Gemeenten hebben wettelijke taken voor het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van hun inwoners volgens de Wet publieke gezondheid. De publieke gezondheid richt zich ook op het verminderen van risico’s en het bieden van zorg aan kwetsbare groepen. Deze taken van gemeenten sluiten in de kern aan bij de opgaven van de decentralisaties: preventief, dichtbij de burger, het versterken van eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van burgers.

Als gevolg van de decentralisaties vinden professionals vanuit preventie, zorg en welzijn elkaar (steeds meer) en werken zij samen. Maar ook verbindingen met andere beleidsterreinen zoals  werk & inkomen, onderwijs, sport, veiligheid, wonen en ruimtelijke ordening komen tot stand. Dit sluit goed aan op de veranderende kijk op gezondheid waarbij gezondheid steeds meer in relatie wordt gezien met sociale factoren zoals armoede, het hebben van werk en/of schulden. Samenwerking tussen het sociaal domein en de publieke gezondheid, maakt een integrale aanpak in de gemeente en inzet op preventie beter mogelijk. Vanuit gezondheid en het sociaal domein werkt men immers aan hetzelfde doel; het bevorderen van het welbevinden van inwoners.

Voorbeeld: Gezondheid in gezamenlijk beleidsplan sociaal domein Amsterdam

‘Doordat de gemeente zeggenschap krijgt over praktisch het hele sociale domein, zijn er mogelijkheden om nieuwe dwarsverbanden te leggen zodat de stad effectiever kan inzetten op preventie en ondersteuning. Vanuit die gedachte is in Amsterdam het afgelopen jaar gewerkt aan een integraal beleidsplan voor het sociaal domein. In dit plan zijn de gemeentelijke ambities verwoord op het gebied van zorg en ondersteuning, volksgezondheid, zorg voor de jeugd, onderwijs, werk en inkomen, armoedebestrijding en de aanpak van domeinoverstijgende problematiek. De verschillende diensten zijn gezamenlijk aan de slag gegaan met het formuleren van maatschappelijke doelen, effecten en de benodigde inspanningen. Hierdoor werden ook dwarsverbanden en raakvlakken duidelijk, bijvoorbeeld rond thema’s als participatie en zelfredzaamheid. Hoe elke dienst, inclusief de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, kan bijdragen aan het realiseren van de doelen in het sociaal domein, is een zoektocht. Daarbij gaat het over inhoudelijke prioriteiten, maar ook over rollen en verantwoordelijkheden’. - Johan Osté. GGD Amsterdam

Bijdrage publieke gezondheid aan sociaal domein

  • Een goede gezondheid bevordert de (arbeids)participatie.
  • GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en verzamelen gegevens over de gezondheidssituatie van (kwetsbare)burgers. Hiermee kan de gemeente beleid maken en monitoren. Deze monitor gegevens kunnen worden gekoppeld aan die van de gemeente en ROSRegionale Ondersteuningsstructuur , waardoor een goed beeld een wijk ontstaat en een gezamenlijke (integrale) aanpak kan worden gekozen. GGD-en kunnen ondersteunen in een (gezonde) wijkaanpak en adviseren welke (effectieve) interventies in te zetten.

Voorbeeld: Beleidskader collectieve gezondheidsbevordering 2016-2020, GGD Hart voor Brabant

Dit beleidskader beschrijft wat de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst kan betekenen in het sociaal domein op de settings gemeenten, wijk en school.

Bijdrage sociaal domein aan publieke gezondheid

  • Investeren in het versterken van eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van burgers kan een positieve invloed hebben op de (ervaren) gezondheid.
  • Door eerst in te zetten op het oplossen van problematiek rond armoede en schuldhulpverlening ontstaat meer ruimte voor gezondheid(sbevordering).

Lees welke bijdrage investeren in het sociaal domein kan hebben op gezondheid in het E-magazine Sociaal maakt gezond, MovisieLandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken en Sociaal Werk Nederland, 2016.

Tip: Interventiewijzer sociaal en gezond

In de Interventiewijzer sociaal en gezond vindt u een overzicht van interventies vindt die zich richten op de sociale factoren die gezondheid beïnvloeden. De InterventieWijzer is ontwikkeld door MovisieLandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Tip: Inspiratie verbinden publieke gezondheid en sociaal domein