U bent hier

Samenwerken sport en bewegen

Een integrale aanpak van sport en bewegen vereist een goede samenwerking tussen meerdere partijen. Dat geldt zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Zo bundelt u de krachten van bijvoorbeeld andere gemeenten in de regio, verschillende beleidsterreinen, lokale partners, de zorgsector en burgers.

Direct naar:

Hoe vindt u geschikte samenwerkingspartners? En hoe houdt u ze betrokken? Kijk voor tips bij de algemene informatie over samenwerken aan gezondheid.

Intersectorale samenwerking sport en bewegen

Sport en bewegen zijn gebaat bij intersectorale samenwerking. Een integrale aanpak raakt namelijk aan verschillende beleidsterreinen, zoals sport, ruimtelijke ordening, verkeer, sociaal beleid, onderwijs en welzijn. Het is van belang dat u deze sectoren in een vroeg stadium betrekt. En dat u voordelen en doelen van sport- en beweegbeleid vanuit hun gezichtspunt benoemt. 

De recente decentralisaties, waarbij de gemeente een veel belangrijkere rol hebben gekregen op het gebied van zorg aan langdurig zieken en ouderen, werk en inkomen en jeugdzorg, bieden veel aanknopingspunten om sport en bewegen in te zetten voor het behalen van doelstellingen. Ook de Omgevingswet vraagt een vergelijkbare werkwijze voor beleidsambtenaren Sport. Lees meer over intersectorale samenwerking

Verbinden preventie met zorg

Verbinding van preventie met zorg om daarmee sport en bewegen vroegtijdig in te zetten is nodig om mensen met gezondheidsrisico's naar gezonder gedrag te begeleiden. Samenwerking maakt het mogelijk om vroegtijdig in te spelen op gezondheidsrisico's en middelen efficiënter in te zetten. Gemeenten hebben daarbij vaak een initiërende en faciliterende rol. Daarnaast gaan zij het gesprek aan met zorgverzekeraar en werkgevers over financiering van de verbinding tussen preventie en zorg. In samenwerking met de eerstelijnszorg zijn gecombineerde leefstijlinterventies (GLI's) ontwikkeld, die zich richten op meer bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering. Lees meer over het verbinden van preventie en zorg

Samenwerking met lokale partners via de buurtsportcoach

Samenwerking tussen verschillende partijen in de buurt is essentieel bij het stimuleren van sport en bewegen en de bijdrage van sport en bewegen aan maatschappelijke doelen. Er zijn lokaal verschillende functies die gericht zijn op de samenwerking tussen partijen, zoals buurtsportcoaches, soms bekend onder de naam combinatiefunctionaris en gezondheidsmakelaar. Door samen te werken met lokale partners krijgt een gemeente zicht op de actuele stand van zaken en de knelpunten en mogelijkheden lokaal. Lees meer over de buurtsportcoach

Voorbeeld: Project Sport JIJ ook?

Sport JIJ ook? is een initiatief in Hoogeveen van buurtsportcoaches en jongerenwerkers in samenwerking met het onderwijs. Scholen inventariseren welke leerlingen in groep 6, 7 en 8 lid zijn van een sportvereniging. De buurtsportcoach benadert de ouders van de inactieve kinderen en kijkt samen met kind en ouders naar de reden van inactiviteit en de mogelijkheden om toch te gaan sporten. Gezamenlijk zetten ze acties op, zoals het zoeken naar een passende sport, een aanvraag bij het Jeugdsportfonds of een oplossing voor vervoer. Sinds 2014 zijn 50 inactieve kinderen structureel gaan sporten. - Piet de Ruijter, GGD Drenthe

Kansen sport en bewegen in sociaal domein

De aanstaande decentralisaties van langdurende zorg en jeugdzorg geeft de sportsector kansen om een rol te spelen in het sociaal domein. Lees hoe en waarom in het magazine ‘Kansen voor sport en bewegen in het sociaal domein’ (Sportindebuurt.nl).

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer