Gezondheidswinst, een gezamenlijk belang

Met de decentralisaties in de zorg wordt het voor zorgverzekeraars en gemeenten steeds vanzelfsprekender om samen te werken. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben belang bij het gezond houden van burgers en voorkomen van (zwaardere) zorg- en hulpvragen. Door samen te investeren in preventie, vroegsignalering en gezondheidsbevordering kan de inzet van dure vormen van zorg verminderd worden. Om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen heeft VWS een digitaal loket en preventie(advies)team ingericht. Tevens faciliteert VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het sluiten van preventiecoalities tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Lees meer bij preventie in het zorgstelsel

Samenwerken met zorgverzekeraar biedt kansen

 • Zorgverzekeraars hebben met de gegevens over zorggebruik zicht op specifieke doelgroepen die doorgaans meer zorg gebruiken, zoals ouderen, mensen met een lage sociaal-economische status of chronische aandoening.
 • Door samenwerking is het mogelijk de inkoop van voorzieningen op elkaar af te stemmen, zoals wijkverpleegkundige zorg.
 • Zorgverzekeraars kunnen preventieprogramma’s (mede) financieren. Bijvoorbeeld door samen te investeren in een wijkgerichte aanpak.
 • Een gemeente kan samen met zorgverzekeraars inspelen op veranderingen in de samenleving, zoals de toename van overgewicht en het groeiend aantal chronisch zieken en ouderen.

'Gewichtige Gezinnen' en andere voorbeelden

VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland laten aan de hand van voorbeelden in het land zien op welke wijze gemeenten en zorgverzekeraars vorm geven aan samenwerking. Een van die voorbeelden is Gewichtige Gezinnen. VGZ en gemeente Rotterdam werken binnen dit project samen aan de doelstelling: het tegengaan van overgewicht. In de wijk ‘het Oude Noorden’ wordt op basis van cofinanciering van VGZ en de gemeente Rotterdam de training Gewichtige Gezinnen gehouden. De training richt zich op volwassenen met obesitas en maakt gebruik van buddy’s. Vind meer voorbeelden in de factsheet.

Zorgverzekeraars en gemeenten; ieder een eigen verantwoordelijkheid

Zorgverzekeraars en gemeenten hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor preventie. Gemeenten hebben vooral een taak bij preventie voor alle inwoners en preventie gericht op specifieke risicogroepen. Zorgverzekeraars hebben een taak en rol bij preventie gericht op individuen. Daarnaast doen zorgverzekeraars ook het nodige aan preventie voor risicogroepen. Zo komt in de collectieve contracten voor de minima, die zorgverzekeraars afsluiten met gemeenten, steeds meer aandacht voor preventie om de vitaliteit van de verzekerden te bevorderen. Ook financieren verzekeraars soms met eigen middelen preventieve activiteiten, bijvoorbeeld beweegonderwijs in Friesland.

Rol GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, ROSRegionale Ondersteuningsstructuur en sportorganisaties

Vaak werken GGD, ROS en sportorganisaties ook direct samen met zorgverzekeraars, bijvoorbeeld:

 • In de uitvoering dan wel in de coördinatie van gezamenlijke preventieprogramma’s
 • Bij het delen van sociale kaart, populatiegegevens, wijkprofielen
 • Adviseren over de gemeentezorgpolis en opnemen preventieproducten hierin

Voorbeeld: GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Hollands Midden neemt voortouw in interventie “Lekker in je Lijf”

In de collectieve zorgverzekering voor minima zit ruimte voor gemeenten om met de zorgverzekeraar afspraken te maken over de inhoud van het pakket. In regio Hollands Midden is in het aanvullend pakket het beweegprogramma 'Lekker in je Lijf' opgenomen, voor mensen met overgewicht. De GGD heeft afstemming tussen gemeente en zorgverzekeraar geïnitieerd en afspraken gemaakt met fysiotherapiepraktijken. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben de inhoud en de criteria voor het beweegprogramma vastgesteld. Lees meer in de factsheet 'Verzekerd bewegen met een minimum inkomen'

GGD Hollands Midden bracht begin 2018 een evaluatierapport uit over de positieve effecten van deelname aan ‘Lekker in je Lijf’ op de gezondheid en op het vlak van maatschappelijke participatie.

Tips om samenwerking met zorgverzekeraars te verbeteren

 • Ga uit van het gezamenlijke belang: gemeente wil gezonde inwoners, verzekeraar wil gezonde verzekerden.
 • Leer elkaar kennen, zowel op uitvoerend, beleidsvoorbereidend als op bestuurlijk niveau.
 • Maak als gemeenten en zorgverzekeraars samen afspraken. Het tekenen van een convenant is een goede manier om gemaakte afspraken vast te leggen.
 • Bepaal samen wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen en koppel daar een goede kosteneffectiviteitsanalyse aan, zodat inzichtelijk wordt wat de winst is voor beide partijen. 
 • Maak volume als kleine gemeente door bijv. regionale samenwerking. Dan word je voor een zorgverzekeraar interessant.

Lees meer tips voor samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar

Meer informatie

 • Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten gaan samenwerken in zorg en ondersteuning voor mensen in de wijk. Ga naar de samenwerkingsagenda.
 • Zorgverzekeraar VGZ IZA heeft een samenwerkingsspel ontwikkeld, waarin verschillende partijen spelenderwijs hun kansen voor samenwerking onder de loep nemen.