Actueel

Een goede psychische gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor integratie en participatie. Veel vluchtelingen beschikken over een grote veerkracht en het is van belang om deze te behouden en te versterken. Vluchtelingen hebben wel een verhoogd risico op psychische klachten en stoornissen (stress, slaapproblemen, angststoornissen, depressie en PTSSPosttraumatische stressstoornis; ongeveer 13-25% van de vluchtelingen krijgt te maken met PTSS en/of depressie. Lees meer over psychische gezondheid van vluchtelingen op Gezondheidsraad.nl en in de Kennissynthese  en de van PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. .

De mate waarin psychische problemen zich voordoen is mede afhankelijk van het hebben van (perspectief op) werk, opleiding of andere vormen van participatie, het ervaren van sociale steun, en het hebben van een sociaal netwerk. Daarnaast zijn preventie, tijdige signalering en het krijgen van goede zorg belangrijk.

Handreiking Pharos: psychische gezondheid vluchtelingen

Gemeenten kunnen een initiërende en faciliterende rol hebben bij de vormgeving van preventie en zorg en de afstemming tussen de betrokken organisaties. Dit kunnen gemeenten doen door aan te sturen op 1) samenwerking gericht op een integrale aanpak 2) vroegsignalering 3) voorlichting en preventie en 4) goede toeleiding naar behandeling. De handreiking van PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. bevat informatie en adviezen gericht op de preventie van psychische problemen en op het behoud van veerkracht bij statushouders.

Tips

  • Geef het onderwerp psychische gezondheid een structurele plek in de inburgering, maatschappelijke integratie en participatie.
  • Denk aan de mogelijkheden van voorlichting en preventie bij het invullen van het traject van de participatieverklaring (PVT).
  • Denk in de samenwerking rond psychische gezondheid aan partijen die veel contact hebben met de statushouders, zoals wijkteams, scholen, klantmanagers werk en inkomen, huisartsen, welzijnsorganisaties, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, JGZJeugdgezondheidszorg, VluchtelingenWerk, buurtorganisaties en woningcorporaties.
  • Bespreek bij bestaande overleggen, samenwerkingsverbanden, voorzieningen en initiatieven binnen de wijk of gemeente wat (eventueel) extra nodig is voor de groep statushouders.
  • Als u een collectieve zorgverzekering met de zorgverzekeraar heeft afgesloten voor minima, maak dan ook afspraken over de toegang en kwaliteit van zorg voor statushouders.
  • Stel bij het inkopen van zorg, ondersteuning en begeleiding als voorwaarde dat men cultuursensitief werkt.

Voorbeeld: Eritrese statushouders in de gemeente Nijmegen

In de gemeente Nijmegen, in Lent, bracht de gemeente verschillende partijen bij elkaar en zette extra middelen in om een groep Eritrese statushouders te begeleiden. Sportcoaches, studenten (die ook in het complex wonen), jongerenopbouwwerk, Vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk en re-integratie en veel vrijwilligers voeren activiteiten uit. De GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, de huisarts en POHPraktijkondersteuner Huisartsen GGZGeestelijke gezondheidszorg, de GGZ en verslavingszorg richten zich op het bevorderen van psychische gezondheid. Lees meer over Lent

Voorbeeld: Empowerment Eritrese statushouders in Haarlem

De gemeente Haarlem startte een training voor Eritrese jongeren gericht op empowerment. De training heet ‘TIMNIT’, dat in Tigrinya betekent: hoop, mijn wens. Deze training vindt plaats onder leiding van een Eritrese trainer die de jongeren bewust maakt van hun eigen situatie, hun talenten, wensen en eigen kracht en daarmee hun psychische gezondheid versterkt. Lees meer over TIMNIT

Voorbeeld interventie: Mind-Spring

Mind-Spring is een preventieve groepsinterventie van psycho-educatie en opvoedingsondersteuning voor en door vluchtelingen. Onder leiding van een trainer met vluchtelingenachtergrond en een trainer vanuit de lokale GGZGeestelijke gezondheidszorg vergroten deelnemers kennis en inzicht over stress, depressie, trauma, rouw en schuldgevoelens, ontheemding en acculturatie, verlies van verworvenheden en dagelijkse beslommeringen. Deelnemers leren wat zij zelf kunnen doen om klachten te verminderen. Bij ernstigere problematiek wordt doorverwezen naar professionele hulp. Ouders worden ondersteund in het opvoeden binnen twee culturen, rekening houdend met eigen én nieuwe waarden en normen. Lees meer over Mind-Spring

Advies en consultatie

Voor informatie, advies en trainingen kunt u terecht bij landelijke partijen zoals Pharos en Arq Kenniscentrum Migratie, of lokale organisaties, zoals een Eritrese zelfhulporganisatie. Ook sleutelpersonen hebben een belangrijke rol in het geven van consultatie en advies richting hun achterban, maar ook richting gemeenten en zorgprofessionals. Lees meer over sleutelpersonen die gemeenten kunnen helpen om statushouders te bereiken. 

Meer informatie:

Aan deze pagina hebben meegewerkt Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en Arq Psychotrauma Expertgroep.