U bent hier

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn belangrijke partners bij gezondheidsbevordering. Elk CJG in Nederland is anders georganiseerd en werkt met andere samenwerkingspartners en speerpunten. De realisering van een CJG valt onder regie van de gemeente.

Volgens de nieuwe Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk om jeugdhulp herkenbaar en laagdrempelig te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld via het CJG, maar ook andere vormen zijn mogelijk. Een gemeente kan er dus ook voor kiezen de toeleiding naar jeugdhulp op een andere manier vorm te geven bijvoorbeeld via (de Zorg- en Adviesteams op) scholen, een wijkteam, via jeugdgezondheidszorg of via een jeugdhulpaanbieder. Welke vorm het meest geschikt is hangt af van de lokale situatie.

In de buurt en op maat

Een CJG is een herkenbaar en laagdrempelig inlooppunt in de buurt voor (aanstaande) ouders en jeugdigen (kinderen en jongeren tot 23 jaar) voor vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Een CJG werkt vraaggericht en geeft advies, ondersteuning en hulp op maat en verwijst zo nodig door naar specifieke (zorg) voorzieningen. In het CJG is het volgende gebundeld:

 • De gemeentelijke Wmo-activiteiten op het gebied van opvoed-en opgroeiondersteuning.
 • De jeugdgezondheidszorg.
 • Schakelfunctie naar geïndiceerde jeugdzorg.
 • Schakelfunctie naar leerlingenzorg in het onderwijs.

Om het gewenste aanbod van gezondheidsbevordering, opgroei- en opvoedondersteuning op elkaar af te stemmen maakt de gemeente afspraken met de partners en instellingen die samen het CJG vormen.

Gezondheidsbevordering

Een CJG is ook actief op het gebied van vroegtijdige signalering en het voorkomen van gezondheidsproblemen, ontwikkeling, opgroeien en opvoeden. Dat doet het CJG door het geven van informatie en voorlichting en door het aanbieden van snel beschikbare ondersteuning (inclusief jeugdgezondheidszorg). 

Wat kan een CJG aan gezondheidsbevordering doen?

 • Doorverwijzen naar andere activiteiten/professionals, zoals een cursus voor kinderen met overgewicht.
 • Informatie geven over hoe ouders seksuele voorlichting ter sprake kunnen brengen bij hun kinderen.
 • Folders verstrekken aan ouders met jonge kinderen over het voorkomen van ongelukken bij kleine kinderen, bijvoorbeeld over veilig slapen.
 • Een inlooppunt of e-consult opzetten waar jongeren en ouders hun vragen over gezondheid kunnen bespreken met professionals.
 • Groepsbijeenkomsten organiseren zoals Homeparty, opvoedingsondersteuning bij alcohol- en drugsgebruik voor ouders en kinderen van 10-16 jaar.
 • Online eenduidige, betrouwbare en gevalideerde informatie beschikbaar stellen over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders (www.opvoeden.nl).

Kernpartners van het CJG

Kernpartners van het CJG zijn jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, consultatiebureauassistenten, gedragswetenschappers, psychologen, (ortho)pedagogen en (school)maatschappelijk werkers. Zij zijn meestal in dienst van een thuiszorgorganisatie, GGD, welzijnsinstelling of een instelling voor maatschappelijke dienstverlening.

Andere samenwerkingspartners

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het sluiten van afspraken met de samenwerkingspartners van een CJG. Organisaties waar het CJG vaak mee samenwerkt, zijn: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, Sportverenigingen, huisartsen, wijkagenten, ziekenhuizen, MEE en GGZ.

In elke CJG is de verbinding met het onderwijs verplicht. Hierin vormt vooral het Zorg-en Adviesteam (ZAT) de schakel tussen het CJG en het onderwijs. Het voordeel van deze verbinding is dat de lijnen tussen school en het CJG heel kort zijn. Een andere verplichte vaste partner is Bureau Jeugdzorg.

Jeugd- en gezinteams

In veel gemeenten worden pilots gehouden met wijkteams voor jeugd en gezin. Deze teams bestaan meestal uit vertegenwoordigers van jeugdhulpinstellingen, welzijnsorganisaties, schoolmaatschappelijk werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Vaak wordt per wijk bekeken welke expertise nodig is in een wijkteam. De werkwijze is erop gericht om integraal en uitgaand van de eigen kracht van gezinnen zo licht mogelijke ondersteuning in de directe omgeving te bieden. Bekijk voorbeelden van wijkteams voor jeugd en gezin (Nji.nl).

Meer informatie

 • Website Voordejeugd: Gezamenlijke website van de ministeries VWS, OCW enVenJ, bestemd voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van lokaal jeugdbeleid.
 • Website Centrum voor Jeugd en Gezin: voor betrouwbare opvoedinformatie en het landelijk overzicht van alle CJG's.
 • Informatie over CJG (Vng.nl) met nieuws, informatie, praktijk, wet- en regelgeving en financiering van een CJG.
 • Website Stichting Opvoeden (Stichtingopvoeden.nl) biedt een landelijke online informatiebank over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en voor jongeren. Gemeenten kunnen deze informatie gebruik voor hun communicatie over opvoeden en opgroeien. Daarnaast kunnen zij scholen, consultatiebureaus, kinderopvangorganisaties en GGD’en stimuleren er ook gebruik van te maken. Zo kunnen gemeenten helpen voorkomen dat kleine opvoeddilemma’s ontaarden in grote zorgvragen.
 • Website Stichting Opvoeden (Stichtingopvoeden.nl): Landelijke CJG-informatiebank met eenduidige en gevalideerde informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid.
 • Website Nederlands Jeugdinstituut: dossier Opvoedingsondersteuning met onder andere opvoedingsvragen van ouders.

Kijk ook eens bij:

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer