U bent hier

Doelstellingen formuleren sport en bewegen

Met het landelijke beleid als kader kan een gemeente doelstellingen voor de lokale aanpak voor sport en bewegen opstellen. Op basis van de lokale probleemanalyse en de pijlers voor integraal beleid kunt u deze doelen nader specificeren. Hier vindt u voorbeelden van doelstelling voor doelgroepen en intermediairs.

Aandachtspunten doelen stellen

 • Benoem de prioritaire doelgroepen (op basis van feiten en cijfers) of neem ze over uit het collegeprogramma.
 • Betrek de sociale en fysieke omgeving in de doelstellingen.
 • Benoem de zorg en (zorg)voorzieningen.
 • Stel doelen op voor zowel de korte als de lange termijn.
 • Formuleer doelstellingen zo specifiek mogelijk (SMART).

Tip: Beleidswijzer Sport en bewegen

 

Meer informatie over het formuleren van doelstellingen en het opstellen van een missie en een visie vindt u in de Beleidswijzer Sport en Bewegen van Kenniscentrum Sport (maart 2017). Deze beleidswijzer is een praktisch hulpmiddel om sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen. 

Voorbeelden van doelstellingen voor doelgroepen

Kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar

 • In 2017 heeft 60% van de basisscholen in de gemeente een schoolplein dat beweging stimuleert.
 • Eind 2017 voldoet 70% van de kinderen in wijk X aan de combinorm voor kinderen en jeugd.

Jongeren van 12 tot 18 jaar

Jongeren van 12 tot 18 jaar

 • Eind 2017 neemt 80% van de scholieren in de gemeente minstens eens per week deel aan het extra aanbod van naschoolse sportactiviteiten.
 • 55% van de scholieren voldoet in 2017 aan de combinorm.

Volwassenen

Volwassenen

 • 70% van de volwassenen met een chronische aandoening in wijk X is in 2017 op de hoogte van de mogelijkheden om georganiseerd te bewegen.
 • Eind 2017 weet 70% van de jonge ouders in de gemeente hoeveel hun peuter per dag moet bewegen.
 • De gemeente heeft in 2017 alle woonzorgcentra geïnformeerd over de mogelijkheden van bewegen voor 75-plussers.
 • 50% van de burgers in de gemeente is zich ervan bewust dat een warming-up x% minder kans geeft op een sportblessure.
 • 50% van de sporters weet waar ze informatie kunnen krijgen over de preventie en zorg van sportblessures.
 • x van de sporters is bekend met sportgezondheidszorg en de specifieke sportzorgverleners.

Mensen met een lage SES

Mensen met een lage SES

 • In aandachtswijk X maakt eind 2017 90% van de gezinnen met een lage SES gebruik van een financiële regeling om te sporten of bewegen.
 • In aandachtswijk Y speelt eind 2017 95% van de kinderen bij droog weer buiten.

Voorbeelden van doelstellingen voor intermediairs

Binnen de gemeente

Binnen de gemeente

Op 1 juli 2017 heeft de gemeente partijen bijeengebracht om knelpunten in de aansluiting tussen zorg en preventie op het gebied van sport en bewegen in beeld te brengen. Deelnemers spreken af wie het plan van aanpak maakt.

Kinderdagverblijven en scholen

Kinderdagverblijven en scholen

 • Met ingang van 2017 verstrekt de gemeente alleen nog subsidies voor kinderdagverblijven onder voorwaarde van een gedegen voedings- en beweegbeleid.
 • Eind 2017 heeft 80% van de openbare basisscholen in de gemeente een gezondheidsbeleid met aandacht voor voeding en beweging.
 • Eind 2017 heeft 80% van de openbare basisscholen in de gemeente een uitdagende buitenspeelruimte.
 • Eind 2020 zijn alle basisscholen en buurtpleinen in de gemeente op een veilige manier met elkaar verbonden.
 • De gezondere basisscholen in de gemeente trekken in 2020 20% meer leerlingen vanwege het gezonde klimaat.

GGD

GGD

 • De GGD ondersteunt in 2017de basisscholen in de gemeente bij het maken van het beweegbeleid en de implementatie ervan.
 • Met ingang van 2017 wordt de sociale kaart elke twee jaar voor groot onderhoud bijgewerkt. Jaarlijks worden de lopende zaken verwerkt.

Zorgverleners

Zorgverleners

 • De zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten) in wijk X hebben eind 2017 concrete werkafspraken om bewoners met overgewicht, depressie of alcoholproblemen door te verwijzen naar lokaal preventieaanbod of sport- en beweegaanbod.
 • In 2017 zijn in 50% van de wijken netwerken van lokale partners voor sport en bewegen actief.

Sportverenigingen

Sportverenigingen

 • Eind 2017 vervult 60% van de lokale sportverenigingen een maatschappelijk rol door bijvoorbeeld naschoolse kinderopvang te faciliteren of beweeguren te organiseren voor moeders en hun peuters met een lage SES.
 • Eind 2017 heeft 50% van de lokale sportverenigingen een sport- en beweegaanbod voor mensen met een chronische aandoening.
 • Eind 2017 maakt 50% van de lokale sportverenigingen deel uit van een lokaal netwerk ter bevordering van sport en bewegen in de buurt.
 • 50% van de sportverenigingen binnen de gemeente schenken in hun activiteiten aandacht aan het voorkomen van sportblessures.
 • x% van de sportverenigingen binnen de gemeente schenken in hun activiteiten aandacht aan het vroegtijdig signaleren van blessures en Eerste Hulp Bij Sportongevallen (EHBSO).

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer