U bent hier

Evalueren van tabakspreventie

Het evalueren van uw tabaksbeleid is een onmisbare schakel in het voeren van effectief beleid. Een evaluatie geeft namelijk inzicht in de resultaten van uw lokale beleid en in welke interventies of elementen van een interventie daar een (positieve of negatieve) rol in hebben gespeeld. Dergelijke inzichten maken het mogelijk om tussentijds of in een nieuw beleidsplan bij te sturen. Om te kunnen meten in hoeverre de doelstellingen van het lokale beleid gehaald worden, is het belangrijk om deze 'SMART' te formuleren.

Soorten evaluaties 

  • Procesevaluatie: beoordelen of activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Voorbeelden hiervan: evaluatieformulier voor cursisten van een stoppen met rokencursus of een evaluatiebijeenkomst met alle partijen die hebben meegewerkt aan een campagne.
  • Effectevaluatie: nagaan of een specifieke interventie het gewenste effect heeft bereikt. Effectevaluaties van gedragsinterventies zijn meerjarige onderzoeken met controlegroepen. Naar sommige bestaande interventies is al effectonderzoek gedaan, veelal door universiteiten en landelijke kenniscentra in samenwerking met regionale zorginstellingen en gemeenten. Bewezen effectieve interventies vindt u in het interventieoverzicht.
  • Monitoring: een reeks metingen op verschillende momenten, waardoor u inzicht krijgt in ontwikkelingen. De jaarlijkse onderzoeken naar de gezondheid van de bevolking die de GGD uitvoert, zijn hiervan een voorbeeld; zij geven inzicht in veranderingen in het aantal rokers in verschillende leeftijdsgroepen en bevolkingsgroepen. Maar ook het herhaald uitvoeren van nalevingsonderzoeken heeft een monitorfunctie. Het kan een indruk geven van in hoeverre het beleid er in slaagt om betere naleving van de wet- en regelgeving tot stand te brengen en waar de zwakke plekken zitten.

Lees meer over evalueren in gemeente en wijk. Het Trimbos-instituut ondersteunt gemeenten en GGD-en bij de evaluatie van tabaksbeleid.

Het effect van kortdurend stoppen-met-rokenadvies

Een eenmalig stoppen-met-rokenadvies van huisartsen aan de rokers binnen de praktijk resulteert in 6% stoppers. Als alle huisartsen jaarlijks een kwart van hun patiënten een eenmalig stopadvies geven, levert dat per jaar 8.000 extra ex-rokers op. De opbrengst ligt hoger als de huisarts de frequentie van het aantal adviezen kan opvoeren, de patiënten kan doorverwijzen naar ondersteuning of zelf ondersteuning kan bieden. Hiervoor zijn kortdurende, intensieve protocollen beschikbaar waarvan de effectiviteit is aangetoond. Meer informatie hierover staat in de CBO Richtlijn Behandeling van Tabaksverslaving.

[1][2][3][4][5]

Communicatie over de voortgang 

Blijkt uit de evaluatie dat er voortgang is geboekt? Tabakspreventie is een zaak van lange adem. Tussentijdse mijlpalen vormen een goede aanleiding om te communiceren over successen. Als dat op een aansprekende manier gebeurt, levert het de nodige media-aandacht op. Daarmee houdt u belanghebbenden betrokken en enthousiast. Neem communicatie daarom op in het evaluatieplan.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer