Aan de slag met een gezonde leefomgeving? Gebruik deze materialen en instrumenten bij het vormgeven van beleid rondom het thema gezonde leefomgeving.

Infographic Natuur en buitenspelen zijn gezond!

De interactieve infographic Natuur en buitenspelen zijn gezond! van IVN en Jantje Beton biedt een visueel overzicht van gezondheidsvoordelen door natuurrecreatie en buitenspelen. Klik op de verschillende termen in de infographic om de wetenschappelijk onderbouwde toelichting te lezen rondom de gezondheidsvoordelen.

Kansenkaart gezondheid en omgevingswet

De focus op een gezonde fysieke leefomgeving biedt kansen voor de lokale JOGGJongeren Op Gezond Gewicht -aanpak. Jongeren op Gezond Gewicht ontwikkelde daarom de ‘Kansenkaart gezondheid en de omgevingswet’ die JOGG-professionals laat zien welke kansen er op het gebied van gezondheid zijn in de fysieke leefomgeving.

Praatplaten Gezonde leefomgeving

Praatplaten behorend bij kernwaarden Gezonde leefomgeving (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, juli 2018). Deze platen kunnen gebruikt worden door GGD-medewerkers die werken op het thema ‘gezonde leefomgeving’, maar ook andere professionals die werken aan een gezonde leefomgeving kunnen de platen gebruiken.

Kernwaarden gezonde leefomgeving

De Kernwaarden gezonde leefomgeving, vastgesteld door de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid en de directie van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, geven handvatten om met gemeenten en anderen in gesprek te gaan over een Gezonde Leefomgeving. Het is een set van waarden die idealiter in elk ruimtelijk plan/beleid aan de orde komen. Naast het kernwaardendocument zijn ook aparte documenten opgesteld met daarin de context, verantwoording en uitwerkingen van principes en maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de kernwaarden.

Inspiratie- en werkboek gezondheid en ruimte

Dit boek is bedoeld voor gemeentelijke professionals en andere adviseurs die werken aan het verbinden van de domeinen sociaal en fysiek op het terrein van gezondheid en ruimte en werd ontwikkeld in het kader van Gezond in. Ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van gezondheidsachterstanden.

Leefplekmeter

De Leefplekmeter helpt om een buurt, wijk, dorpskern of ander gebied te beoordelen. De bedoeling van de Leefplekmeter is om de positieve en negatieve punten van een leefplek te bepalen. De uitkomst laat zien wat er verbeterd moet worden. Bekijk de leefplekmeter.

Toolkit preventie in de wijk

De RIVM-toolkit Preventie in de wijk, samen werken aan gezondheid en welzijn van inwoners biedt gemeenten concrete handvatten om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. In deze toolkit zijn negen verschillende wijktypen beschreven, met per wijktype preventiethema’s en bijbehorende effectieve interventies op basis van opvallende wijkkenmerken.

Quickscan Gezonde Leefomgeving

Wilt u snel een overzicht van alle gezondheidsaspecten van een buurt of wijk? Gebruik dan de Quickscan Gezonde Leefomgeving. De wijzer brengt de gezondheid van de leefomgeving in kaart aan de hand van 11 thema’s, van leefbaarheid en luchtkwaliteit tot bewegen en groen. Het gaat daarbij ook om de mate waarin een omgeving stimuleert tot bewegen, zoals sporten, recreëren, spelen, ontmoeten.

Inspiratiegids Participatie

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken  vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Participatie is maatwerk. Er is behoefte aan inspiratie, liefst via persoonlijke verhalen. Daarom is deze inspiratiegids gemaakt.

Bewonersparticipatie bij inrichting gezonde leefomgeving

Door de nieuwe Omgevingswet speelt bewonersparticipatie een steeds grotere rol. Deze wet stelt hun betrokkenheid bij projectbesluiten voor grotere projecten namelijk verplicht. In de 'Handreiking Bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving' van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijgt u handvatten hoe u bewonersparticipatie kunt realiseren.

Meer informatie

  • Tools voor integraal werken (Loketgezondleven.nl). Hier vindt u tools die helpen als u integraal wilt werken, zoals meetinstrumenten, stappenplannen en checklists.
  • Handleiding ‘Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’, mei 2017. De handleiding beschrijft een aantal overzichtelijke stappen waarmee een gemeente vragen over het waarborgen van het aspect omgevingsveiligheid binnen de nieuwe Omgevingswet kan beantwoorden.
  • Toolkit Gezonde leefomgeving (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Hollands Midden), voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met de gezonde leefomgeving.