U bent hier

Evalueren sport- en beweegbeleid

Een evaluatie geeft inzicht in het effect van lokaal beleid en het verloop van het proces. Niet alleen achteraf, maar ook tussentijds, zodat het mogelijk is om bij te sturen. Een helder evaluatieplan vormt een handige leidraad voor het bijhouden van alle vorderingen. 

Waarom evalueren?

 • Evalueren helpt bij het tussentijds bijsturen en het opstellen van verbeterpunten voor nieuw beleid.
 • Evalueren geeft inzicht in de succesfactoren van uw werk.
 • Evalueren houdt bestuur, samenwerkingspartners en burgers betrokken.
 • Evalueren helpt bij verantwoording, agendering en financiering.

Soorten evaluaties

 • Procesevaluatie: beoordelen of activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
 • Effectevaluatie: nagaan of een interventie het gewenste effect heeft.
 • Monitoring: een reeks metingen op verschillende momenten, waardoor u inzicht krijgt in ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over de verschillende soorten evaluatie en de doelen waarvoor u ze kunt toepassen? Kijk bij de algemene informatie over soorten evaluaties.

Het evaluatieplan: onderwerpen en indicatoren

Een evaluatieplan beschrijft hoe en wat u gaat evalueren:

 • Hoe: de rol- en taakverdelingen, budgetten, verantwoordelijkheden en plannen voor dataverzameling, -verwerking en -rapportage.
 • Wat: een beschrijving van wat u gaat evalueren. Het volgende overzicht laat zien welke indicatoren u in uw evaluatie kunt gebruiken om inzicht te krijgen in de vorderingen.

Onderdelen van een evaluatieplan

Onderwerp Voorbeelden Voorbeelden van indicatoren
Inzet: de middelen (mensen, materiaal, plannen en geld) die de gemeente inzet om de beleidsdoelstellingen te behalen. Hoeveel ambtenaren zijn er betrokken en hoeveel uren overleggen ze?
 • Zijn er budgetten overschreden?
 • Is het aantal mensuren voldoende?
 • Is het beleidsplan goed of zijn er aanpassingen nodig?
Proces: manier van samenwerken, planning, samenwerkingspartners, betrokkenheid van beleidsterreinen, randvoorwaarden. Welke partners hebben op welke wijze meegewerkt? Is alles volgens plan verlopen? Hoe verliep de samenwerking met andere organisaties?
 • Beschrijving van samenwerkingsstructuren.
 • Beschrijving van besluitvormingsprocessen.
 • Mate van tevredenheid onder samenwerkingspartners.
 • Groei in netwerken en het aantal samenwerkingspartners.
Resultaten: de uitvoering van de lokale mix van interventies, de prestaties die worden geleverd om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Welke interventies zijn uitgevoerd? Welke routes zijn aangelegd voor bijvoorbeeld skaters en wandelaars? Welke beweegactiviteiten zijn er voor mensen met een lage SES georganiseerd?
 • Deelnemersaantallen, zo specifiek mogelijk per interventie.
 • Is de doelgroep bereikt (etniciteit, SES, leeftijd, geslacht)?
 • Frequentie van activiteiten, tevredenheid van deelnemers.
 • Mate van participatie door deelnemers.
 • Aantal speelplekken, fietsroutes, beweegtoestellen.
 • Aantal (intersectorale) beleidsmaatregelen.
Effect: het maatschappelijk effect dat de gemeente met de beleidsdoelstellingen nastreeft. Wordt er meer bewogen? Wordt er meer gesport? Wordt er meer gefietst? Wordt er meer gewandeld? Voelen mensen zich beter?
 • Verandering van het gedrag van deelnemers, eventueel op wijkniveau.
 • Ervaren gezondheid.
 • Gezondheid zoals gemeten met de lokale gezondheidsmonitors (GGD).
 • Aantallen lidmaatschappen van sportverenigingen.
Omgeving: mogelijk externe factoren die invloed hebben op het beleid. Een extreem strenge winter heeft de aanleg van een skaterspark vertraagd. Een natte zomer heeft invloed op de buitenspelactiviteiten voor kinderen.
 • Met een goed opgezette procesevaluatie kunt u dit achteraf vaststellen; een logboek voor de evaluatie is een pre.

Tip: Beleidswijzer Sport en bewegen

 

Meer informatie over monitoring en evaluatie vindt u in de Beleidswijzer Sport en Bewegen van Kenniscentrum Sport (maart 2017). Deze beleidswijzer is een praktisch hulpmiddel om sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen. 

Communicatie over de voortgang

Blijkt uit de evaluatie dat er voortgang is geboekt? Het stimuleren van sport en bewegen is een zaak van lange adem. Tussentijdse mijlpalen vormen een goede aanleiding om te communiceren over successen. Als dat op een aansprekende manier gebeurt, levert het de nodige media-aandacht op en houdt u belanghebbenden betrokken en enthousiast. Neem communicatie daarom op in het evaluatieplan.

Aandachtspunten en basisstappen

Een evaluatie hoeft niet groot of duur te zijn. Er is niet één juiste vorm van evalueren. De manier van evalueren hangt af van wat u wilt weten en waarom. Begin tijdig met het maken van plannen voor de evaluatie, zodat u alle acties vanaf het begin kunt volgen. Kijk voor tips bij de algemene informatie over aandachtspunten en de basisstappen voor evalueren.

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer