U bent hier

Beleidskaders seksuele gezondheid

Voor lokaal beleid over seksuele gezondheid zijn drie landelijke beleidskaders relevant die elkaar aanvullen.

Kamerbrief over Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (2016-2019)

In december 2015 is de kamerbrief over Landelijke nota gezondheidsbeleid (2016-2019) verschenen. De uitgangspunten uit de vorige nota ‘Gezondheid Dichtbij’ blijven van kracht:

  • De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven.
  • Preventie een prominente plaats geven in de gezondheidszorg.
  • Gezondheidsbescherming op peil houden en nieuwe bedreigingen het hoofd bieden.
  • Stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.

Beleidsbrief Seksuele gezondheid

In 2009 heeft het ministerie in de beleidsbrief Seksuele gezondheid een samenhangende visie gegeven op beleid dat bijdraagt aan de preventie van seksueel geweld, onbedoelde (tiener)zwangerschap en soa/hiv (Human immunodeficiency virus). Daarnaast wil de overheid de seksuele gezondheid van iedereen (en kwetsbare groepen in het bijzonder) behouden en waar wenselijk bevorderen.

Lees verder: Beleidsbrief Seksuele gezondheid (Rijksoverheid.nl).

Kerndoelen onderwijs aangepast

Op 1 december 2012 zijn de kerndoelen voor het onderwijs aangepast. Voor het eerst is seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet opgenomen in het kerndoel voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Het verplicht scholen om daadwerkelijk aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming. Dit bevordert een respectvolle omgang met seksualiteit, vergroot de seksuele weerbaarheid en kan discriminatie en pesten op grond van seksuele diversiteit tegengaan.

Basisonderwijs kerndoel 38

“De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit”.

Onderbouw Voortgezet Onderwijs kerndoel 43

“De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leer respectvol om te gaan met seksualiteit en diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit".

Lees verder: Wijziging kerndoelen onderwijs op het gebied van seksuele diversiteit (Rijksoverheid.nl).

Voorbeeld: koppeling seksuele vorming aan sociale veiligheid en meldcode

GGD Hollands Midden maakt het voor scholen makkelijker om in een klap aan meerdere verplichtingen te voldoen. In de afgelopen jaren zijn wetswijzigingen in het onderwijs doorgevoerd. Scholen moeten verplicht werken volgens de wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en de Wet Sociale Veiligheid. Ook moeten ze invulling geven aan de kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit. Lees meer

Tip: school zorgt voor sociaal veilig klimaat

Een school kan zorg dragen voor een sociaal veilig klimaat door een visie en beleid te ontwikkelen op seksualiteit en seksuele diversiteit, met elkaar toe te zien op handhaving van gedragsregels, docenten toe te rusten in onderwijs over seksuele vorming en adequaat leren reageren op seksueel ongewenst gedrag.

Nationaal soa/hiv plan 2012-2016

Dit soa/hiv plan fungeert als kader voor alle partijen die betrokken zijn bij beleid en uitvoering van preventie en curatie van soa en hiv. Het plan benoemt expliciet de preventie van soa en hiv als taak van gemeenten. De aandacht gaat vooral uit naar het bestendigen en verder versterken van de soa- en hiv-bestrijding, met specifieke aandacht voor hoog risico doelgroepen en settings. Het plan benoemt concrete doelstellingen die per 2015 moeten worden behaald.

Daarnaast blijft aandacht nodig voor andere groepen die moeilijk bereikbaar zijn, zoals prostituees en hun klanten en (intraveneus) druggebruikers.

Lees verder: Nationaal soa/hiv plan 2012-2016 (Rijksoverheid.nl).

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer