Christine Eggenkamp-Vink werkt vanuit GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Zaanstreek Waterland als Regisseur Jongeren Op Gezond Gewicht Zaanstad (JOGGJongeren Op Gezond Gewicht Zaanstad). Christine is verantwoordelijk voor het project Gezond Gewicht Kansrijk in Zaanstad. Dit project heeft het doel om kansarme gezinnen met (risico op) overgewicht te stimuleren om gezond te leven. Hiervoor is het noodzakelijk dat professionals uit zorg en welzijn goed op de hoogte zijn van gezondheid bevorderende programma’s en onderling beter naar elkaar doorverwijzen. Dit wil het project bereiken door het inzetten van gezondheidsnetwerken, een leerexpeditie en het aanstellen van ‘Centrale Zorgverleners’. Het project is gesubsidieerd door FNO vanuit het programma Gezonde Toekomst Dichterbij.

Hoe vormen jullie de gezondheidsnetwerken?

“Een van de onderdelen binnen het project is het opzetten van 3 integrale gezondheidsnetwerken in Zaanstad, in de wijken Zuidoost, Noord en Midden. In deze netwerken zijn verschillende partners vertegenwoordigd, zoals de Sociale Wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin, Jeugdteams, huisartsen, diëtisten, onderwijs, sport, religieuze instellingen en de doelgroep zelf. Voor het opzetten van de netwerken maken we zoveel mogelijk een verbinding van bestaande netwerken, die we vervolgens kunnen uitbouwen. Een 2-daagse Leerexpeditie Gezonde Leefstijl vormt de start van de gezondheidsnetwerken. De insteek is nu het terugdringen van overgewicht, maar de netwerken zijn een mooi kanaal om later ook andere leefstijlthema’s in te brengen, zoals alcoholgebruik of roken.”  

Wat houdt de leerexpeditie in?

“De professionals krijgen scholing door expertisecentrum PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen.  over gezondheidsachterstanden, zoals gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid. Daarnaast leren zij overgewicht signaleren bij kinderen en jongeren en de gesprekstechnieken verbeteren. Hoe sluit je aan bij zo’n gezin? Er zijn specifieke trainingen voor bijvoorbeeld huisartsen en onderwijzers. Het gezamenlijk deelnemen aan de training vormt een goede basis om elkaar te leren kennen en samen te werken.”

"Preventie van overgewicht of Gezonde leefstijl is slechts één van de onderwerpen waar professionals mee bezig zijn. Om hen te betrekken bij de aanpak voor gezond gewicht is het daarom van belang om aan te sluiten  bij de leefwereld en het belang van de professional zelf. Bij een leerkracht kun je bijvoorbeeld ingaan op de relatie tussen overgewicht bij kinderen en concentratieproblemen of gepest worden."

Wat zijn succesfactoren voor de vorming van de netwerken?

“Concrete handvatten en heldere communicatie! Voor veel betrokken professionals is gezonde leefstijl niet de kerntaak, daarom is het belangrijk om ons ‘aanbod’ gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Dit doen we bijvoorbeeld door trainingen te geven op tijdstippen die passen, georganiseerd per beroepsgroep of aansluitend op hun eigen scholingen. Verder communiceren we via een doorverwijskaart zo helder mogelijk wie op welke manier bereikbaar is voor welk doel, bijvoorbeeld de Centrale Zorgverleners. 

Wat willen jullie bereiken met de Centrale Zorgverleners?

“Doel is dat de netwerken groter, stabieler en zelfsturend worden. Dit willen we bereiken door per gezondheidsnetwerk 1 of 2 ‘Centrale Zorgverleners’ als sleutelfiguren in te zetten. De Centrale Zorgverleners zijn Jeugdverpleegkundigen van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Zaanstreek Waterland, die hiervoor speciaal opgeleid worden. De taken van de Centrale Zorgverleners zijn het coördineren en organiseren van de zorg, het ondersteunen van de cliënt en het uitvoeren van gezonde leefstijl bevorderende activiteiten. Daarnaast gaan we monitoren hoeveel gezinnen uiteindelijk vanuit de netwerken doorverwezen worden en wat het effect is op de interactie binnen de netwerken.” 

Wat is het resultaat tot nu toe?

Met ruim 10 trainingen zijn inmiddels meer dan 150 Zaanse professionals getraind, waaronder vakdocenten lichamelijke opvoeding. Hier zijn we trots op! Binnen twee netwerken is een kerngroep gevormd van 15 professionals die samen met onze expert ketenaanpak kijken hoe ze beter kunnen samenwerken en doorverwijzen. De betrokkenheid hierbij is erg groot.