U bent hier

Financiering van valpreventie

Een belangrijke randvoorwaarde voor een geslaagde lokale aanpak voor valpreventie is een structurele financiering.

Geldstromen uit verschillende sectoren bundelen

Voor het bekostigen van integraal beleid kunnen landelijke subsidies worden gebruikt, maar ook bestaande interne geldstromen. Voorbeelden zijn begrotingen van beleidsterreinen als ouderenzorg, sport en ruimtelijke ordening. Door geldstromen uit verschillende sectoren te bundelen en geldstromen te verleggen naar valpreventie ontstaat een duurzaam budget.

Zo is er voor de aanpak van valongevallen bij ouderen een mogelijkheid binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) om budget te bundelen uit verschillende beleidsterreinen (bijvoorbeeld zorg en welzijn, sport).

Health Impact Bond valpreventie

Door de vergrijzing neemt het aantal valongevallen bij ouderen steeds meer toe. Dit zorgt niet alleen voor persoonlijk leed, maar ook voor hoge zorgkosten. In 2013 bedroegen die 780 miljoen euro, en naar schatting zullen die in 2030 1,3 miljard bedragen. Er zijn maatregelen mogelijk die het aantal valongevallen onder (steeds langer thuiswonende) ouderen verminderen. Deze (kosteneffectieve) maatregelen worden nog onvoldoende toegepast, door praktische belemmeringen en financiële prikkels die dit verhinderen. Daarom is een vernieuwende financieringsvorm nodig. VeiligheidNL en Vilans verkennen in 2016 de mogelijkheid om tot een Health Impact Bond voor Valpreventie voor ouderen te komen. Een animatie licht het initiatief toe.

Andere financieringsmogelijkheden

Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden voor structurele financiering:

  • De gemeente of GGD kan op onderdelen een subsidie aanvragen bij ZonMw. Zie de subsidiekalender (Zonmw.nl).
  • Sommige zorgverzekeraars gaan samenwerkingsverbanden met gemeenten aan en investeren in innovatieve preventieprojecten. Veel gemeenten hebben collectieve contracten met zorgverzekeraars voor de minder draagkrachtige groepen binnen de gemeente. Deze contracten worden veelal afgesloten vanuit de afdeling Werk & Inkomen.
  • Ook zijn er mogelijkheden binnen de Europese Unie om subsidies aan te vragen. Dat kan een ingewikkeld proces zijn. In Nederland zijn verschillende partijen die het aanvraagtraject kunnen ondersteunen.
  • Een aantal zorgverzekeraars vergoedt vanuit het aanvullend pakket (deels) de kosten van sommige interventies. VeiligheidNL heeft voor de interventies In Balans en Otago op een rijtje gezet welke verzekeraars wat vergoeden. Op de internetpagina’s van In Balans en Otago kunt u de link naar deze documenten terugvinden onder het kopje ‘Kosten’

Voorbeeld: 'Kerkrade in Balans'

Het is ook mogelijk om een integraal project te financieren uit verschillende middelen. Zo wordt het project 'Kerkrade in Balans' door meerdere partijen gefinancierd. Gemeente Kerkrade en CZ groep financieren de projectstructuur en communicatie, CZ Groep financiert de cursussen ‘In Balans’, de Meander Groep Zuid-Limburg (ZonMw) financiert de interventie ‘Zicht op Evenwicht’. - Gemeente Kerkrade

Tip: Businesscase Valpreventie

Wilt u meer weten over het besparen van geld door te investeren in valpreventie? 
Bekijk dan de Businesscase Valpreventie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer