Om factoren die van invloed zijn op gezondheid in samenhang aan te kunnen pakken, is inzet nodig van andere sectoren dan volksgezondheid alleen. Belangrijke voor het gezondheidsbeleid zijn zowel de sociale beleidsterreinen (onderwijs, WmoWet maatschappelijke ondersteuning  , jeugd, sport en sociale zaken), als de fysieke beleidsterreinen (ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en veiligheid).

Maar het werkt ook andersom. Gezondheid is voor andere beleidsterreinen vaak geen doel op zich, maar kan een middel zijn om eigen doelen te bereiken of te versterken. Gezonde kinderen kunnen beter leren, gezonde burgers kunnen aan het werk of op andere fronten ‘meedoen’ in de maatschappij. Zoek met elkaar de meerwaarde van de samenwerking voor beide partijen.

Voorbeeld: Zoeken naar aanknopingspunten bij beleidsterreinen

"Als beleidsmedewerker volksgezondheid heb ik gezocht naar aanknopingspunten voor integraal gezondheidsbeleid bij andere beleidsterreinen. Ik heb daarvoor gesprekken gevoerd met medewerkers van Stedenbouw, Verkeer en vervoer, Spelen en Groen. De checklist ‘bewegingsstimulerende maatregelen’ van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Fryslan bleek daarvoor erg geschikt. Er is zo veel mogelijk geprobeerd aan te sluiten bij hun beleid en het is gelukt om met eenvoudige aanpassingen volksgezondheid in hun beleid op te nemen. Soms bleek dat volksgezondheid al onderdeel uitmaakt van andere beleidsterreinen. Collega's zijn zich daar dan niet van bewust."Anke de Vries, Gemeente Smallingerland

Elementen voor succesvolle samenwerking tussen domeinen

 • Ga na waar mogelijke verbindingen liggen tussen gezondheid en preventie en belangrijke gemeentelijke thema’s zoals participatie, integratie, wijkenaanpak of sociale cohesie. Welke sectoren zijn daarbij betrokken?
 • Ga na wie u binnen andere sectoren nodig heeft, met wie u al relaties heeft en wie voorstander is van afstemming. Met hen zou u kunnen starten. 
 • Ga na hoe hun denk- en werkwijze is. Hoe wordt er gedacht en gesproken over preventie en gezondheidsproblemen?
 • Verken al in een vroeg stadium de mogelijkheden om gezondheidsthema’s in beleid van andere sectoren te integreren.
 • Sectoren zijn meer geneigd tot samenwerking als ze de meerwaarde zien van het gezondheidsthema voor hun eigen sector. Het is dus belangrijk om duidelijk te krijgen hoe een verbeterde gezondheid kan bijdragen aan de doelstellingen van die sector.
 • Benader elke sector zo veel mogelijk in de eigen taal. Wie bijvoorbeeld veel bezig is met ruimtelijke ordening, denkt vooral in kaarten en beelden. Leer elkaars ‘taal’ spreken door een dag mee te lopen, aan te sluiten bij overleggen van de betreffende sector of door het lezen van nota’s.
 • Gezamenlijke successen met (kleine) concrete acties, motiveren en stimuleren een meer structurele samenwerking.  
 • Voeg gemeentelijke nota’s waar mogelijk samen.
 • Betrek de afdeling communicatie om de communicatie van alle betrokken sectoren goed op elkaar af te stemmen.
 • Spreek met elkaar af hoe de betrokkenheid in de toekomst verloopt. Afspraak kan zijn dat conceptnota's standaard aan elkaar worden voorgelegd voor commentaar.
 • Zorg voor draagvlak bij bestuurders en managers in de gemeente om tijd te besteden aan het proces van afstemming en samenwerking. Het kost tijd, maar levert op den duur veel op.
 • Stel een aanjager of trekker aan die enthousiast en verbindend op kan treden.