U bent hier

Overzicht van samenwerkingspartners

Samenwerken in gemeente en wijk is nodig om de uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn van inwoners aan te gaan. Verschillende partijen (publiek en privaat) zijn van belang bij het tot stand komen van (gemeentelijk) gezondheidsbeleid en de (wijkgerichte) uitvoering ervan.

Mogelijke partners

 • Bedrijven en ondernemers
 • Centra voor jeugd en gezin
 • Eerstelijnszorg  
 • Gemeentelijk of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) (met onder andere epidemiologen, gezondheidsbevorderaars en afdeling milieu en gezondheid)
 • Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Instellingen voor verslavingszorg
 • Jeugdgezondheidszorg, consultatiebureaus en zelfstandige JGZ organisaties.
 • Omgevingsdiensten
 • Opbouwwerkers, woonbegeleiders, dagbestedingscoaches en activeerders
 • Organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 • Politie
 • Projectontwikkelaars, (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen
 • Regionaal of gemeentelijk georganiseerde instellingen voor maatschappelijke dienstverlening of maatschappelijk werk (soms ook thuiszorgorganisaties)
 • Scholen 
 • Sportaanbieders en sportverenigingen
 • Sportservice en sportraad
 • Steunpunten voor mantelzorgondersteuning
 • Wijkverpleegkundige
 • Universiteit , academische werkplaatsen en Wmo-werkplaatsen.
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Welzijnsinstellingen, zowel algemeen als specifiek voor jeugd (jongerenwerk) en ouderen
 • Werkgevers en bedrijfsartsen (Arbo).
 • Woningbouwcorporaties
 • Zorgverzekeraars

Sociale wijkteams

Het werken in sociale wijkteams is sterk in ontwikkeling. Sociale wijkteams worden ingezet om de sociale omgeving te organiseren en zorg, welzijn, gezondheid en preventie op elkaar af te stemmen. Hier komen de drie decentralisaties samen. Het team richt zich op individuele en collectieve vragen in de wijk en probeert daarbij zonder indicatie een oplossing te bieden. De zorg en ondersteuning wordt dichtbij en in samenspraak met de burger en zijn sociale netwerk georganiseerd. Binnen een wijkteam kunnen hulpverleners van één organisatie samenwerken, maar ook professionals uit verschillende organisaties die sector overstijgend samenwerken in een wijkteam. Lees verder over Sociale wijkteams.

Verbindende functies

Er ontstaan de laatste jaren functies die specifiek zijn gericht op het stimuleren van samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen:

 • Combinatiefunctionarissen of buurtsportcoaches kunnen op het gebied van preventie en sport samenwerking stimuleren en ondersteunen tussen school, sportaanbod, gemeente en bijvoorbeeld winkels.
 • Gezondheidsmakelaars of leefstijlmakelaars kunnen in wijken een spilfunctie innemen bij het betrekken van lokale professionals bij sport, onderwijs, welzijn en zorg.
 • Wijkverpleegkundigen kunnen vanuit de zorg een belangrijke rol spelen bij het leggen van netwerkverbindingen, bijvoorbeeld met buurtsportcoaches.
 • Ook vakleerkrachten bewegingsonderwijs kunnen een verbindende rol spelen, bijvoorbeeld als zij tegelijkertijd buurtsportcoach zijn.

Tip: Samenwerkingspartners rond jeugd op rij

 

Het jeugdstelsel kent veel voorzieningen. Met de invoering van de Jeugdwet per 2015 worden alle voorzieningen voor jeugd gemeentelijk aangestuurd. Bekijk het overzicht van de voorzieningen in het jeugdstelsel

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer