U bent hier

Landelijke kaders sport en bewegen

Beleidsbrief Sport

De beleidsbrief Sport (mei 2011) beschrijft in hoofdlijnen het landelijke sport- en beweegbeleid. 

De beleidsbrief wijst voor de komende jaren drie prioriteiten aan voor het sport- en beweegbeleid:

 • Sport en Bewegen in de Buurt
 • Werken aan een veiliger sportklimaat
 • Uitblinken in sport

In de Voortgangsbrief Sport (november 2017) informeert minister Schippers de Tweede Kamer over de voortgang op het terrein van sport: 

 1. Voortzetting programma Sport en Bewegen in de Buurt 2017-2018.
 2. Voortzetting actieplan naar een Veiliger Sportklimaat 2017-2018.

Verder komt in deze brief Topsportbeleid 2017 en Stand van zaken van de Kennisagenda Sport aan de orde. In de Voortgangsbrief Sport van november 2017 leest u meer over de inzet van extra middelen van de sportbegroting, de voortgang van de programma’s ‘Sport en Bewegen in de Buurt’, ‘Grenzeloos Actief’ en het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat'.

 

Voortzetting programma Sport en Bewegen in de Buurt 2017-2018

Het Programma Sport en Bewegen in de Buurt (2012-2016, verlenging 2017-2018) van het ministerie van VWS is een uitwerking van de beleidsbrief Sport. Het uitgangspunt is dat de gezonde keuze de makkelijke keuze moet zijn. Mensen moeten dus dichtbij en veilig kunnen sporten en bewegen. Daarom rust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en stimulering van lokaal maatwerk.

Het programma bevat de volgende onderdelen:

 • Sportimpuls: een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen, met daarin bijzondere aandacht voor sport- en beweegparticipatie van jeugd met overgewicht (Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht) en van jongeren uit gezinnen met een laag inkomen (Sportimpuls jeugd in lage inkomensbuurten)
 • Uitbreiding en/of bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches.
 • Effectief accommodatiegebruik: de gemeente zoekt samen met sport- en beweegaanbieders naar mogelijkheden om aanbod te verzorgen op incourante uren of locaties van lokale partners, zoals een verzorgingshuis. VSG en NOC*NSF houden zich hier op landelijk niveau mee bezig.
 • Buurtactieplan: de vertaling van gemeentelijk (sport)beleid naar een uitvoeringsplan op het niveau van een buurt, gebaseerd op een buurtanalyse. Om gemeenten hierbij te ondersteunen, hebben VSG en en Kenniscentrum Sport de buurtscan ontwikkeld.

In 2017-2018 worden een aantal verbeterpunten aangebracht in het programma Sport en Bewegen in de Buurt, onderdeel Sportimpuls: 

 • Meer aandacht voor ouderen, chronisch zieken en  mensen met een beperking.  
 • Extra ruimte om het aantal succesvolle sportimpulsprojecten te kunnen vergrotenen om in te kunnen spelen op reeds gesignaleerde en toekomstige vraagstukken en uitdagingen. 
 • Naast financiering via de Sportimpuls wordt ook cofinanciering via andere subsidieregelingen gestimuleerd om de kans op borging van het nieuwe aanbod te vergroten.

Daarnaast komt er extra focus op scholing van de buurtsportcoaches.

 

Voortzetting actieplan naar een Veiliger Sportklimaat 2017-2018

Het Actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' van VWS en VenJ is gericht op het creëren van een veiliger sportklimaat, waarbij iedereen met plezier kan sporten zonder last te hebben van intimidatie of geweld. Het programma heeft tot 2016 veel mensen bereikt. Ruim 6.000 verenigingen hebben in de afgelopen jaren actief gewerkt aan een veiliger sportklimaat en ruim 16.000 scheidsrechters hebben een weerbaarheidstraining gevolgd. Ondanks dat het aantal excessen neemt sinds het seizoen 2011-2012 gestaag afneemt heeft de minister toch besloten ook dit programma voort te zetten.

Voor 2017-2018 worden de volgende speerpunten gekozen: 

 • Inzet op zwakke verenigingen
 • Goed bestuur bij verenigingen

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

JOGG is een lokale aanpak gebaseerd op de aanpak van overgewicht bij de jeugd (0-19 jaar) in wijken waar het percentage overgewicht hoog is. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. In 2016 is het aantal JOGG-gemeenten toegenomen naar meer dan 114. Het fundament onder de JOGG-­aanpak bestaat uit vijf pijlers: 

 1. politiek bestuurlijk draagvlak 
 2. publiek­private samenwerking
 3. sociale marketing 
 4. wetenschappelijke begeleiding en evaluatie 
 5. het verbinden van preventie en zorg 

Belangrijke instrumenten binnen de JOGG-aanpak zijn publiekscampagnes als: Drinkwater, Gratis Bewegen gewoon doen, Groente zet je tanden erin en de Daily Mile. Verder bevat de aanpak ook programma’s als de Gezonde Schoolkantine, Gezonde Sportkantine en de gezonde werkvloer.  

Sport- en beweegbeleid in onderwijs

In opdracht van de ministeries van VWS en OC&W hebben PO-Raad, VO-raad en MBO Raad een Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde leefstijl in en rondom de school voor 2012-2016 opgesteld. Doel hiervan is het stimuleren van scholen om te komen tot schoolbeleid voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl, wat uiteindelijk ook leidt betere schoolprestaties en minder uitval.

Gehandicaptensportbeleid

In 2015 heeft het ministerie van VWS een nieuw gehandicaptensportbeleid (2015-2018) in gang gezet: “Grenzeloos actief” Het sportaanbod voor mensen met een beperking moet dichtbij huis beschikbaar zijn, in de eigen buurt, zoveel mogelijk bij bestaande sportverenigingen.

Kamerbrief over sport & bewegen en gezondheidszorg

Het Kamerlid Dijkstra (D66) heeft een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om sport en bewegen beter te borgen in de gezondheidszorg. Deze motie is inmiddels ingediend en aangenomen. In deze kamerbrief informeert minister Schippers (VWS) de Tweede Kamer over de uitvoer van de motie.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer