Tijdens werksessies die met ondersteuning van Preventie in de Buurt plaatsvonden, maakten professionals samenwerkingsplannen voor de wijk. Hoe staat het een half jaar later met deze plannen?

Munstergeleen

‘Na de werksessie Preventie in de Buurt zijn in Munstergeleen mooie dingen opgepakt rond gezonde voeding en ontmoeting’, vertelt Marieke Cloosterman, programmamanager Anders Beter vanuit ROSRegionale Ondersteuningsstructuur Robuust. ‘De sessie leverde nieuwe contacten op en via een smoelenboek blijven deelnemers met elkaar in contact. Ook is mede door de sessie een moestuin bij de huisartsenpraktijk Hartje Dorp gerealiseerd, waar al 25 vrijwilligers uit de wijk actief zijn.’

Betrokken inwoners

De moestuin werd mede mogelijk door de gemeente Sittard-Geleen, zorgverzekeraar CZ, stichting Fonds voor Sociale Instellingen, Rabobank. En met de enthousiaste inzet van de huisartsenpraktijk en inwoners. ‘Echt een eigentijdse en gezonde ontmoetingsplek die inwoners gebruiken,’ aldus Marieke. De moestuin is ook het toneel voor een ‘Soepmiddag’ voor inwoners die alleen zijn en niet graag koken.

Actieve werkgroep

De werkgroep voor de werksessie is nog steeds actief. Hierin participeren de praktijkmanager van de huisartsenpraktijk, het wijkplatform, zorgverzekeraar CZ, gemeente, PIW (Welzijnsorganisatie), Anders Beter, het actiecentrum Positieve Gezondheid en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Zuid-Limburg. Zij focussen onder andere op betrokkenheid van inwoners. Zo vond er in juni een buurtontmoeting plaats, waaruit vier concrete initiatieven kwamen die nu door en met de inwoners verkend of al uitgevoerd worden. Het gaat om een repair café, een ontmoetingsruimte, bankjes in de buitenruimte en ruilkasten voor boeken of andere kleine spullen. Marieke: ‘Mooie initiatieven die wij blijven aanmoedigen.’
Tot slot heeft de werkgroep de ambitie om de huisartsenpraktijk als ‘living lab’ positieve gezondheid in te zetten binnen de Westelijke Mijnstreek.

Nijverdal

‘Dankzij de werksessie is er in Nijverdal veel gebeurd.’ vertelt Marieke van Cruijningen, beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling bij Gemeente Hellendoorn. Ze is erg tevreden over de werksessie met deelnemers vanuit onder andere de huisartsenpraktijk, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, welzijn, vrijwillige thuiszorg, zorginstellingen, kerken en maatschappelijk werk. Ook waren er bewoners bij. ‘Dat was nuttig en zouden we vaker moeten doen.’ vindt Marieke.

Betere link met huisartsen

‘Het was heel goed dat we elkaar weer zagen en spraken. Samen zijn we nu met concrete acties bezig.’ De samenwerking is verbeterd, al kan het altijd nog beter door ook organisaties zoals MEE en de apotheek te betrekken. Marieke: ‘De werksessie heeft er zeker aan bijgedragen dat de link met de huisartsen beter is. Die verbinding heeft echt meerwaarde!’ In Nijverdal hebben ze het geluk dat er een coördinator voor de huisartsen is. Zij denkt mee in de voorbereiding en kan zo eenvoudig zaken voorleggen aan de huisartsen.

Concrete focus op eenzaamheid

In de sessie legde men de focus op eenzaamheid bij ouderen. Nu een half jaar verder is er een flyer beschikbaar met het aanbod waarnaar men inwoners kan verwijzen bij wie eenzaamheid speelt.

Vanuit de werksessie vindt er in september een netwerkbijeenkomst plaats, waarin opnieuw het thema eenzaamheid centraal staat. De vrijwillige thuiszorg organiseert deze bijeenkomst vanuit het bestaande programma ‘Buurt aan Zet’.

Verder hebben alle deelnemers aan de sessie hun aanvullingen en verbetersuggesties voor de digitale gemeentegids doorgegeven. ‘Die gebruiken we in Nijverdal als sociale kaart.’ aldus Marieke: ‘De gemeente heeft de gidsGezondheid In De Stad nu beter ontsloten via de website. Verder blijven we ook zoeken naar andere mogelijkheden om het voorzieningenaanbod onder de aandacht te brengen van onze inwoners.’

Westerbork

‘De werksessie was erg waardevol. Anders waren we nooit met het onderwerp preventie aan de slag gegaan,’ vertelt Tineke Posthoorn van Welzijnswerk Midden-Drenthe. ‘Er is meer draagvlak voor preventie binnen welzijn gekomen. En er is nu een stuurgroep bezig met een plan voor een gezonder Westerbork.’

Eerste winstpunten

Tineke is blij is met de opbrengsten van de werksessie die plaatsvond in juni 2017. Die bijeenkomst werd gekenmerkt door een energieke sfeer, serieuze inzet van de ongeveer twintig lokale professionals en support van de wethouder, huisartsen en de directeur Welzijnswerk Midden-Drenthe. Door de gekozen werkvormen deed iedereen actief mee en maakten deelnemers kennis met onbekenden. Duidelijk werd dat mensen uit de publieke gezondheid, zorg en welzijn elkaar niet goed kennen en de deelnemers realiseerden zich dit. Dat was al een eerste winst. Ze kennen elkaar nu en weten van elkaar wat ze doen. Daarnaast benoemden de deelnemers tijdens de werksessie drie prioritaire thema’s, namelijk leefstijladvisering bij lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. -groepen, eenzaamheid en psychische gezondheid (zoals stress, rouw en welbevinden).

Gezonder Westerbork

Vanuit de werksessie is een stuurgroep geformeerd, met onder andere een huisarts, het welzijnswerk en de ROSRegionale Ondersteuningsstructuur . De leden werken aan een integraal plan om de inwoners van Westerbork gezonder te maken. En verder is afgesproken dat de werkgroep ‘Gezond in Midden-Drenthe’ (bestaande uit een buurtsportcoach, JOGGJongeren Op Gezond Gewicht -regisseur, leefstijlcoach en jeugdverpleegkundige) alle partijen regelmatig uitnodigt om de kennismaking te verbreden en elkaar te blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten voor bewoners.

Veenendaal

‘In Veenendaal is de werksessie rondom het JES-gebied (JES: Jan Roeckplantsoen, Engelenburg-Noord, Schrijverspark) voorbereid met de werkgroep van Gezond in…’, vertelt Heleen Glazema van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst regio Utrecht. ‘Deze werkgroep kreeg vanuit de bijeenkomst input voor thema’s waar ze de komende vier jaar mee aan de slag gaan: laaggeletterdheid, werk en inkomen, stress en spanningsklachten, leefstijl bij kinderen/volwassenen. Het is prettig te weten dat er door de bijeenkomst draagvlak is voor deze thema’s.’ Daarnaast denkt er nu ook een huisarts mee met de werkgroep.

Het JES-café

Heleen: ‘De bijeenkomst liet goed zien hoe waardevol het is elkaar te ontmoeten, om zo een sterk netwerk in de wijk neer te zetten. We hebben nu afgesproken dat we drie keer per jaar een wijkbijeenkomst organiseren. Dit JES-café heeft een inhoudelijk gedeelte en ruimte voor ontmoeting. De contactgegevens van deelnemers wisselen we uit, zodat we elkaar snel weten te vinden als we willen doorverwijzen.’

Quick wins

‘In Veenendaal haalden we uit de werksessie ook mooie resultaten die direct zichtbaar zijn.’ aldus Heleen. ‘Zo presenteerde de sportserviceorganisatie hun beweegaanbod aan huisartsen, zodat die nu beter weten waar zij hun patiënten naar kunnen doorverwijzen. Nieuw in de wijk is wandelen met de huisarts voor patiënten met een cardiovasculaire aandoening, opgezet door het gezondheidscentrum in samenwerking met sportservice. Wekelijks loopt iemand van sportservice, een diëtist, fysiotherapeut of huisarts mee met een groep. En tot slot: een paar dagen na de werksessie meldde de wijkmanager van de gemeente al dat ze het zo gewenste watertappunt bij het buurthuis had geregeld!’

Hilversum-Zuid

Diek Scholten van Stichting Eerstelijnssamenwerking Hilversum Zuid (SEHZ) vertelt dat de voorbereiding aanvankelijk vooral bij het samenwerkingsverband lag. ‘Tijdens de werksessie stond een groep professionals op die verder wilde met de uitwerking van de plannen. En nu bestaat de werkgroep uit een buurtsportcoach, welzijnswerker, huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut en mijzelf als coördinator van het samenwerkingsverband. Het afgelopen half jaar kwamen we twee keer bij elkaar. We spraken over hoe je elkaar kunt vinden in de wijk. Mijn tip voor als je zo’n werkgroep start: bespreek de belangen van elke professionals in de werkgroep en neem de tijd om elkaars taal te begrijpen.’

Netwerk en aanbod inzichtelijk maken

‘Het voorstel is nu een digitaal wijkplatform ontwikkelen’, vertelt Scholten. ‘Daar kunnen bewoners en professionals zien welk formeel en informeel aanbod beschikbaar is in de wijk. Een communicatiebureau zorgt voor de projectleiding. De opstartkosten betalen we vanuit het samenwerkingsverband. Verder onderzoeken we ook of er een gemeente- en sportloket op de drie locaties van het samenwerkingsverband kan komen, zodat je fysiek dicht bij elkaar zit en je elkaar snel vindt.’

Trekker nodig

Diek Scholten: ‘De werksessie heeft bij ons duidelijk als vliegwiel gefungeerd. Voor het vervolg is het belangrijk dat je een trekker hebt en een werkgroep die de uitvoering verder oppakt in de wijk.’

Meer weten over werksessies Preventie in de Buurt?

Kijk bij Een lokale werksessies in uw wijk.