U bent hier

Voorbeelden omgevingsvisies en omgevingsplannen

Nationale Omgevingsagenda en -visie

Het Rijk maakt samen met maatschappelijke partners, kennisinstituten, het bedrijfsleven en andere overheden op basis van de Omgevingswet een Nationale Omgevingsagenda (NOA) en een  Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De Omgevingsagenda bevat trends, ontwikkelingen, belangrijke thema's en urgenties die inhoudelijk zijn afgestemd met de verschillende betrokken ministeries. De Omgevingsvisie toont hoofdlijnen en ambities voor de inrichting van Nederland op lange termijn. Het Kabinet stelt de Omgevingsvisie vast. 

Omgevingsvisie: provincie en gemeenten

Gemeenten, GGD-en, omgevingsdiensten, waterschappen en GHOR (Veiligheidsregio’s) kunnen nu al aan de slag met de Omgevingswet. Naast het Rijk zijn ook de provincies en gemeenten verplicht om na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, een omgevingsvisie te maken. De visie toont op hoofdlijnen het langetermijnbeleid. De gemeente bepaalt, in samenspraak met partners en inwoners, welke onderwerpen aan bod komen. De vorm ligt niet vast. Een omgevingsvisie kan thematisch, doelgroepgericht of gebiedsgericht worden ingericht, of op trends en actuele onderwerpen, zoals krimp, wonen en zorg en klimaatverandering. Verschillende provincies en gemeenten zijn al aan de slag met de voorbereidingen voor het maken van een omgevingsvisie. Lees meer over deze pilots Nu al eenvoudig beter

In een omgevingsvisie staat het ruimtelijk beleid van de gemeente, maar het kan ook ander beleid dat relevant is voor de leefomgeving bevatten: milieu-, water- en gezondheidsbeleid en beleid gericht op cultureel erfgoed en verkeer en vervoer. Ook kan in de omgevingsvisie beleid over voorzieningen en sociaal-maatschappelijke onderwerpen worden opgenomen.

Voorbeeld: Omgevingsvisie gemeente Noordenveld

Janine Hogeman, procesbegeleider Omgevingsvisie bij gemeente Noordenveld, vertelt hoe de gemeente een omgevingsvisie heeft opgesteld. “Het begon met een gezamenlijk participatietraject. De uitkomsten zouden worden vertaald in aparte beleidsstukken, dus een visie voor jeugdbeleid, volksgezondheidsbeleid, WMO etcetera. Gaandeweg hebben we gekozen voor één gezamenlijke omgevingsvisie. Hierin komen de visies van verschillende beleidsterreinen samen in plaats van allemaal losse visies." Er ligt ook een mooie kans voor gezondheid met de nieuwe Omgevingswet. “Juist door de integraliteit gaat niet meer alleen om gezondheid als ‘los begrip’, maar om gezondheid in het groen, gezondheid in het werk, duurzaam, meedoen.”

het woord fietsstraat staat op het wegdek

Voorbeelden Omgevingsvisie gemeente

Voorbeelden Omgevingsvisie provincie

  • Omgevingsvisie Noord-Brabant (november 2017). Provincie Noord-Brabant werkt aan een Omgevingsvisie. BrabantAdvies werkte o.a. voor gezondheid en leefomgeving een voorstel uit (pag 25-41).
  • Omgevingsvisie provincie Noord-Holland (november 2017). Provincie Noord-Holland stelt een omgevingsvisie op met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Omgevingsplan per gemeente

De gemeente maakt op basis van de visie een integraal omgevingsplan en provincies een omgevingsverordening. Het gemeentelijke omgevingsplan is integraal en omvat alle regels voor de fysieke leefomgeving die gelden in een bepaald gebied. De doelen uit de omgevingsvisie (bijvoorbeeld het verminderen van geluidsbelasting, het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit, inrichten gezonde leefomgeving) worden vervolgens uitgewerkt in concrete uitvoeringsprogramma’s.

Voorbeelden Omgevingsplannen

Tip: praktijkvoorbeelden

 

Op de website van de VNG vindt u praktijkvoorbeelden van verschillende gemeenten, van omgevingsplannen en omgevingsvisies tot beleidsnota's omgevingsrecht.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer