U bent hier

Uitvoeringsplan

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een uitvoeringsplan om beleid in de praktijk handen en voeten te geven. Bij een uitvoeringsplan zijn vaak meerdere type samenwerkingspartners betrokken. Veelal wordt gekozen voor een werkgroep van vertegenwoordigers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van beleid.

Inhoud uitvoeringsplan

Een goed uitvoeringsplan voor seksueel gezondheidsbeleid moet voldoen aan een aantal criteria:

  • Duidelijke probleemanalyse
  • Duidelijke doelstelling en keuze doelgroepen en/of thema’s
  • Concrete maatregelen en oplossingsrichtingen
  • Beoogde resultaten en opbrengst
  • Heldere taken, verantwoordelijkheden en rollen van verschillende partners
  • Tijdsplanning en financiering
  • Monitoring op voortgang, resultaat en bijsturing
  • Evaluatie uitvoeringsplan

Voorbeeld: Uitvoeringsplan seksueel geweld Amsterdam

Een goed voorbeeld van een uitvoeringsplan is de Aanpak seksueel geweld Amsterdam 2013-2014. De doelstelling is helder omschreven, met een uitgebreide analyse en keuze voor drie doelgroepen (plegers en slachtoffers tussen de 15 en 25 jaar; seksueel geweld in de huiselijke sfeer onder (ex-) partners; slachtoffers van seksueel geweld in het uitgaansleven). Er is gekozen voor een ketenaanpak waar aandacht is voor preventie, signalering en bespreekbaar maken, effectief hulpverlenen, opsporen en vervolgen en onderzoek. De maatregelen zijn concreet met duidelijke resultaatinspanningen van verschillende partijen in een tijdsplanning. Daarnaast is er een stuurgroep en een bestuurlijk overleg met regie op de uitvoering. - Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven.

Afdrukken:

Via printer