Hieronder vind u voorbeelden waarin professionals vanuit preventie, zorg en welzijn samenwerken om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Samenwel in Rivierenland

SamenWel! is een online platform over bewegen, gezond eten en ontspanning in Rivierenland. Bezoekers vinden niet alleen aansprekende filmpjes over activiteiten in hun buurt, maar ook een uitgebreide agenda met het aanbod per thema. Het doel is om mensen op een laagdrempelige manier te stimuleren om gezond te leven.

Minder zorggebruik door vernieuwende integrale wijkaanpak

De Utrechtse wijk Overvecht heeft een grote groep inwoners met een slechte gezondheid, vaak in combinatie met werkloosheid, schulden of psychische problemen. Voor deze groep is een vernieuwende integrale wijkaanpak ontwikkeld onder de noemer Krachtige basiszorg. Alle professionals op het gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk delen informatie met elkaar en gaan met de bewoners op zoek naar een integrale oplossing van hun probleem. Aansluiten bij zelfredzaamheid, gezondheidsvaardigheden en motivatie van de bewoners staat voorop. Het resultaat? De professionals halen meer voldoening uit hun werk, omdat ze beter weten hoe te handelen en bewoners ervaren een betere gezondheid, omdat ze serieus worden genomen en weten hoe ze in beweging moeten komen. Ook is het zorggebruik bij de bewoners met krachtige basiszorg afgenomen.

Samenwerken om eenzaamheid tegen te gaan

Een mooie start voor samenwerking is het betrekken van professionals en burgers bij het verzamelen van data rond een thema. In 2016 deed GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Kennemerland onderzoek voor gemeente Bloemendaal naar eenzaamheid onder 65-plussers. Het resultaat was een factsheet en een conferentie in september 2017. Elf organisaties ondertekenden de intentie zich in te zetten voor het terugdringen van eenzaamheid. De centrale boodschap tijdens de conferentie: spreek mensen niet aan op eenzaamheid, maar vraag ‘wat kan ik van u leren?’ Een werkgroep, bestaande uit Welzijn Bloemendaal, Zorgbalans, Sportsupport, GGD Kennemerland en de gemeente, gaat aan de slag met een gerichte aanpak. Ook kijken we wat de elf partijen gaan doen en welke ondersteuning ze nodig hebben. - Nina Jans, GGD Kennemerland

Wijkteams leren over samenwerken met preventiepartners

Wie zijn de mogelijke spelers binnen het veld van preventie en wat zijn samenwerkingsmogelijkheden voor een sociaal wijkteam? Dit komt aan bod bij de training ‘Aanpak lokale gezondheidsachterstanden’ van Gezond in… Vanuit eigen casuïstiek kijken de wijkteams hoe ze onderling kunnen samenwerken aan individuele en collectieve preventie in de wijk. De training is op maat, afhankelijk van wat er speelt en nodig is binnen de gemeente. Waar mogelijk en gewenst is de regionale GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst betrokken bij de uitvoering van de training. Ook nemen professionals buiten het wijkteam, zoals POHPraktijkondersteuner Huisartsen ’s en wijkverpleegkundigen deel aan de training. Zo bouw je aan de lokale relatie tussen wijkteam, GGD en zorgprofessionals. Frea Haker, PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Kartrekker essentieel

Randvoorwaarde voor verbinding preventie, zorg en welzijn is een kartrekker. GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland Zuid kreeg de regierol rond preventie van ouderenmishandeling in samenwerking met gemeenten, Veilig Thuis en zorg- en welzijnspartners. Belangrijkste taken: scholing en vormen van netwerken van professionals, gemeenten en vrijwilligers. De GGD brengt de partners bij elkaar en begeleidt het proces. Een behoefteonderzoek en monitoring tijdens het project gaven richting aan de activiteiten en zorgden voor subsidie en draagvlak. Maaike Geertzen, GGD Gelderland Zuid. Maaike Geertzen, GGD Gelderland Zuid

Lees het volledige interview met Maaike Geertzen

Netwerkvorming belangrijk voor daling overgewicht kinderen

Jongeren Op Gezond Gewicht Zaanstad (JOGGJongeren Op Gezond Gewicht Zaanstad) wil via de vorming van gezondheidsnetwerken en betere onderlinge doorverwijzing een daling van kinderen met overgewicht bereiken. Om de netwerkvorming te bevorderen, is een langlopende Leerexpeditie gezonde leefstijl ontwikkeld. Deelnemers zijn onder andere medewerkers uit de Sociale Wijkteams, Jeugdteams, de Centra voor Jeugd en Gezin, fysiotherapeuten, diëtisten, vakdocenten lichamelijke opvoeding en huisartsenpraktijken. Professionals leren elkaar goed kennen en leren ook om kansarme gezinnen beter bereiken. Belangrijke onderwerpen zijn het signaleren van overgewicht, gespreksvaardigheden en eenvoudige schriftelijke communicatie. Christine Eggenkamp-Vink JOGG-Zaanstad

Lees het volledige interview met Christine Eggenkamp-Vink

Afspraken borgen via samenwerkingsovereenkomst

Hoe geef je samenwerking tussen preventie, zorg en welzijn vorm? In Amsterdam hebben lokale zorgprofessionals en sport- en welzijnsinstellingen uit enkele focusbuurten samenwerkingsovereenkomsten getekend. Deze overeenkomsten zijn een lokale uitwerking van het PACT Gezond Gewicht waar gemeente Amsterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis trekker van zijn. De verschillende partners bieden zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas. In de overeenkomsten hebben zij concrete afspraken gemaakt om deze ondersteuning en zorg integraal aan te pakken en beter op elkaar af te stemmen. Deze aanpak heeft als ambitie dat in 2033 alle Amsterdamse kinderen een gezond gewicht hebben.

Film over integrale eerstelijnszorg

Regio Nijmegen op één lijn (NOEL) is een netwerk van zorgpartijen dat werkt aan een meer integraal werkende eerstelijnszorg in wijken en dorpen. In deze film ziet u twee voorbeelden, ‘Gezond ouder worden’ en een project rondom COPDchronische bronchitis en longemfyseem , waarin wordt samengewerkt tussen verschillende betrokken zorgprofessionals, zoals de huisarts, de wijkverpleging, een GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-gezondheidsmakelaar, de maatschappelijk werker en het social wijkteam. De film werd gemaakt in het kader van een project rondom Gezonde Wijken met financiering van ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Meer voorbeelden: