U bent hier

Doelstellingen voor valpreventie

Met het landelijke beleid als kader kan een gemeente doelstellingen voor valpreventie opstellen. In deze fase komen inzicht in de lokale situatie en aanknopingspunten van pas. Wat wil de gemeente bereiken en op welke termijn? Hier vindt u voorbeelden van lokale doelstellingen voor het voorkomen van ernstig letsel bij ouderen. Deze voorbeelddoelen kunnen opgenomen worden in gemeentelijk beleid en passen in het uitvoeringsprogramma.

Aandachtspunten bij doelen formuleren

 • Benoem de belangrijkste doelgroepen, of neem ze over uit het collegeprogramma.
 • Betrek zowel doelstellingen die te maken hebben met het veiliger maken van de omgeving als doelstellingen die zich richten op het gedrag van mensen.
 • Stel doelen op voor zowel de korte als de lange termijn.
 • De aanpak van valpreventie vergt een lange adem. Zorg in de uitvoeringsplannen dus ook voor subdoelen die na kortere tijd al zichtbaar worden.
 • Formuleer ook doelstellingen op procesmatig niveau.
 • Formuleer doelstellingen zo specifiek mogelijk: vertaal ze naar SMART-doelstellingen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).

Hoofddoel en SMART-doelstellingen

Het hoofddoel is om het aantal ongevallen en de ernst van letsel bij ouderen te verminderen. Het kan voor een gemeente moeilijk zijn een goede nulmeting uit te voeren. Dat kan een reden zijn om in de doelstellingen niets op te nemen over het verminderen van het aantal en de ernst van letsel. Toch kunnen er wel degelijk SMART-doelstellingen opgesteld worden, zoals veranderingen in het gedrag van de doelgroep (bijvoorbeeld een grotere bereidheid tot het nemen van maatregelen) en doelstellingen op het gebied van de intermediairs.

 • Het aantal ouderen met valletsel in de gemeente is in de periode x gedaald met 10% ten opzichte van de periode y.
 • Het aantal 75-plussers dat bekend is met speciaal beweegaanbod (bijvoorbeeld ‘In Balans’ en ‘Thuis in evenwicht’) is in jaar x gestegen met 25% ten opzichte van jaar y.
 • Het aantal 75-plussers dat gebruikmaakt van speciaal beweegaanbod is in jaar x gestegen met 10% ten opzichte van jaar y.
 • 400 65-plussers zijn in jaar x bereikt met voorlichtingsbijeenkomsten over het voorkomen van vallen.
 • 100 65-plussers worden in jaar x bezocht door veiligheidsadviseurs en ontvangen advies op maat.

De doelstellingen voor einddoelgroepen kunnen alleen gehaald worden met de inzet van zogeheten intermediaire doelgroepen, zoals de GGD (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), huisarts of school. Enkele voorbeelden van doelstellingen voor deze partijen:

 • Het terugdringen van valincidenten is opgenomen in de activiteiten van de GGD en welzijnsorganisaties in de gemeente.
 • Er is een ‘Bewegen Valt Goed’- traject opgezet om allochtone ouderen van niet-westerse afkomst in de gemeente in beweging te krijgen en te informeren over valpreventieve maatregelen.
 • Er is een sociale kaart op het gebied van valpreventie beschikbaar voor alle lokale organisaties en consumenten.
 • De samenwerking op het gebied van valpreventie wordt door de gemeente gefaciliteerd door het in kaart brengen van organisaties die valpreventieactiviteiten ontplooien. De gemeente organiseert 4 x per jaar een overleg met deze organisaties.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer