Draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor de implementatie en het slagen van nieuw beleid, programma’s of projecten. Hoe zorgt u ervoor dat bestuurders, andere beleidsterreinen, inwoners en organisaties waarmee u samenwerkt zich betrokken voelen? Partners kunnen een verschillende rol hebben bij het maken van gezondheidsbeleid of de uitvoering ervan in de gemeente of wijk, variërend van advies geven tot het opstellen van werkplannen. Om draagvlak te creëren is het belangrijk deze partners vroegtijdig te betrekken, nog voordat alles in detail vaststaat. Het creëren van draagvlak is geen eenmalige actie, maar vraagt continu aandacht.

Voorbeeld: Borging begint met draagvlak

Vijftien gemeenten, de twee verslavingszorginstellingen IrisZorg en Tactus, politie, Halt Gelderland en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland hebben het project ‘Alcoholmatiging in de Achterhoek en Stedendriehoek’ gerealiseerd. Naast de implementatie is vroeg en structureel gewerkt aan de borging van het project.

"Borging begint met draagvlak en dat bereik je door alle partijen te betrekken bij het proces van borging. Niet alleen uitvoerders maar ook wethouders en afdelingshoofden. Deze laatste twee zijn een constante factor en hebben grote invloed op de beschikbare tijd voor dit onderwerp. Ook de projectleiders in de gemeenten zijn cruciaal omdat zij contacten onderhouden met hun collega’s van sport, communicatie, leerplicht, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid. Daarnaast zijn veel activiteiten uit te voeren vanuit de basistaken van betrokken organisaties. Ook dit biedt de mogelijkheid de activiteiten te verankeren. ” 

– Cobi Izeboud, GGD Noord- en Oost-Gelderland

Hoe creëer ik draagvlak?

 • Zoek uit wie de belangrijkste partijen zijn in de gemeente of wijk (binnen en buiten de eigen organisatie en onder burgers) en hoe zij zich tot elkaar verhouden. 
 • Inventariseer doelen, belangen, activiteiten, standpunten en werkwijzen van deze partijen. Maak inzichtelijk wat iedereen al bijdraagt aan gezondheid in de gemeente of wijk.

Tip: 

Weten hoe u een krachtenveldanalyse maakt? Kijk eens op Kessels-smit.nl

 • Begin eerst in een 1-op-1 gesprek. Ontdek welke argumenten de ander heeft om mee te doen. Soms zijn deze zakelijk, maar zeker ook persoonlijk (zoals plezier in de samenwerking, nieuwe expertise, een interessant netwerk).
 • Verplaats u in de ander. Spreek dezelfde taal. Welke argumenten spreken hen aan? Zijn er al raakvlakken? Zoek de win-win.
 • Zorg voor een concrete omschrijving van waar u partijen en burgers bij betrekt.
 • Sluit aan bij waar energie zit.
 • Laat de ander meedenken over invullingen en oplossingen. Doe niet al het werk alleen, maar verdeel de taken en laat partijen mede-eigenaar zijn.
 • Regel randvoorwaarden zoals tijd en geld.
 • Blijf aandacht besteden aan draagvlak. Draagt iedereen nog bij? Staat iedereen er nog achter?
 • Focus op dat wat goed gaat en versterk dat.
 • Vier successen en laat de anderen delen in de eer.
Tip

Download het stappenplan Draagvlak creëren voor gezondheidsbeleid als handig offline naslagwerk.

Bestuurlijk draagvlak

Om problematiek op de agenda te krijgen en te zorgen voor een (integrale) aanpak, is bestuurlijk draagvlak nodig. In het geval van preventie is ook bestuurlijk draagvlak nodig voor samenwerking tussen beleidsterreinen en het investeren in gezondheid op de langere termijn. Structurele aandacht voor gezondheid is essentieel. Inzet is nodig om succesvolle activiteiten en interventies te kunnen continueren (borgen). 

Voorbeeld: Bestuurlijk draagvlak voor positieve gezondheid regio Gooi en Vechtstreek

In de regio Gooi en Vechtstreek hebben de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, iZovator en Gezondheidsstudio van Tergooi het initiatief genomen om een regionaal netwerk positieve gezondheid te vormen. Iedere organisatie die positieve gezondheid omarmt en er in de eigen organisatie mee aan de gang gaat, kan meedoen. (Bestuurlijk) draagvlak is daarbij van belang. In dat kader vertelt elke organisatie die meedoet, middels een pledge wat de organisatie gaat doen met het begrip positieve gezondheid, op strategisch, tactisch en operationeel niveau en wat het voor klanten en medewerkers betekent.

Bekijk het filmpje waarin René Stumpel, directeur Publieke Gezondheid van GGD Gooi en Vechtstreek, het concept Positieve Gezondheid toelicht.

Meer informatie over positieve gezondheid vindt u op Loketgezondleven, onder Actuele vraagstukken

Voorbeeld: Bestuurlijk draagvlak voor Raalte Gezond!

Binnen het project Raalte Gezond! werkt de gemeente aan een integrale aanpak van overgewicht. Deze aanpak krijgt gestalte via plannen uit het lokale gezondheidsbeleid, sport- en jeugdbeleid. Wethouders die sport, jeugd en volksgezondheid in hun portefeuille hebben, zijn betrokken. Zij zijn aanwezig bij activiteiten, hebben openingshandelingen verricht en toelichtingen gegeven op de rol van de gemeente in het programma. Tevens is er een projectgroep waarin beleidsmedewerkers van de beleidsterreinen volksgezondheid, ouderen, jeugd, sport, WMOWet maatschappelijke ondersteuning en communicatie vertegenwoordigd zijn. - Gemeente Raalte

Tips voor bestuurlijk draagvlak

 • Laat zien aan wethouder(s) waar de gezondheidsproblemen in de gemeente zitten, welke gevolgen deze hebben voor burgers en wat eventuele maatschappelijke effecten zijn. Geef daarbij een toepasbare oplossingsrichting aan.
 • Haak aan bij belangrijke politieke- en bestuurlijke thema’s en initiatieven, zoals integratie, armoede, participatie.
 • Sluit aan bij de drijfveren en behoeftes van de wethouder(s): waar wil de wethouder mee ‘scoren’? Een wethouder kan pas overtuigen als hij/zij passie heeft voor de initiatieven en zelf de meerwaarde ziet.
 • Let op de timing. Sluit aan bij de besluitvorming van gemeenteraad en B en W. Bijvoorbeeld in de periode dat de begroting besproken wordt, is er brede politiek-bestuurlijke aandacht voor inhoudelijke thema’s, beleidskeuzes en de verdeling van budgetten.
 • Laat de meerwaarde van gezondheid zien voor de verschillende sectoren (zie integraal beleid).
 • Laat tijdens de uitvoering regelmatig de resultaten zien aan B en W en de gemeenteraad. Zo houdt u ook het onderwerp op de agenda.

Tips om draagvlak te creëren voor wijkgerichte gezondheidsbevordering

 • Bekijk of wijkgerichte gezondheidsbevordering is opgenomen in het lokale gezondheidsbeleid en/of lokale jeugdbeleid, ouderenbeleid, sport- en beweegbeleid of onderwijsbeleid.
 • Gebruik de (voorbereidingen op) de nota volksgezondheidsbeleid of het wijkgezondheidsprofiel als aanleiding voor een eerste gesprek met de gemeente over wijkgerichte gezondheidsbevordering.
 • Sluit aan bij andere beleidsthema’s. Bijvoorbeeld bij een wijkenaanpak, Gezonde School, CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl , uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WmoWet maatschappelijke ondersteuning ) of de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
Meer informatie