U bent hier

Samenwerken aan een wijkgezondheidsprofiel

Een integraal wijkgezondheidsprofiel is een product van samenwerking. Het is belangrijk al bij de ontwikkeling van het profiel in gesprek te gaan met inwoners en lokale partijen.

Tip: werk samen met professionals uit verschillende domeinen

 

Werk samen met wijkprofessionals uit verschillende domeinen (eerstelijnszorg, leefomgeving, onderwijs, ruimtelijke ordening, wonen, welzijn en sport). Ieder heeft zijn eigen invalshoek en beschikt over andere informatie.

Het initiatief voor het opstellen van een wijkgezondheidsprofiel kan van verschillende partijen komen, zoals de gemeente, een GGD, een sociaal wijkteam, ROS, een gezondheidscentrum of een welzijnsorganisatie.

Start klein

Vaak is het goed om klein te starten, bijvoorbeeld met een aantal partijen en (vertegenwoordigers van) inwoners. Bedenk vooraf welke partijen onderdeel kunnen uitmaken van een dergelijke project- of werkgroep. Het doel en de focus spelen hierbij een belangrijke rol. Het kunnen partijen zijn die van belang zijn voor de samenwerking aan (wijkgerichte) gezondheidsbevordering, maar ook partijen die van belang zijn bij het verzamelen van gegevens. Met deze groep kunt u het proces vormgeven, besluiten nemen en de rollen verdelen om het wijkgezondheidsprofiel te vullen en de wijk in kaart te brengen. Bij het bespreken van het wijkgezondheidsprofiel kan een bredere groep betrokken worden. Het wijkgezondheidsprofiel kan dan nog verder worden aangevuld.

Tips bij het starten

 
 • Benoem een trekker die verantwoordelijk is voor het proces en maak duidelijke afspraken over de rolverdeling. Zo heeft de epidemioloog van de GGD een andere rol dan de functionaris gezondheidsbevordering van de GGD, de beleidsadviseur van de gemeente of de adviseur van de ROS.
 • Werk samen met centrale sleutelfiguren, zoals een wijkmanager van de gemeente, een gezondheidsmakelaar van de GGD, een wijkverpleegkundige van het sociale wijkteam, buurtsportcoach, huisarts of praktijkverpleegkundige, de ouderenadviseur, voorzitter van een bewonersvereniging of zelforganisatie, of de voorzitter van de wijkraad. Zij hebben een goed beeld van (het netwerk in) de wijk.
 • Zoek aansluiting bij partners die al wijkgericht werken of willen werken en bij wijkinitiatieven die al lopen. Probeer met deze enthousiaste groep ook anderen mee te krijgen.

Bepaal doel en focus

Maak voor het opstellen van het wijkgezondheidsprofiel de beginsituatie helder. De aanleiding voor samenwerken aan een wijkgezondheidsprofiel kan verschillen. Mogelijk ligt er een duidelijke vraag, doordat er al een thema of doelgroep is benoemd die vraagt om een gerichte aanpak en samenwerking met verschillende partijen. Het kan ook zijn dat u graag wijkgericht wilt samenwerken (verbinding eerstelijnszorg, preventie, leefomgeving en sociale domein) en vanuit deze visie een wijkgezondheidsprofiel als basis neemt.

Doelen van het wijkgezondheidsprofiel

Het wijkgezondheidsprofiel kan worden ingezet:

 • als startmotor om met bewoners en andere partijen binnen en buiten publieke gezondheid samen te werken aan een integrale gezondheidsaanpak.
 • om sociale wijkteams meer inzicht te geven in hun werkgebied.
 • om meer te werken vanuit de kracht van de wijk. Wat werkt er al goed? Wie draagt er al bij?
 • om samen te werken met partijen in de leefomgeving aan de herinrichting van de wijk.
 • om de samenwerking tussen professionals uit het publieke domein en de eerstelijn te versterken, een gezamenlijke visie te maken en zo leefstijl en sociale problemen aan te pakken.
 • om doelgerichter gezondheidsachterstanden aan te pakken door met wijkpartners en bewoners prioriteiten te stellen en risicogroepen te selecteren.
 • om een nieuw beleidsplan voor gemeente of wijk te schrijven.

Tips bij het bepalen van het doel

 • Bepaal samen vooraf duidelijk wat u wilt bereiken met het wijkgezondheidsprofiel. Wat is de visie van de opdrachtgever? Wie gaan het gebruiken? Wat is de precieze omvang van de wijk, dorp of buurt?
 • Het doel geeft richting aan de informatie en gegevens die u gaat verzamelen. Bepaal op welke manier u gegevens gaat verzamelen en welke methodieken u gaat inzetten.

Werk aan draagvlak

Betrokkenheid van inwoners en partijen zoals gemeente, GGD, welzijnsorganisatie, huisarts en ROS vergroot het draagvlak voor het formuleren van een gezamenlijke aanpak, en deze aanpak zal succesvoller zijn. Werk ook aan draagvlak bij wethouders en gemeenteraad en sluit aan bij het collegeprogramma. Lees meer over bestuurlijk draagvlak.

Tips bij het werken aan draagvlak

 • Maak inzichtelijk wat het wijkprofiel voor de verschillende partijen kan opleveren, hiermee vergroot u het draagvlak.
 • Zorg voor een open proces. Hoe de gezamenlijke aanpak van gezondheidsbevordering vorm krijgt, ligt vooraf niet vast.
 • Bespreek ook duidelijk de randvoorwaarden rondom financiering, duur van het proces, opdrachtgeverschap en doorzettingsmacht.
 • Houd de opdrachtgever tijdens het proces goed op de hoogte.
afbeelding voorkant e-book handvatten verbinden preventie en zorg

E-boek: Handvatten voor verbinden preventie en zorg

Het e-boek "Preventie en zorg verbinden in de praktijk" bundelt informatie, ervaringen, voorbeelden en tips van zeven Brabantse pilotwijken waar plannen zijn gemaakt voor gezondheid en welzijn aan de hand van een wijkgezondheidsprofiel en een beleidsdialoog volgens 7-stappen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer