Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG)

De gemeente Amsterdam heeft als beleidsdoelstelling geformuleerd: alle kinderen op gezond gewicht. Daarvoor is een integrale aanpak ontwikkeld met veel partners binnen en buiten de gemeente waaronder sport en bewegen, gezonde voedingsomgeving, school, buurt, community, welzijn, (jeugdgezondheids)zorg en gezonde openbare ruimte. In een groot aantal van deze domeinen heeft de gemeente verantwoordelijkheden, de gemeente zet dus zowel preventief als curatief in. Voor wat betreft de kinderen met overgewicht en obesitas heeft het Zorginstituut een duiding en handreiking gemaakt voor welk deel van de risicogroep welke zorg nodig is en of deze vanuit de ZvwZorgverzekeringswet bekostigd zou moeten worden. Amsterdam en Zilveren Kruis hebben de in de Zorgstandaard Obesitas per behandelfase beschreven stappen ‘uitgerafeld’ in modules. Op basis van de duiding en handreiking van het Zorginstituut is vervolgens een modulair model opgesteld waarin per module is beschreven in welk geval de zorgverzekeraar en in welk geval de gemeente financiert. Lees meer over de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

Sport op Friese basisscholen

De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) en Sport Fryslân hebben de handen ineen geslagen. Samen met gemeenten, onderwijs en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geven zij sinds 2011 een structurele kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs op Friese basisscholen. Dit realiseren zij door de inzet van vakleerkrachten. DFZ en Sport Fryslân vinden dat elk kind recht heeft op sport en bewegen. Lees meer

Collectieve zorgverzekering minima / Gemeentepolis

Veel gemeenten hebben een polis afgesloten met een of meer verzekeraars. Zie bijvoorbeeld de Zorgverzekering voor Minima van BS&F. Binnen deze verzekering kunnen afspraken gemaakt worden over toegang tot en financiering van erkende interventies. Gemeenten bereiken via deze route met name mensen met een lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. . Met de zorgverzekeraar kunnen afspraken gemaakt worden om (op preventie gerichte) programma’s te contracteren die specifiek geschikt zijn voor de doelgroep.

Goed Leven, een populatiegebonden  aanpak

Zeeuws-Vlaanderen is een krimpregio en wil in de toekomst de kwaliteit, beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van gezondheidszorg en welzijn overeind houden. Daarom hebben zo’n 25 Zeeuws-Vlaamse publieke, zorg-, welzijns- en patiëntenorganisaties de handen ineen geslagen. Samen ontwikkelden zij het programma Goedleven. Zorgverzekeraar CZ participeert in dit programma. Goedleven realiseert betere zorg, behoud van beschikbaarheid en toegankelijkheid tegen lagere kosten voor de regio Zeeuws-Vlaanderen. Dit gebeurt via een integrale populatiegebonden aanpak.

De Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag

De gemeente Deventer en Eno Zorgverzekeraar vinden dat mensen zelf ‘eigenaar’ zijn van hun gezondheid en welbevinden. Als mensen zich richten op hun mogelijkheden voelen ze zich gezonder en beter in hun vel. Dit vraagt van professionals in zorg en welzijn om aan te sluiten op de doelen en wensen van bewoners/patiënten en hen te steunen en te versterken in hun eigenaarschap van hun gezondheid. In het project Gezondheid en Gedrag wordt in Deventer de focus verlegd van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Met name bij kwetsbare doelgroepen valt hierdoor veel gezondheidswinst te behalen. Lees meer over de Deventer-aanpak