Door samen te werken met professionals vanuit preventie, zorg en welzijn kan de gezondheid van inwoners verbeteren. Zo heeft de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst relevante data over de gezondheid van inwoners op wijkniveau en kunnen zij adviseren over effectieve aanpakken en interventies die de gezondheid verbeteren. Zorg- en welzijnsprofessionals hebben een belangrijke signalerende taak en spelen een rol in de uitvoering van gezondheidsprogramma's. Het verbinden van preventie, zorg en welzijn is dus belangrijk, maar dit wil niet zeggen dat deze verbinding gemakkelijk tot stand komt. 

Dit dossier Verbinden preventie, zorg en welzijn biedt informatie, goede voorbeelden en praktische materialen waarmee professionals concreet aan de slag kunnen. Voor  gemeenten is het belangrijk om te weten welke sturende en/of faciliterende rol zij kunnen hebben om de samenwerking tussen preventie, zorg en welzijn te ondersteunen en de focus te verleggen van zorg naar voorzorg. Meer daarover leest u op de pagina gemeentelijke regie

Preventie in de Buurt

Om te zorgen voor gezonde inwoners is samenwerken tussen professionals in de wijk, buurt of dorp nodig. Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waarvoor de oplossing in het sociaal domein of leefstijladvisering te vinden is. Reden genoeg om als professionals uit de publieke gezondheid en huisartsenpraktijk de handen ineen te slaan met bijvoorbeeld welzijnswerkers, wijkverpleegkundigen, buurtsportcoaches en de gemeente.

De opbrengsten uit het afgeronde project Preventie in de Buurt (2016-2018) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHGNederlands huisartsengenootschap) ondersteunen u bij deze wijkgerichte samenwerking.

E-magazine Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont

Met de lessen en opbrengsten uit het project Preventie in de Buurt willen NHG en RIVM u in de lokale en regionale praktijk helpen wijkgerichte samenwerking en leefstijladvisering een stap verder te brengen. 

U leest erover in het e-magazine Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont. In deze uitgave voor professionals uit de huisartsenpraktijk, publieke gezondheid, eerste lijn en het sociaal domein vindt u directe links naar online kennis, inspirerende voorbeelden en praktische tools.

Snel naar

Rol van GGD in verbinden preventie, zorg, welzijn

De manier waarop de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst georganiseerd is verschilt. En daarmee ook de rol die je als GGD kan spelen in de verbinding tussen preventie, zorg en welzijn op wijk, gemeentelijk of regionaal niveau :

  • Adviseur/Inhoudelijk expert: De GGD heeft kennis van data, van gedragsveranderingsprocessen en van (effectieve) leefstijlinterventies. Deze expertise kunnen eerstelijns of welzijnswerkers benutten. Ook kun je een adviserende rol hebben in samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en zorgverzekeraars rond selectieve preventie voor risicogroepen . 
  • Aanjager/kartrekker: De GGD kan partijen bij elkaar brengen en de samenwerking onderhouden
  • Agendasetter: De GGD kan gezondheid op de agenda bij andere partijen zetten, bijv bij de omgevingswet en hen laten zien wat zij kunnen bijdragen aan de gezondheid van inwoners.  
  • Coördinator: De GGD kan een ondersteunende of trekkende rol hebben in een samenwerkingsverband met bijv de ROSRegionale Ondersteuningsstructuur /Zorggroep of welzijnsorganisatie. 

Film Verbinden preventie, zorg en welzijn in de praktijk

Inhoud tekstblok videoportret

Bekijk het videoportret van Bas Vosbeek, Gezondheidsmakelaar bij GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland Zuid. Daarin vertelt hij over samenwerken met professionals binnen zorg en welzijn in de wijk. Wat zijn succesfactoren en wat is je meerwaarde als preventie-professional vanuit een GGD?

Verbinden preventie, zorg en welzijn in de praktijk

(Een man sluit een voordeur.)

BAS VOSBEEK: Ik ben Bas Vosbeek.
Ik werk bij de GGD Gelderland-Zuid als gezondheidsmakelaar.

(Hij rijdt weg.)

Als gezondheidsmakelaar ben ik bezig met het bewaken en het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente.

(Vosbeek zit aan een tafel:)

Ja, de verbinding tussen preventie, zorg en welzijn is hartstikke belangrijk omdat we elkaar heel hard nodig hebben om dingen voor elkaar te krijgen.
In preventieland heb je heel veel partners nodig.
Onder andere het sociaal domein. Daar zit een heleboel toegevoegde waarde deskundigheid, ervaring, en die heb je nodig.
En de een weet heel veel van de onderzoeken en de cijfers de ander weet heel goed hoe de mensen te bereiken een derde heeft status en daar wordt naar geluisterd omdat hij deskundig is, en al die dingen moet je combineren om een effectieve, preventieve aanpak te kunnen realiseren.
De combinatie van al die deskundigheid en die ervaring dat maakt een succesvol project of een succesvolle interventie.
Daarbij vind ik het ook nog wel belangrijk om op te merken dat je dat met elkaar vanaf het eerste moment samen moet doen.
Dat zorgt ook voor de samenhang en een gedeelde ambitie en een gedeelde drive om het resultaat ook daadwerkelijk te concretiseren ook daadwerkelijk te laten gebeuren en niet een praatgroepje te blijven.
VOSBEEK: Via netwerkpartners...

(VERVOLGT OFFSCREEN:) Om de preventie en het sociaal domein te verbinden, is het voor mij heel belangrijk om te investeren in die relatie en op die andere persoon.
Ik moet weten wat hem drijft, welke ambities hij heeft maar ook welke drempels hij tegenkomt.
VOSBEEK: En dat zie je bijvoorbeeld vanuit de eigen...

(VERVOLGT OFFSCREEN:) Ik denk dat er altijd wel ruimte is voor verbetering.
Ik zie dat sommige professionals voelen of hebben gewoon niet de ruimte om aan preventie te werken.
En daarom denk ik dat je goed afspraken zou kunnen maken over hoeveel speelruimte spreek je met elkaar af.
Bijvoorbeeld, we spreken op jaarbasis tien uur af die we gaan besteden aan preventie. Die tien uur zijn vrij in te vullen dat doen we in goed onderling overleg en die knabbelen niet aan je dagelijkse praktijk of aan je inkomen.

(Een instructeur laat dames bewegen in een zaal.)

Nou, de stappen die ik kan zetten om de verbinding en de preventie wat beter te laten lukken is allereerst om de mensen op te zoeken in hun setting.
En ik heb ook m'n boodschap en m'n bagage bij me.
En dat is eigenlijk de tweede stap. Mijn rugzak moet vol zitten.
Ik moet weten waar ik het over heb, bijvoorbeeld over de onderzoeken.
Hoe staat het met de gezondheid van de burger in die wijk of in die gemeente?
En vervolgens de derde stap: ga dingen met elkaar doen.
Ga activiteiten doen, ga werken aan een gezamenlijke ambitie en vier de successen als je ze haalt.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt roze met wit. Beeldtekst: met dank aan: GGD Gelderland-Zuid, Voorzieningenhart Op de Heuvel, Groesbeek, Kindercentrum Domino Groesbeek,)

(Vijverhof Paramedisch kennis- en behandelcentrum, Berg & Dal. December 2016. Deze film is gemaakt in opdracht van het RIVM Centrum Gezond Leven, www.loketgezondleven.nl. RIVM De zorg voor morgen begint vandaag.)

Meer info?

Wilt u meer weten of advies over verbinden preventie, zorg en welzijn? Mail of bel: 

Roos Jansen
06-15 32 78 01

Adviseur Gezonde Gemeente