverzuim onder deze doelgroep.’
 • ‘Huisartsen en gezondheidsorganisaties besteden extra aandacht aan de preventie van onbedoelde zwangerschappen in de consulten over anticonceptie bij Surinaamse en Antilliaanse jongeren.’
 • ‘Voor Surinaamse en Antilliaanse jongeren is in de regio een laagdrempelige voorziening beschikbaar voor vragen over zwangerschap, anticonceptie en besluitvorming na onbedoelde zwangerschap.’
 • ‘Jongerenwerkers in twee regio’s organiseren in 2014 voorlichtingsbijeenkomsten over jong ouderschap en de preventie van onbedoelde zwangerschappen voor Surinaamse en Antilliaanse jongeren.’

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer