U bent hier

Voorbeelden gezonde leefomgeving

Gezonde omgeving Utrecht

GO!Utrecht is een onderzoek van het RIVM voor de gemeente Utrecht, waarin het RIVM mogelijke maatregelen voor een gezonde leefomgeving in Utrecht onderzoekt. De resultaten helpen de gemeente een onderbouwde keuze te maken voor (combinaties van) maatregelen die de gezondheid van Utrechtse inwoners verbeteren. Het RIVM analyseert hiervoor de cijfers van de Utrechtse Buurtmonitor en Volksgezondheidsmonitor en sprak ook met inwoners, over luchtkwaliteit, groen (natuur), verkeer en sociale samenhang.

Amsterdam als Bewegende Stad

In de Bewegende Stad is bewegen een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven. Door middel van zogenaamde ‘Beweeglogica’ kan de stad zo worden ingericht dat het alle Amsterdammers (on)bewust uitnodigt om meer te bewegen. Uitgangspunten zijn: ruimte voor fietsers en voetgangers, sport is om de hoek, de Bewegende Stad is een speeltuin en in de Bewegende Stad wordt niet stil gezeten. In Amsterdam zijn al tal van goede voorbeelden te vinden: van een uitnodigende trap van en naar de metro bij Amsterdam Centraal tot fitnesstoestellen in de openbare ruimte. Meer informatie en mooie voorbeelden van de Bewegende Stad

Vroeg betrokken bij plannen ruimtelijke ordening

"In Amsterdam zijn afspraken gemaakt om de GGD in een vroeg stadium te betrekken bij het Plan-en Besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen (plaberum) bij ruimtelijke projecten (waaronder de Structuurvisie Amsterdam). Gezondheid is nu een integraal onderdeel van keuzes binnen andere sectoren in de gemeente. Door de samenwerking zijn de Dienst Ruimtelijke Ordening, de planologen en stedenbouwkundigen zelf ook bewuster bezig met de rol die zij kunnen spelen bij het bevorderen van gezondheid". - GGD-Amsterdam

Gezondheidseffectscreening in Noord-Brabant

"De gemeente Mill en Sint Hubert wil al in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD-en Brabant en Zeeland onderzocht dit. Na een Gezondheidseffectscreening (GES) was duidelijk waar de belasting op de gezondheid zou toenemen ten opzichte van de huidige situatie. De GGD kon een goed onderbouwd advies geven ten behoeve van besluitvorming in de raadsvergadering”. - Loes Geelen , GGD-Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid -en Brabant/Zeeland 

Gemeentelijke Nota’s Gezondheidsbeleid provincie Noord-Brabant

Gemeenten moeten volgens de Wet Publieke Gezondheid elke vier jaar een nota gezondheid opstellen, waarin rekening gehouden moet worden met de sociale en fysieke leefomgeving. In de provincie Noord-Brabant wordt regelmatig een relatie gelegd tussen de aanwezigheid van intensieve veehouderij of industrie en gezondheid. Onderzocht is in hoeverre gemeenten in de provincie Noord-Brabant aandacht hebben voor de omgeving in de nota’s gezondheidsbeleid. Lees het rapport 2015)

kinderen spelen met water in de zomer

Zwolle Gezonde Stad

"Voor het programma ‘Zwolle Gezonde Stad’ werken we samen met ambtenaren van Ruimte & Economie, Wijkzaken, Sociale Zaken & Werkgelegenheid en Beheer Openbare Ruimte. Het gaat dan om inbreng bijvoorbeeld over herstructureringsplannen, flora & fauna, beheer & onderhoud, speelruimtebeleid en beleid voor stadslandbouw. In de ontwikkeling van natuurspeelplekken resulteerde dat in een veilige oversteek van een 50 km weg en een kindvriendelijke route bij een speelnatuurplek. Ook zijn er watertaps op diverse kindbestemmingen geplaatst". – Ingrid Bakker, gemeente Zwolle

Voorbeelden beweegvriendelijke omgeving

Informatie en voorbeelden van het inrichten van een beweegvriendelijke omgeving vindt u in het themadeel sport en bewegen en via de website van Allesoversport.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer