Fysiotherapeuten helpen mensen om optimaal te functioneren en te blijven bewegen. Het benutten van de eigen mogelijkheden staat daarbij voorop. Dat sluit aan op verschillende domeinen binnen het lokale gezondheidsbeleid, zoals zorg, sport en welzijn. Wat levert samenwerking met fysiotherapeuten op? En wat zijn aanknopingspunten om samen te gaan werken?

Veranderende rol fysiotherapeut

Fysiotherapie is breder dan zorg die door verzekeraars wordt vergoed. Fysiotherapeuten zijn bijvoorbeeld betrokken bij preventieve interventies op het gebied van overgewicht of diabetes. Zij beschikken over een breed netwerk in de gemeente en de wijk. Ze werken onder andere veel samen met huisartsen, psychologen, diëtisten, verpleegkundigen, buurtsportcoaches en sportaanbieders.

Fysiotherapeuten zijn steeds vaker actief in een wijkteam of op vraagbasis voor een wijkteam beschikbaar. Door hun inzet kan de verstrekking van een vervoersvoorziening of de inzet van huishoudelijke hulp worden uitgesteld of voorkomen. Of ze zorgen ervoor dat de fysieke belastbaarheid van mantelzorgers en verzorgers op peil blijft.

Voorbeeld: Gezond ouder worden in Nijmegen

In Nijmegen werkt de gemeente nauw samen met fysiotherapeuten in een project dat zich richt op ouderen: Gezond ouder worden. Die samenwerking loopt gelijk op met een integrale aanpak:

  • de gemeente zorgt voor veilige trottoirs en looproutes.
  • de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst geeft voorlichting aan ouderen op gebied van gezond en vitaal ouder worden.
  • fysiotherapeuten verzorgen enkele erkende interventies op het gebied van valpreventie.

Waarom samenwerken met de fysiotherapeut?

Schakel tussen eerste lijn en sportaanbod

Na begeleiding van een fysiotherapeut is het belangrijk om de stap naar zelfstandig bewegen te zetten. De fysiotherapeut kan in dat geval verwijzen naar de buurtsportcoach of samen met de coach zorgdragen voor ‘een warme overdracht’ van zorg naar sportaanbod. Er zijn bijvoorbeeld fysiotherapeuten die deelnemers aan beweegprogramma’s kennis laten maken met verschillende sportverenigingen. Zo’n aanpak werkt drempelverlagend en draagt bij aan een duurzame gedragsverandering.

Voorbeeld: Health Tour Amsterdam

In Amsterdam-West wordt sinds 4 jaar de Health Tour Amsterdam georganiseerd, een programma om mensen in beweging te krijgen en overgewicht te verminderen. Twaalf weken lang gaan acht tot twaalf inwoners van Amsterdam-West aan de slag met een team van fysiotherapeuten, sportcoaches, diëtisten en psychologen met als doel: blijvend in beweging. Maartje Kuijpens, fysiotherapeut en mede-initiatiefneemster van de Health Tour Amsterdam, vertelt.

Voorbeeld: SLIMMER (Noord Oost Gelderland)

SLIMMER is een (kosten) effectieve leefstijlinterventie om het risico op Diabetes Mellitus Type 2 te verkleinen. De interventie bestaat uit een beweegzorginterventie en een voedingsprogramma. De GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst is eigenaar van de interventie; de uitvoering is in handen van fysiotherapeuten, diëtisten en buurtsportcoaches.

Signalering en werving

Een fysiotherapeutische behandeling duurt gemiddeld 30 minuten. Vaak zijn meerdere behandelingen over een langere periode nodig. Daardoor is de kans groot dat bijvoorbeeld ook sociale problemen naar boven komen. Zoals een oudere man met valangst die eenzaam blijkt te zijn. Of een kind met overgewicht dat thuis verwaarloosd wordt. In die situaties hebben fysiotherapeuten een signalerende rol, waarbij het belangrijk is dat ze weten naar wie ze kunnen doorverwijzen of aan wie ze dit signaal kunnen doorgeven. Doordat fysiotherapeuten veel cliënten kennen, kunnen zij ook een rol spelen bij de werving van deelnemers aan interventies.

Kansen voor verbinding

Sommige fysiotherapeuten weten hun weg te vinden in het sociale domein dankzij deelname aan een wijkteam of contacten met een wijkmanager. Maar dat is lang niet altijd het geval. Daar liggen voor gemeenten en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst kansen. Veel fysiotherapeuten werken in een groepspraktijk. Een gesprek met een of meer vertegenwoordigers maakt duidelijk wat een praktijk precies doet, hoe die activiteiten aansluiten op het lokale gezondheidsbeleid en hoe een praktijk daaraan kan bijdragen.

Financiering en concurrentie

Een belangrijk verschil met veel andere lokale samenwerkingspartners is dat fysiotherapeuten ondernemers zijn. Fysiotherapeuten ontvangen van zorgverzekeraars een vergoeding voor zorg die door de verzekering gedekt worden. Andere activiteiten financieren zij met andere bronnen: cliënten betalen zelf voor medische fitness of gemeenten financieren interventies. Dat laatste gebeurt in sommige gemeenten via de gemeentepolis. In de regio Leiden krijgen polishouders bijvoorbeeld een gezondheidscheck aangeboden. Als ze tot de doelgroep behoren, kunnen ze kosteloos deelnemen aan het beweegprogramma Lekker in je lijf.

Er moet voor iedereen iets te halen zijn

‘Toen onze fysiotherapiepraktijk de interventie Peuter-Pret voor 2- tot 4-jarigen verder ging ontwikkelen, hebben we een breed netwerk om ons heen verzameld van zorgverleners, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en sportverenigingen. Als je andere partijen wilt overhalen om mee te doen, lukt dat alleen als je zelf gelooft dat het een succes wordt. Dat moet je uitstralen. En er moet voor iedereen iets te halen zijn. What’s in it for you? Dat is lang niet altijd in geld of tijd uit te drukken. Het kan bijvoorbeeld ook goede PR zijn of een groei in het aantal cliënten of leden.’ – Anica Eurelings, mede-ontwikkelaar Peuter-pret

Meer informatie

  • Preventie en de gemeentepolis: dit rapport van BS&F beschrijft onder andere hoe de gemeentepolis preventieve interventies door fysiotherapeuten kan financieren.
  • Het programma Beweegzorg van de KNGF: meer informatie over de rol die fysiotherapeuten vervullen binnen het preventie, sociale en publiek-private domein.

Aan dit dossier hebben meegewerkt:

KNGF, fysiotherapeut A. Eurelings