De komst van vluchtelingen vraagt het nodige van gemeenten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, eerstelijnsprofessionals, etc. Nadenken  over beleidskaders, samenwerkingsverbanden opstarten en het ontwikkelen van activiteiten en materialen zijn daar voorbeelden van. Op deze pagina kunt u zien hoe andere gemeenten, GGD'en en andere uitvoerende professionals dit hebben opgepakt.

Vluchtelingen in gezondheidsbeleid

Beleidskader vluchtelingen in Amsterdam 2015-2018

Vluchtelingen die in Amsterdam mogen wonen (vergunninghouders), moeten zo goed mogelijk integreren en meedoen in de stad. Het college wil dat zij een snel, intensief traject volgen, dat aansluit op hun opleiding en werkervaring zodat zij snel aan de slag kunnen. Om de gemeentelijke ambities goed en snel te realiseren, is het bestaande vluchtelingenbeleid geïntensiveerd en doorontwikkeld. De gezondheidssituatie van de vluchteling is een belangrijke factor bij het goed kunnen functioneren in de samenleving. Samen met Welzijn en Gezondheidszorg zal de gemeente het lichamelijke- en geestelijke welzijn gaan verbeteren. Lees meer over het beleidskader vluchtelingen in Amsterdam.

Brabant investeert in langetermijnvisie op vluchtelingen

BrabantAdvies heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant een handreiking voor een integrale visie op het vluchtelingenvraagstuk opgesteld. Belangrijk is om stapeling van problemen te voorkomen en ervoor zorg te dragen dat vluchtelingen tijdens hun verblijf in Brabant kunnen werken aan hun toekomst. Dit vraagt om een evenwichtige investering in gezondheid en welzijn, leefbaarheid, wonen, werken en scholing.

Betrek de regio

Zoals altijd is ook als het gaat om vluchtelingen en gezondheid samenwerken een must. Zorg voor afstemming tussen zorgpartijen en maatschappelijke ondersteuners in de 0e, 1e en 2e lijn. Ken elkaar. Weet van elkaar wat je doet. En spreek af wie welke rol heeft. Hieronder vindt u voorbeelden over samenwerken aan een goede gezondheid van vluchtelingen.

GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Kennemerland organiseert regionale netwerkbijeenkomst

GGD Kennemerland organiseerde een regionale netwerkbijeenkomst om de samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij de zorg voor asielzoekers en vluchtelingen te versterken. Er waren 65 deelnemers vanuit verschillende organisaties, waaronder gemeente, welzijn, GGD, vluchtelingenwerk, zelforganisaties en eerstelijns professionals (huisartsen, verloskundigen, praktijkverpleegkundigen). Zowel gezondheidsaspecten als integratie van vluchtelingen kwamen aan bod. “Het was een goede bijeenkomst. Allereerst was de ontmoeting belangrijk, we weten elkaar nu beter te vinden op dit thema. Daarnaast was het goed te zien dat de deelnemers het belangrijk vinden om zowel in te zetten op gezondheid als integratie omdat deze elkaar wederzijds beinvloeden”. In het najaar wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Henneke Berkhout, GGD Kennemerland

Positieve gezondheid bij vluchtelingen

GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Kennemerland start samen met partners in de regio een programma positieve gezondheid voor vluchtelingen. Met dit programma willen GGD en partners (o.a. 1e lijn, welzijn, gemeente, vluchtelingenwerk) de samenwerking en samenhang in de zorg voor vluchtelingen versterken. In plaats van te focussen op gezondheidsproblemen proberen zij juist de focus te leggen op kansen en gezondheidsbeschermende factoren bij vluchtelingen, zoals het hebben van sociale steun en het belang van meedoen in de samenleving. Lees hier de presentatie waarin de pijlers van positieve gezondheid worden uitgewerkt voor vluchtelingen. Henneke Berkhout, GGD Kennemerland

Meer informatie over positieve gezondheid vindt u op Loketgezondleven, onder Actuele vraagstukken

FC Noaber Statushouders

Statushouders in Oldenzaal gingen vol enthousiasme aan de slag met FC Noaber Statushouders. Noaber is Twents voor 'goede buurman'. FC Noaber is een samenwerking tussen de gemeente Oldenzaal, ROCRegionaal opleidingscentrum Twente, stichting Quick School, vrijwilligerscentrale Impuls en stichting Palet (vluchtelingenwerk). Doel is integratie en participatie van statushouders te bevorderen. Centraal in deze aanpak staan bewegen, ontmoeten, dagstructuur, taal en de weg naar werk. 

Uitvoeringsinitiatieven

Sport en bewegen op COACentraal Orgaan opvang Asielzoekers -locaties

Sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid en integratie van vluchtelingen in Nederland. Sport en bewegen zorgt voor een zinvolle vrijetijdsbesteding en plezier, en is een uitlaatklep die kan bijdragen aan sociale vaardigheden, participatie, sociale cohesie, mentale en fysieke gezondheid en vermindering van spanning en stress. NOC NSF heeft subsidie gekregen van het Internationaal Olympisch Comité om kennis te ontwikkelen en verspreiden over sport en bewegen met asielzoekers en vluchtelingen, en om de samenwerking tussen sportverenigingen en COA-opvanglocaties te bevorderen. Op iedere COA-locatie is een (activerings)medewerker aanwezig die sport- en beweegactiviteiten organiseert. Het Kenniscentrum Sport & Bewegen is bij dit initiatief betrokken en verzorgt onder andere de kennisontwikkeling, monitoring/evaluatie en het verspreiden van goede voorbeelden. Willie Westerhof, Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Meer weten over sport voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland? Kenniscentrum Sport & Bewegen inventariseerde de activiteiten en faciliteiten op en rondom de COA-opvanglocaties. 

Digitale magazines GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst over vluchtelingen en gezondheid

Zowel GGD West Brabant als GGD Hart voor Brabant hebben een digitaal magazine ontwikkeld over vluchtelingen en gezondheid. In het digitale magazine van GGD West Brabant vind je praktische handvatten en informatie over integratie en gezondheid van vluchtelingen. In het digitale magazine van GGD Hart voor Brabant krijg je via artikelen en interviews een doorkijkje naar de praktijk rojndom vluchtelingenopvang en -integratie van nieuwkomers in de wijk. Met daarbij de taken en rollen van gemeente, GGD en (zorg)partners.

Digitale ondersteuning

4Refugees

4Refugees heeft als doel betrouwbare en feitelijke informatie m.b.t. gezondheidsvragen, de achtergrond van besmettelijke ziektes en de gezondheidszorg in Nederland ter beschikking te stellen aan vluchtelingen. Op de website is informatiemateriaal beschikbaar dat professionals kunnen gebruiken in de dagelijkse praktijk. De website is ontwikkeld door o.a. GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en, COACentraal Orgaan opvang Asielzoekers , eerstelijns professionals en gedragswetenschappers.

Facebookpagina ‘SyriërsGezond’

De Facebookpagina ‘SyriërsGezond’ (Arabische naam صحتك بهولندا) is bedoeld voor Syrische vluchtelingen die vragen hebben of informatie zoeken over de gezondheidszorg in Nederland. De informatie wordt gegeven door Syrische artsen, in samenwerking met zorgprofessionals van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst regio Utrecht en PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. . Vluchtelingen maken op deze wijze elkaar zelfredzaam en wegwijs in de Nederlandse gezondheidszorg. De nieuwe Facebookpagina ‘SyriërsGezond’ is een initiatief van GGD regio Utrecht en Pharos.

Facebookpagina Eritreeërs Gezond 

Tingrinya sprekende nieuwkomers krijgen in eigen taal en in Nederlands informatie over gezondheid en zorg in Nederland op de nieuwe Facebookpagina Eritreeërs Gezond.

Meer informatie

Goede voorbeelden vluchtelingen en gezondheid op de databank van praktijkvoorbeelden van de VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten