U bent hier

Een integrale aanpak van valpreventie

Valpreventie vraagt om een integrale aanpak. Dat betekent: gemeentelijk beleid dat inspeelt op de verschillende factoren die valongevallen veroorzaken. Dus niet alleen maatregelen vanuit gezondheidsbeleid, maar ook vanuit andere gemeentelijke beleidsterreinen.

Integraal preventiebeleid voor het voorkomen van ernstige valongevallen levert zowel gezondheidswinst, veiligheidswinst als economische winst op. Uit onderzoek blijkt dat de schadelijke gevolgen van ongevallen kunnen worden teruggedrongen en dat de opbrengsten van deze maatregelen zelfs groter zijn dan de kosten.

Valpreventie is niet alleen kosteneffectief

Het voorkomen van ziekte bij zelfstandige ouderen is actueel in de preventieve ouderengezondheidszorg. Aandacht voor valpreventie kan daar een bijdrage aan leveren. Valpreventie bij ouderen is niet alleen kosteneffectief, maar kan ook een middel zijn om:

  • participatie van ouderen te waarborgen;
  • eenzaamheid en depressie tegen te gaan;
  • de fysieke conditie van ouderen te bevorderen;
  • het langer zelfstandig thuiswonen te bevorderen. 

Verdien lokale investeringen in preventie terug!

De Businesscase Valpreventie is een online rekenmodel dat door VeiligheidNL is ontwikkeld en inzichtelijk maakt dat investeren in valpreventie loont (bijvoorbeeld binnen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gelden). Voordat een gemeente overgaat tot preventieactiviteiten, kan een goede inschatting worden gemaakt van het rendement. U kunt met dit model op een gemakkelijke manier berekenen hoe snel investeringen in valpreventie zijn terugverdiend. Het rekenmodel levert concrete cijfers op per gemeente, wijk of stadsdeel. Die cijfers helpen gemeenten in gesprekken over preventie in de eerstelijnszorg, maar ook in gesprekken over het bekostigen van valpreventie vanuit de Zorgverzekeringswet. Bovendien maakt de rekenmodule duidelijk wat valpreventie kan opleveren voor de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten).

Maatregelen gericht op settings en doelgroep

Een gemeente kan beleid voeren door preventieve maatregelen te nemen die gericht zijn op:

  • De setting waarin de doelgroep zich bevindt, zoals de openbare omgeving (straten, trottoirs, parken en winkelcentra). Het belangrijkste onderwerp waarop een gemeente kan inzetten is het verminderen van risico's. Daarnaast kan een gemeente de inrichting van de omgeving veranderen, zodat veilig en gezond gedrag wordt gestimuleerd.
  • De doelgroep zelf of de mensen uit hun omgeving. Een gemeente kan mensen stimuleren om veiliger te gedragen of te sporten of maatregelen te nemen die hun risico's verminderen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt onder andere bij GGD en welzijns- en thuiszorgorganisaties, maar ook de gemeente kan hier een rol in spelen.

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer